De Uitgeester

4 oktober 2017

De Uitgeester 4 oktober 2017


IKC laat op zich wachten Door: Lucia Rodenburg

Natasja Voordewind (PU) maakte het verschil Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Er komt geen Integraal Kind Centrum op het ijsbaanterrein. Het Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied, waarin de precieze plannen staan omschreven, werd in de raadsvergadering van donderdag 28 september met 8 tegen 7 verworpen. Een IKC op de Paltrok locatie gaat nu onderzocht worden.

Mevrouw Voordewind, die een dag eerder bekendmaakte over te stappen van D66 naar Progressief Uitgeest (PU), had hierin een beslissende rol. Waar eerst de coalitie steeds met 8 tegen 7 stemmen de meerderheid had, zijn nu de rollen omgedraaid: PU heeft nu 5 raadsleden, waardoor de oppositie één stem meer heeft. Voordewind kon zich niet vinden in de manier waarop met burgers en burgerparticipatie in Uitgeest werd omgegaan. Het beeldkwaliteitsplan bleek voor haar 'de druppel' te zijn, waarop ze zich aansloot bij de PU.

Scholen uit de tijd van Ot en Sien

Er waren zes insprekers over dit onderwerp, onder wie mevrouw Spaans namens leerkrachten van verschillende basisscholen in het dorp. Ze wees op de urgentie van het nieuwe IKC, omdat de huidige schoolgebouwen ernstig verouderd en slecht onderhouden zijn. "Bij regen staan we te dweilen, de pannen vallen van het dak, in de zomer is het te warm en in de winter is het te koud. Ook hebben we ruimte tekort. Wij kunnen niet meer werken in schoolgebouwen uit de tijd van Ot en Sien." Mevrouw Smits van stichting Tabijn voegde eraan toe: "Het IKC wordt echt geen megabouw, maar een school met een dorps karakter. Dat er 800 of zelfs 1000 leerlingen op komen, zijn indianenverhalen. Het zijn er maximaal 500. De Bareel in Heemskerk heeft er 600 en is uitgeroepen tot excellente school. Grootte zegt dus niets over kwaliteit. Maar de gemeente ploetert hier al 15 jaar over. Het is nu echt tijd, uitstel is geen optie." De heer Rodenburg (CDA) zei ook te schrikken van de staat waarin de scholen verkeren. "De leerkrachten zijn nu nog enthousiast, maar hoe lang houden zij dat nog vol? Er is hard extra ruimte nodig, bijvoorbeeld voor logopedie of bijles. Met een grotere school en genoeg leerlingen is dat haalbaar. Die ruimte is er op de ijsbaan. Een plek die 5 maanden per jaar onder water staat maar waar door klimaatverandering al jaren niet meer geschaatst wordt. Ik zie er ook in de zomer weinig activiteiten. Waarom mag daar niet gebouwd worden? Is het emotie? Een hang naar vroegere tijden? Het is 5 voor 12, we mogen de leerkrachten niet langer aan het lijntje houden."

Geen bebouwing

PU wijst echter op het feit dat in 2015 al is besloten dat er geen bebouwing op het ijsbaanterrein mag komen. De heer Dubelaar: "Na 10 maanden stilte werd in het najaar van 2016 ineens duidelijk dat er een school op de ijsbaan gebouwd zou worden. De nieuwe wethouder zei: 'Toen was toen en nu is nu'. Er was geen bereidheid om andere locaties te onderzoeken. Het traject van burgerparticipatie werd een flop. Het eindstation was al bekend, men mocht alleen nog meepraten of men voor- of achteruit wilde rijden." De partij vindt het ook van groot belang dat er iets te kiezen valt wat betreft scholen. "We weten nu al dat een school van 400 tot 500 leerlingen te klein zou zijn. Dan komen er weer noodlokalen enzovoort. Bouw een school in het Oude Dorp en in De Koog. Dat zou ook de verkeersdruk drastisch verminderen." De heer Weijers (Uitgeest Lokaal): "Dat is een warm pleidooi van de heer Dubelaar, maar hij ontkent de problemen die er zijn bij de Paltrok. Denkt u werkelijk dat de omwonenden daar zonder slag of stoot akkoord gaan? We krijgen daar precies dezelfde commotie. Dan duurt het weer anderhalf of twee jaar voor er gebouwd gaat worden en voor je het weet zijn we vijf jaar verder."

Verder is de PU niet te spreken over de omgang met de grondeigenaar die door middel van grondruil terrein beschikbaar moet stellen voor de bouw van een nieuw Geesterheem. Die is niet bereid om de grond bouwrijp op te leveren. Dubelaar: "Zo gaat men niet om met de burgers van Uitgeest. Dit alles levert onnodige vertraging op, want zonder grond, geen nieuw Geesterheem. We zijn hier erg teleurgesteld over."

Toch Paltroklocatie

PU diende samen met de UVP en de PvdA een amendement op het Beeldkwaliteitsplan in. Zij stelden voor om de mogelijkheden van een IKC op de Paltroklocatie te onderzoeken en een stedenbouwkundig plan op te stellen voor een nieuw Geesterheem op de huidige locatie. Dit amendement werd met 8 tegen 7 aangenomen.

Uitbreiding Jumbo

Ander agendapunt was het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van supermarkt Jumbo. De supermarkt wil graag aan de achterzijde van het pand uitbreiden met 400 m2, en heeft ook een aanvraag gedaan voor 24 extra parkeerplaatsen. Omdat er veel vragen van omwonenden waren, is er door de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd. Hierin werd toegezegd dat, om hinderlijke situaties te voorkomen, het zebrapad op de Melis Stokelaan wordt verlegd naar een plek tussen de inrit van het parkeerterrein en de Geesterweg. De Melis Stokelaan wordt daarnaast een 30 km-zone, en er komt een parkeerverbod langs het trottoir aan de kant van de supermarkt. De milieustraat wordt verplaatst of ondergronds aangelegd. Bomen die weg moeten op het parkeerterrein, zullen in de directe omgeving teruggeplaatst worden. Er komt geen lichtreclame aan de Geesterweg en het voetpad achter de Melis Stokelaan 1 blijft bestaan, maar wordt door de uitbreiding verschoven. Het pad blijft betegeld. Het voorstel werd met 10 stemmen voor en 5 tegen aangenomen, wat betekent dat Jumbo mag gaan uitbreiden.

Aansluiting A8-A9

Ook was er het voorstel om een zienswijze in te dienen op over de aansluiting A8-A9. Het voorstel is om een voorkeur uit te spreken voor het Heemskerk alternatief en dat Gedeputeerde Staten wordt verzocht om de leefbaarheidseffecten voor de Waldijk verder te onderzoeken. De VVD diende en amendement in, waarin de partij erop aandringt zo snel mogelijk een knoop door te hakken. "Ook Beverwijk en Heemskerk hebben zich uitgesproken voor het Heemskerk alternatief. Het is van groot belang dat die weg er komt, voor de doorstroming van dit gebied richting Amsterdam." De heer Mens (VVD) lichtte toe: "Het risico is aanwezig dat er straks helemaal niets gebeurt. Dit plan is opgezet om de hele regio economisch te ontwikkelen en een goede aansluiting naar Amsterdam te hebben. Dat dreigt nu helemaal te verzanden. 'Doe nog maar wat meer onderzoek' vind ik een volstrekt verkeerd signaal. We moeten knopen doorhakken. Deze zienswijze levert hier geen enkele bijdrage aan. Ik zou u willen vragen het karakter aan te passen en een besluit te nemen." Het amendement werd echter verworpen met 4 stemmen voor en 11 tegen. Het raadsvoorstel werd met 10 tegen en 5 voor aangenomen.

Uitgeesters rennen de Run for Kika

Team Uitgeest klaar voor de Run for Kika Foto: Martijn Mark

AMSTERDAM/UITGEEST - Zondag 1 oktober vond in Amsterdam de laatste Run for Kika van dit jaar plaats. Uitgeest was goed vertegenwoordigd met Team Stijn en Team Uitgeest. Er is bij de Run for Kika Amsterdam maar liefst 275.000 euro opgehaald voor Kika, met als doel: betere genezing van kinderen met kanker. Stijn werd zelfs top-kidsrunner met de hoogste bijdrage (bijna 6.500 euro!) van de kidsrunners.

In het belang van onze kinderen!

Al meer dan 15 (!) jaar wordt er in Uitgeest gesproken over een mogelijke fusie en vooral nieuwbouw van de huidige scholen van Tabijn in ons oude dorp en de Koog. Wat waren de leerkrachten dan ook blij dat in december 2016 door de gemeenteraad eindelijk een knoop werd doorgehakt. Er zou een nieuw Kind Centrum komen binnen de plannen voor het nieuwe centrumgebied van Uitgeest. Met de drie teams zijn wij daarna voorspoedig van start gegaan. De MR-en zijn samen gekomen. De teams hebben al twee gezamenlijke studiedagen gehad en er is een projectgroep opgestart, die met het onderwijs- en Kind Centrumconcept aan de slag ging. We hebben ook een aantal IKC's bezocht. Het enthousiasme, de betrokkenheid en het commitment zijn groot. Wij zien als teams, als leerkrachten de kracht van een Kind Centrum en willen daar voor gaan! Het is van groot belang dat ook vanuit de Gemeente het proces door gaat.

Het is nu september 2017 en uitstel is geen optie meer! En weer is er sprake van vertraging…de laatste gemeenteraadsvergadering was een nieuw hoogtepunt(?)/ dieptepunt in de soap rond de plannen voor het Centrumgebied van Uitgeest. De Binnenmeer en ook de Molenhoek zijn sterk verouderd en voldoen als gebouw al jaren niet meer aan de norm. Na regen staan we te dweilen, de pannen vallen van het dak, de boel verzakt, in de zomer te warm, in de winter te koud, op de gymzaal van de Binnenmeer zit al 10 jaar een sloopvergunning en ga zo maar door! Onderwijskundig zijn de gebouwen ingericht uit de tijd van Ot & Sien of op zijn best zijn de gebouwen 50 jaar geleden gebouwd. In onze gebouwen past modern onderwijs gewoonweg niet meer! Ook de krimp in leerlingaantallen speelt mee, want met name de Vrijburg loopt terug in leerlingenaantal. Urgentie is voor ons dus geboden op drie gebieden: gebouw-technisch, onderwijskundig en qua leerlingaantallen. We moeten dit moment gebruiken om het direct goed te doen: Samen kan meer en samen is meer! Een nieuw Kind Centrum biedt een unieke kans voor de kinderen en voor Uitgeest, een kans die we nu moet pakken! "Waar doen wij het eigenlijk allemaal voor?" Er is maar één overduidelijk en goed antwoord mogelijk: 'Het kind! Volgens ons zijn sommigen in de gemeenteraad en sommigen die altijd op de publieke tribune zitten dit helemaal vergeten en met andere zaken en vooral zichzelf bezig…wat een politiek 'gekonkel!' Wat wij allemaal in de kranten lezen in artikeltjes en de stortvloed aan ingezonden brieven (van stééds dezelfde mensen) bevestigen dit…wat worden er veel hele en halve waarheden geschreven. Het lijkt wel oud-denken tegen jong-denken…starheid tegen toekomstgericht.

Nogmaals: We moeten gaan voor het belang van de leerlingen, maar op deze manier zijn zij de grote verliezers. Willen we dat? De projectgroep, bestaande uit leerkrachten van de drie scholen, is ondertussen met hulp van externe specialisten al wel zeer enthousiast begonnen om het nieuwe Kind Centrum-concept vorm te geven…de visie en missie staan zelfs al in de steigers! Wij willen dus door en wij moeten door! De leerkrachten van de Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer hopen daarom dat de gemeenteraadsleden van Uitgeest, zowel vanuit de coalitie als oppositie, gaan voor dat gezamenlijke belang…de toekomst van onze kinderen in ons oude dorp en de Koog!

De teams van Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer

Welkom in Megapolis

In 2008 verscheen het boek Welkom in Megapolis (denken over wonen, stad en toekomst) van Jan Hendrik Bakker. Hij belicht hierin het fenomeen van grootschalige verstedelijking van vele kanten en waarschuwde destijds al voor een situatie waar wij nu, bijna tien jaar later, volop mee te maken krijgen. Ook voor Uitgeest en de recent gevormde BUCH-regio lijkt er geen ontkomen aan: hoewel bewust de blik naar het noorden werd gericht om daar samen te werken en meer bestuurskracht te ontwikkelen, lijkt dit uiteindelijk niet meer dan een slimme truc. Een omweg waarbij de dorpen van hun autonoom bestuur worden ontdaan en, na bundeling, aan de Megapolis - in de vorm van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) - uit worden geleverd. Tijdens een bijeenkomst bij Hoofddorp dezer dagen, waar de exploitatie van natuur en landschap door deze MRA aan de orde werd gesteld, kwam het ware perspectief van de nagestreefde Megapolis in beeld: men ontkent alle bestaande grenzen en kijkt daarbij verlekkerd naar de zich over de gehele Benelux en delen van Duitsland uitstrekkende Deltametropool en zelfs verder. Of dit de juiste weg is om te bewandelen mag worden betwijfeld. Het grootste gevaar ligt wellicht hierin dat we onderweg democratische waarden verliezen aan een langzaam oprukkende metrodictatuur. In de praktijk is dit al voelbaar geworden bij de wijze waarop met het recht op burgerparticipatie wordt omgesprongen. Rest de vraag of de burger dit de hierbij betrokken politieke partijen bij de verkiezingen volgend jaar in dank zal afnemen.

J. de Jong
Uitgeest

Oppositie doet aan uitstervingsbeleid

In tegenstelling tot wat De Uitgeester heeft bericht over de laatste raadsvergadering is niet het gehele Beeldkwaliteitsplan (BKP) verworpen, maar vraagt de oppositie om te onderzoeken of het Intergraal Kind Centrum (IKC) op de plek van de Paltrokschool kan komen en Geesterheem op dezelfde plek kan blijven. In het huidige BKP zou Geesterheem verplaatst worden naar de plek van de bibliotheek, dit zodat de ouderen van Uitgeest maar één keer verhuisd hoeven te worden en VIVA de mogelijkheid krijgt om ook de zwaardere zorgcategorie te huisvesten. Niemand meer het dorp uit is het motto! De oppositie partijen (PU, PVDA en UVP) hebben onze ouderen blijkbaar niet zo hoog zitten, want zo werd er tijdens de raadsvergadering gezegd dat twee keer verhuizen voor ouderen niet erg is, want uiteindelijk hoeft de helft nog maar terug verhuisd te worden. Blijkbaar werken zij volgens een uitstervingsbeleid. Schandalig hoe er met onze ouderen wordt omgegaan.

L. Stappers

Wolkbreuk mét onweer zet Uitgeest blank

Deze jongens zagen de pret er wel van in... Foto: Wilma van Beek

UITGEEST – In Uitgeest is er op vrijdagavond 29 september zoveel regen gevallen, dat er op diverse plaatsen wateroverlast is ontstaan.

Straten stonden blank omdat het riool de grote hoeveelheid regenwater niet kon verwerken. De brandweer van Uitgeest moest een tweetal keer in actie komen om te helpen het water weg te pompen en om een putdeksel weer op zijn plek te leggen.
In Uitgeest viel in korte tijd 26 mm neerslag. Deze maand is er in Uitgeest al 295 millimeter aan neerslag gevallen. Voor sommigen mocht het de pret niet drukken: zij beleefden veel plezier aan het waterballet!

Echte bikkels zijn de meiden van FC Uitgeest: de training 'giet on!' Foto: Shari Breetveld

Gefeliciteerd, bedankt en excuses

Gefeliciteerd Uitgeest met het tijdige inzicht van mevrouw Voordewind. Zij maakte het verschil in keuzes voor ons dierbare dorpshart. Bedankt burgers van Uitgeest voor uw support aan st. B.O.B., in de raadszaal van het gemeentehuis en in het dorp. We wensen gemeente en Tabijn succes met de ontwikkeling van de Paltroklocatie. We hopen dat de andere grote machthebber van Uitgeest de Viva zorggroep, ook tot het inzicht komt dat drie hoog bouwen niet past in ons oude centrum.

Verbazing alom toen bleek dat er ook een issue is over de uitbreiding van parkeren bij de Jumbo, ten koste van het plaatselijke groen. Die uitbreiding op dát terrein staat ter discussie, omdat men uitgaat van een gemeentelijke parkeerregel die hier niet opgaat, want het terrein staat nóóit vol, zelfs volgens twee verschillende gemeente tellingen! Verder nog excuses aan de burgemeester dat ik haar onheus harteloos heb genoemd wat ik dus beslist niet kan beoordelen omdat we elkaar niet kennen. Dit gebeurde in de hitte van de strijd om het behoud van ons oude dorp.

A. Smulders

Activiteiten van de Stichting Uitgeester Senioren

Lezing Amsterdam-Dakar-Challenge

De Challenge is even simpel als uitdagend: probeer de eindstreep te halen met een tweedehands auto in de laagste prijsklasse, daarna wordt de auto gedoneerd aan een lokaal goed doel. Door haar bizarre karakter kan de Amsterdam Dakar Challenge ieder jaar rekenen op een grote groep Challengers die in is voor dit avontuur en het goede doel. De aanschafwaarde van de auto mag de € 500,- niet overschrijden en de deelnemers mogen maximaal € 250,- besteden aan het prepareren van de auto. Er is geen vangnet qua begeleiding en de teams zijn dan ook volledig op elkaar aangewezen. Een belangrijke regel is dat als jouw auto het heeft gehaald, deze wordt ingebracht in een veiling voor een lokaal goed doel dat jij een warm hart toedraagt. Jan Kramer uit Beverwijk deed samen met Bart van Mourik mee en vertelt een boeiend verhaal over dit spannende avontuur.
Donderdag 12 oktober van 09.30 -11.30 uur. Kosten € 2,-- inclusief koffie/thee in de pauze. Kaarten zijn te verkrijgen op het kantoor van de S.U.S. of aan de zaal (indien voorradig).

Workshop werken met de 'Cloud'

De Cloud (Nederlands: wolk) staat voor een netwerk dat met al de computers die erop aangesloten zijn een soort 'wolk van computers' vormt. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud. Het lijkt wel of tegenwoordig zich steeds meer 'in de Cloud' afspeelt. Maar wat houdt dit nou eigenlijk in? Wat is de Cloud of Cloudcomputing? De Cloud bevindt zich aan de andere kant van je internetverbinding, een plaats waar je apps en diensten kunt openen en waar je gegevens veilig kunnen worden opgeslagen. Je hebt in de Cloud je "eigen" opslag-kastje.Donderdag 12 en 26 oktober van 09.30 – 11.30 uur. Kosten € 8,-- voor 2 bijeenkomsten, inclusief koffie/thee.

Workshop Digisterker (DIGID)

De website 'Mijn Overheid' wordt steeds belangrijker. U kunt hier digitale post ontvangen van onder andere de gemeente, het waterschap, het CBR, het UWV, de pensioenfondsen en de belastingdienst. U kunt deze site alleen gebruiken als u beschikt over een DigiD (= Digitale identiteit).Tijdens deze workshop leer u hoe u een DigiD aanvraagt, activeert en gebruikt, informatie kunt vinden op websites van gemeenten en andere overheidsorganisaties, in te loggen in persoonlijke omgevingen van websites van de overheid, zoals Mijn toeslagen en werk.nl, online formulieren en toeslagen kunt aanvragen en afspraken kunt maken met overheidsinstanties.
Maandag 23 oktober en dinsdag 7 november van 09.30 – 11.30 uur. Kosten € 8,-- voor 2 bijeenkomsten inclusief koffie/thee.

Informatie en opgave op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van Dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook de website: www.uitgeestersenioren.nl

Over spanning door huisarts Dirk Jan van Wijk

Huisarts Dirk Jan van Wijk

Heb je de laatste tijd regelmatig last van prikkelbaarheid, een kort lontje, verminderd relativeringsvermogen, slecht slapen, moe en opgebrand zijn, verhoogde vatbaarheid voor ziektes of allerlei lichamelijke klachtjes, onrust in je lijf, ontevredenheid, somberheid, vergeetachtigheid en verminderd concentratievermogen?

Zou (te) veel spanning de oorzaak zijn? Ik wil je niets aanpraten. Maar kan wel suggesties doen waardoor je je prettiger voelt. Te veel stress, overspanning, burn-out, surmenage. Allemaal termen die, afhankelijk van de mode van het moment, uitdrukken dat de spanning je wat te veel wordt. En dat is geen modeverschijnsel, maar van alle tijden.

Oorzaken

Wanneer wordt spanning je te veel? Zelden ligt dat aan de spanning. Het ligt bijna altijd aan jezelf en de (veranderde) omstandigheden. Als datgene wat je doet (dat kan je werk zijn, maar ook privéomstandigheden etcetera) je geen voldoening meer geeft, je leegzuigt en al je energie opslurpt. En vooral als al je (in-)spanningen ook nog niet worden gewaardeerd.

Karakter

Overspanning overkomt vooral mensen die heel plichtsgetrouw zijn. Mensen die heel erg hun best doen om daar de waardering van anderen voor te krijgen. Mensen die het vooral doen voor de (goedkeuring van) de ander. Dat is de waardering die ze willen krijgen. Je hebt bijvoorbeeld je hele leven je stinkende best gedaan voor het bedrijf en men waardeert je om wat je allemaal doet. Ze kunnen op je bouwen! Maar dan komt er een andere manager die je veel minder ziet staan of zelfs kritisch is over wat je doet. Of je krijgt de gehoopte (en in jouw ogen verdiende) promotie of loonsverhoging niet. Dan knapt er iets …

Voorkomen

Vooral mensen die erg goed voor anderen zorgen, maar dat ten koste van zichzelf laten gaan lopen risico op een burn-out. Herken je je in dit prototype (dat is bijvoorbeeld zeker het geval als je in de zorg of het onderwijs werkt), voorkom dan dat het zover komt. Zorg dat je werk je altijd meer energie geeft dan het je kost. En zorg dat je buiten je werk dingen doet die je energie geven. En of je ergens energie van krijgt, hangt ook af van de instelling waarmee je het doet. Zorg dat je het leuk vindt. Word ZELF blij van wat je doet in plaats van blij te worden, omdat je een ander blij hebt gemaakt.

Behandeling

Herken je verschijnselen van het begin van deze column? Doe dan zoveel mogelijk dingen die je energie geven. Liefst dingen waarvoor je lichamelijk (met je lijf) aan de gang moet, want overspanning zit in je hoofd. En doe het liefst zoveel mogelijk activiteiten buiten, want van buiten slaap je beter. En zorg voor een gezond lijf. Een gezond lijf heeft ook een gezond hoofd en dat kan meer stress verduren. En schaam je niet om (bijtijds) hulp te zoeken. De POH-GGZ (de PraktijkOndersteuner van de Huisarts voor de Geestelijke kan die hulp bijvoorbeeld heel goed bieden. Doe dat wat je kan en doe dat met plezier! Dat geeft energie!

Alle columns van Dirk Jan van Wijk staan online op onze website: https://www.uitgeester.nl/pagina/columns

Hoe eng wordt het bij boekhandel Schuyt?

Kinderboekenweekgeschenk 2017

UITGEEST - Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek 2017, die loopt van woensdag 4 oktober tot en met zondag 15 oktober 2017.

Dat belooft een loeispannende week te worden. Je bent nooit te oud om te griezelen. Maar de grens tussen wat lekker griezelig is en wanneer het echt (te) eng wordt - de grens tussen fictie en werkelijkheid - ligt voor ieder anders. Monsters, spoken, nachtmerries, zombies, schaduwen, angsten, heksen, achtervolgers: er is een moment dat ze onder je huid of onder je bed kruipen. Door over ze te lezen kun je ze bedwingen, want het 'kwaad' wordt meestal wel overwonnen.

Het Kinderboekenweekgeschenk voor 2017 is Kattensoep geschreven door Janneke Schotveld en geïllustreerd door Annet Schaap. Janneke Schotveld is de auteur van de populaire kinderboekenreeks Superjuffie!, In 2007 debuteerde zij met Villa Fien. Haar eerste Superjuffie-boek verscheen in 2010. Inmiddels heeft Schotveld zo'n 250.000 boeken verkocht. In mei 2017 kwam het 7de deel uit: Superjuffie op de Zuidpool. In het Kinderboekenweekgeschenk maken we kennis met Boeli. Boeli logeert met zijn kat Obama bij zijn opa. Er is iets vreemds aan de hand in opa's buurt: er verdwijnen katten. Samen met opa's buurmeisje Lucy probeert Boeli het mysterie op te lossen. Als ook Boeli's eigen kat Obama verdwijnt, begint de tijd wel erg te dringen…Het boekje Kattensoep krijg je cadeau als je tijdens de Kinderboekenweek een boek aanschaft van tenminste 10,00 euro.

Prentenboek Knikkerruil

Schrijfster Maranke Rinck maakte samen met illustrator Martijn van der Linden het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2017: 'Knikkeruil.' Dit spannende verhaal gaat door als je het uit hebt, er worden knikkerzakjes bijgeleverd om net als Uil door de poortjes te rollen, het prentenboek is namelijk niet alleen een boek maar ook een knikkerspel. Knikkeruil is in de boekwinkel te koop voor € 6,95.

De boekhandel staat vol met spannende boeken waarin enge griezels en griezelige engerds een rol spelen. Dus kom maar langs… als je durft!

Natasja Voordewind fractielid D66 stapt op

Foto: aangeleverd

UITGEEST - Natasja Voordewind heeft dinsdag 26 september besloten om geen lid meer te zijn van de fractie van D66 Uitgeest.

Zij heeft jarenlang uit naam van D66 gesproken maar zal dit per heden niet meer doen. Zij was woordvoerder op het gebied van het sociaal domein (IKC, Jeugdwet, Onderwijs). Zij neemt haar zetel mee. Dit betekent dat D66 een zetel verliest. "Wij betreuren het feit dat Natasja haar zetel niet wil afstaan in hoge mate. Door haar besluit om de zetel mee te nemen heeft de coalitie zijn meerderheid verloren. Dit kan gevolgen hebben voor de bestuurbaarheid van de gemeente," aldus René Oud van D66.

Op donderdag 28 september stond het beeldkwaliteitsplan centrumgebied Uitgeest op de raadsagenda. "Ik kan mij niet vinden in de versie van voorgenoemd plan en de wijze waarop er rondom het plan met de communicatie en burgerparticipatie is omgegaan. Dit is voor mij de druppel en daarom heb ik besloten om per 26 september 2017 uit de fractie van D66 te stappen, mijn raadszetel te behouden en mij vanaf heden aan te sluiten bij Progressief Uitgeest (PU)" aldus Natasja Voordewind. De fractie van Progressief Uitgeest kan zich vinden in de argumentatie van Natasja Voordewind om uit de fractie van D66 te stappen en verwelkomt Natasja Voordewind in de fractie van Progressief Uitgeest.

Brasserie 38 – Geen poespas, gewoon lekker eten Adres: Van Coevenhovenstraat 38, Heemskerk, Tel. 0251-209 740, website: www.brasserie38.nl

Jasper Hoogland Foto: Myrke van der Does

UITGEEST – Als je op je 28ste een succesvolle eigen zaak runt, mag je daar trots op zijn. En dat is Jasper Hoogland ook. Al is het hem zeker niet komen aanwaaien. Persoonlijke aandacht, goed eten, lekkere wijnen en een fijne sfeer; dat is het geheim van Brasserie 38.

Geen ingewikkelde poespas, maar wel lekker, dat is waar Jasper Hoogland – eigenaar en chef-kok - naar streeft. "Er zijn zoveel mooie producten en ingrediënten waarmee je heerlijke dingen kunt maken." Daarom staan er op de lunchkaart van Brasserie 38 bijvoorbeeld tien verschillende soorten clubsandwiches, van de bekende BLT-sandwich tot de 'Club 38', met gerookte entrecote, paprika salsa en madame Jeanette. "De sandwich is het leukste broodje dat er is", vindt Hoogland. "Omdat je er zoveel kanten mee op kunt." Wie komt dineren bij Brasserie 38, heeft – naast vis, vegetarisch, starters en appetizers – keuze uit rundvlees op vijf verschillende manieren bereid: van Tenderloin (ossenhaas) tot de Tomahawk-steak: 1,3 kilo rib-eye aan het bot dat aan tafel wordt uitgesneden. Met de vijf verschillende steaks wil Hoogland zich onderscheiden en tegelijkertijd toch laagdrempelig te zijn. "Mensen willen gewoon een lekker stuk vlees."

JazzEigenlijk wilde Hoogland jazzgitarist worden. Tijdens zijn studie jazzgitaar en muziekmanagement werkte hij al in het restaurant om wat bij te verdienen. Hoewel het al lang geen bijbaantje meer was, hij werkte toen al meer dan fulltime. "Ik heb mijn hart verloren aan de horeca. Toen mijn voormalige werkgever, Manjefiek, mij voorstelde om de zaak over te nemen, was dit de ultieme kans om mijn droom, een eigen restaurant, waar te maken. Als Hoogland in de keuken staat, zorgt bedrijfsleider Liselotte Boereboom dat het in het restaurant picobello verloopt. En dan is er nog een team van zo'n veertien mensen die afwisselend de bediening, het afruimen en het afwassen voor hun rekening nemen.

GenietenBrasserie 38 is zes dagen per week open (woensdag gesloten) vanaf 10.00 uur tot ver in de avond. Men kan er zoals gezegd terecht voor een lekkere lunch of uitgebreid diner, maar ook voor een kopje koffie of een snelle hap. De inrichting – sfeervol en huiselijk: een vissenkom op de bar en kunstwerken van Ingwar Perton aan de wand – maken dat iedereen zich er thuis voelt. Hoogland: "Ik wilde een zaak waar mensen makkelijk binnenstappen en de ruimte gebruiken waarvoor hij bedoeld is: mensen laten genieten van het 'uit zijn'. Met aandacht voor de klant én voor het eten."

Tekst en foto: Myrke van der Does

20% korting op een heerlijk taartje bij Banketbakkerij Versteeg Exclusief voor Vrienden van De Uitgeester

Als Vriend Van De Uitgeester profiteert u van voordeelacties bij plaatselijke winkels, restaurants en theaterbezoek. Voor meer informatie: www.vriendenvandeuitgeester.nl.

In de maanden oktober en november 2017 ontvangen Vrienden van De Uitgeester 20% korting op een hazelnoottaartje, Wiener cafétaartje of -slof bij Banketbakkerij Versteeg op de Prinses Beatrixlaan. U betaalt met de kortingsbon slechts € 7,95 in plaats van € 9,95 (een bon per persoon).

Vrienden van De Uitgeester ontvangen deze week de bon per e-mail. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u wel gebruik maken van de aanbieding? Neem dan contact met ons op via info@uitgeester.nl. Of geef uw e-mailadres door via het contactformulier op de website www.vriendenvandeuitgeester.nl.

Hoe strak zijn de ketens van de 'ketenregeling?'

Esmee Kuyt Foto: Aangeleverd

Per 1 juli 2015 is de ketenregeling strakker geregeld in de verwachting dat werknemers vaker voor onbepaalde tijd zouden worden aangenomen. Het tegendeel is het geval en in bepaalde sectoren moeten werknemers nu elke twee jaar op zoek naar een nieuwe baan, terwijl dat eerder na drie jaar was. Na uiterlijk 24 maanden moet de werkgever kiezen: Laat ik deze werknemer gaan? Bied ik een contract aan voor onbepaalde tijd? Bied ik deze werknemer over zes maanden en één dag een nieuw contract voor bepaalde tijd aan?

Waarom is dit zo belangrijk?

Het voordeel van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat deze stopt op de laatste dag van het contract, zonder opzegging en zonder juridische procedure. We noemen dit 'einde van rechtswege'. Dit geeft duidelijkheid zonder extra kosten, tenzij het dienstverband precies 24 maanden heeft geduurd of als de werkgever vergeet op tijd op schrift te laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd.

Uitzonderingen op de standaardsituatie

Het strakke regiem van de ketenregeling geldt niet voor: uitzendkrachten, AOW-gerechtigden, jongeren onder 18 jaar die maximaal twaalf uur per week werken, werknemers in de land- en tuinbouwsector, horeca en amateursport. De schoonmaakbranche kent een strakkere regeling.

Eén contract voor 3, 4 of 5 jaar mag ook

Wat weinig mensen weten is dat de ketenregeling alleen geldt als er meer dan één (dus twee of drie) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar wordt aangegaan. Eén arbeidsovereenkomst kan ook worden aangegaan voor drie jaar, vier jaar, of zelfs langer dan vijf jaar. Ook deze arbeidsovereenkomsten eindigen van rechtswege. Het is wel van belang om te weten dat deze werknemers aanspraak hebben op de transitie vergoeding.

Meer weten of problemen voorkomen? Vragen kunt u stellen aan Esmée Kuyt: esmee.kuyt@advocaatlewin.nl

Huisdier in the picture op Dierendag

Foto verkozen tot 'Dierendagfoto 2017' Foto: Nienke de Vries

Vandaag, woensdag 4 oktober, is het Dierendag. Via Facebook vroegen wij om de liefste en mooiste foto van uw geliefde huisdier. De redactie ontving heel veel leuke inzendingen en heeft na uitvoerig intern beraad besloten dat dit de leukste foto is, gemaakt door Nienke de Vries! Haar prachtige kitten heet Gijs en het toeval wil, dat Gijs ook nog eens jarig is op dierendag! De geitjes Lara en Madelief zijn natuurlijk ook schattig!

7 / 16

Sterke resultaten voor racingteam Edwin Ott motoren

Foto: Kees Siro

De coureurs van Edwin Ott motoren hebben goede resultaten weten te boeken met een elfde plek voor Rob Juwett in de SuperCup 1000 en een sterke zevende plaats voor Nick Vlaar in de SuperCup 600 tijdens het voorlaatste raceweekend van het OWCup-seizoen.

Voorafgaand aan de OWCup-racedag heeft Nick Vlaar vrije trainingen gereden waarbij de focus wederom lag op het verbeteren van de elektronica. Na vijf sessies te hebben gereden is er weer wat progressie geboekt waardoor de hoop goed was voor de OWCup-racedag. Op de zaterdag werden de races verreden voor het OWCup-klassement op een zonnig TT-circuit. Nick begon aan zijn eerste kwalificatie met een al aardig versleten achterband waardoor hij geen hele snelle tijd kon zetten en de eerste kwalificatie afsloot met een zeventiende tijd. Voor Rob lag de focus tijdens de eerste kwalificatiesessie op het remmen en bochtensnelheid. Nadat hij later en harder begon te remmen, merkte hij dat de motor onstabiel werd dus werd de vering van de motor anders afgesteld voor de tweede kwalificatie. Dit pakte goed uit, want tijdens de tweede kwalificatie kwam Rob een stuk beter uit de voeten en wist hij zelfs zijn persoonlijk record aan te scherpen met een tijd van 1:45.9 wat hem de dertiende startplek opleverde. Ook Nick ging het de tweede kwalificatie goed af, nadat een nieuwe achterband was gemonteerd wist hij zijn kwalificatie tactisch te gebruiken. Hij kon in een rondje een gaatje dicht te rijden naar een snelle rijder en wist daarmee een tijd van 1:45.8 op de klokken te zetten wat hem de elfde startpositie opleverde.

OWCup-races
Vanwege het geluidsprobleem rondom het circuit van Assen moesten de races worden ingekort naar zes ronden. Dit betekende voor de coureurs dat zij hun strategie moesten aanpassen voor een sprintrace waarbij de start erg belangrijk is. Voor Nick ging dit goed af, hij wist met zijn goede start gelijk een aantal plaatsen te winnen. De gehele eerste ronde reed Nick erg sterk, zo wist hij naar de zevende plaats te komen. Hij wist vervolgens iedere aanval van zijn concurrenten achter hem af te weren en reed ondanks de gevechten richting de twee rijders voor hem die streden om de vijfde plek. In de een na laatste ronde wilde Nick een aanval plaatsten op beide coureurs, maar vergde te veel van zijn achterband en ging bijna onderuit met een 'highsider'. Gelukkig wist hij de motor onder controle te houden en nam hij genoegen met de zevende plaats. Nick heeft weer laten zien dat hij thuishoort in de top tien van de SuperCup 600 en dat hij dicht bij de top vijf zit!

Tijdens de start van de SuperCup 1000 had Rob een aardige start en wist een aantal rijders voorbij te gaan voor de eerste bocht. Omdat hij in het gedrang kwam miste hij snelheid bij het uitkomen van de bocht waardoor hij weer wat plekken verloor. Hij besloot vervolgens iets rustiger de race op te bouwen maar werd voorbij gespeerd door een rijder die veelte snel naar voren wilde, en vlak voor Rob een crash veroorzaakte. Door het ontwijken van de crash verloor hij de connectie met de coureurs voor hem waardoor zijn focus volledig kwam te liggen op de concurrentie achter hem. Jeroen Rensel en Michiel Burger zaten beide vlak achter Rob waardoor hij in de laatste ronde zo defensief mogelijk moest rijden om zijn plek te behouden. Dit lukte en Rob kwam als elfde over de finish met Michiel en Jeroen beide binnen één seconde achter hem. Op 14 oktober worden de laatste twee races van het OWCup-seizoen verreden. Zowel Nick als Rob komen dan in actie om voor de laatste keer dit seizoen zichzelf te bewijzen.

FC Uitgeest herstelt zich en …leert!

UITGEEST/HOOFDDORP - Het is de 76e minuut. FC Uitgeest koestert tegen de tien van SV Hoofddorp een volkomen verdiende 0-1 voorsprong. Natuurlijk had het op dat moment al drie of vier nul moeten zijn voor de gasten. Maar dan? Een voorzet van links in een vol Uitgeester strafschopgebied en ééntje van de tegenpartij die op twee meter van het doel totaal ongedekt vrij staat. Geen FCU'er te bekennen en een niet roepende keeper die blijft staan. Linksbuiten van Rijn lacht zijn tanden bloot en tikt simpel binnen. 1-1. Mandekken, je ziet het steeds vaker, lijkt een verdwenen vaardigheid te zijn. Waar zijn ze gebleven? Bertie Vogts, Ronald Spelbos, Wim Suurbier, spelers die alles uit de kast haalden om de tegenstander maar niet aan de bal te laten komen. Bij FC Uitgeest in ieder geval even niet.

FC Uitgeest startte met middenvelder Emiel Sinnige op de rechtsbakplaats en Tinus Putter in een controlerende rol op het middenveld. Een even verassende als juiste keuze van trainer Florian Wolf want ze speelden allebei een goede wedstrijd.

FC Uitgeest begon overdonderend aan de wedstrijd. Al na vier minuten lag de bal achter keeper Partoesoebroto. De bij vlagen ongrijpbare Margel Murzo snelde niet voor het eerst vandaag, zou later blijken, langs rechtsback Steffens van Hoofddorp, leverde een puike voorzet af waarop Jordy Duijn koelbloedig binnen tikte. 0-1. Natuurlijk liet de thuisploeg het er niet bij zitten. Het gevolg was een uiterst levendige, leuke en sportieve wedstrijd met kansen over en weer waarin twee ploegen onvoorwaardelijk gingen voor de overwinning. Misschien een klein onsportief smetje in de 30e minuut? Bij een duidelijke blessure van Kick Smit raakte de thuisploeg onderling verdeeld over de vraag of de bal nu wel of niet uitgespeeld moest worden. Belachelijk want, ongeschreven regel heren, uit die bal. Na weer een fraaie passeer actie van Margel Murzo in de 32e minuut had Jordy Duijn de mogelijkheid om zijn tweede van de dag te maken. Helaas zat er nog net een Hoofddorper been tussen. In de 38e minuut leek de beslissing te vallen. Een domme actie van de Vetten, die maar bleef foeteren op de goed leidende scheidsrechter Persoon, leverde hem twee keer geel op waarna een boetetocht naar de kleedkamer volgde. Nog twee keer voor rust kregen de gasten uitgelezen kansen om de wedstrijd op slot te gooien maar zowel Jorn Brouwer als Jordy Duijn slaagden er niet in keeper Partosoebroto te passeren.

De tweede helft gaf een strijdlustig Hoofddorp te zien. De thuisploeg weigerde te capituleren en FC Uitgeest slaagde er niet in, door zelf te scoren, om elke hoop op de gelijkmaker te ontnemen. In de 76e minuut kreeg de thuisploeg dan alsnog loon naar werken.1-1. Natuurlijk was er na afloop de teleurstelling over het verlies van twee punten maar ook gematigde tevredenheid over het vertoonde spel dat in ieder geval ten opzichte van de vorige week een stuk frisser oogde. Maar ja, mandekken? Trainer, plak dinsdagavond in een oefenpartij spelers met Duck tape aan elkaar zodat ze letterlijk ervaren hoe het is om aan een man te kleven. Dat zal ze leren!

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, Hopman, Vrouwe, Groen, E. Sinnige, Smit (75e de Wit), Olgers, Putter, Murzo (84e Augustine), Duijn, Brouwer (70e Bilal).

Tafeltennis-uitslagen

Team 1 speelde uit in Velsen Noord tegen Doko (V) 2. Uitgeest was uiterst succesvol. Henk Spoelstra, Rene Kloet en Patrick Rasch wonnen alles, behalve tegen de sterkste speler van Doko. Een mooie 3-7 overwinning.
Team 2 zegevierde ook met 7-3 over HBC 6 (Hoofddorp) in Uitgeest. Jelle van Werkhoven en Youri Rasch werkten bloed, zweet en tranen voor hun overwinningen. Al hun enkels en ook de dubbel hebben ze in punten voor Uitgeest weten om te zetten.Renee van Buren zat dicht in de buurt, maar kon deze avond alleen zijn ervaring delen met zijn jonge teamgenoten, die zeker van waarde was.
Team 3 had Diemen 3 op bezoek. Nico Baltus zorgde deze avond voor geweldig tafeltennis en haalde een van de tegenstanders van zijn 100% af. Hij won twee van zijn drie partijen met geweldig tafeltennis. Dennis Janssen wist een punt binnen te halen door zijn genadeloze, linkshandige smash. Bij de andere twee partijen wilde het deze avond niet lukken. Marijn van Kampen won er ook twee met zijn ver van de tafel staand spectaculair spel. Door de gewoonen dubbel, won Uitgeest met 6-4.
Team 4 speelde ook tegen maar in Diemen (team 5). De tegenstander kwam een tegenspeler te kort wat Uitgeest als met 3 punten verzekerd. Uitgeest won uiteindelijk met 4-6 en de punten werden als team binnengehaald. Huib van Leeuwen, Eugenie Rasch en Antoine van der Spek wonnen allemaal een partij.

In de DUO competitie moest Uitgeest 2 gelijk twee keer aan de bak Peter Middel en Michel Switser maakten eerst gehakt van United Oost 1 uit Amsterdam en lieten niks heel van hun. 5-0 overwinning. Ze zullen wel vermoeid geweest zijn, want tegen Fusia 2 uit en in Ijmuiden verloren ze met 3-2. Michel bleef echter ongeslagen. Uitgeest 1 was ook meedogenloos tegen Sporting SDO 2 uit Hillegom. Rob de Boer en Marcel Couwenberg kenden geen genade en wonnen met 5-0.

Jeugdschaatsten bij IJsclub Uitgeest

UITGEEST - Bij IJsclub Uitgeest gaat een schaatswinter altijd door en is schaatspret gegarandeerd. Hiervoor reist men af naar de kunstijsbaan in Alkmaar. Bij voldoende vorst wordt er geschaatst op de ijsbaan in Uitgeest. Kinderen van 7 tot en met 12 jaar die het leuk vinden om te leren schaatsen, kunnen zich aanmelden voor het Jeugdschaatsen. De IJsclub werkt met een groep enthousiaste vrijwilligers waarbij plezier voorop staat. Deelnemers leren op een leuke en speelse manier glijden en afzetten. Zo hebben zij een goede basis om op het ijs vooruit te komen en kunnen zij als de vorst haar intrede doet misschien wel samen met hun ouders een mooie tocht maken door de polders in de omgeving. Het Jeugdschaatsen start op zaterdagochtend 30 december 2017. De kosten bedragen € 90,00 voor twaalf lessen. Voor het vervoer naar Alkmaar wordt gezorgd: de kinderen en jeugdleiders rijden met een touringcar naar Alkmaar. Vertrektijd is 9.15 uur en rond 11.30 uur zijn de kinderen weer terug in Uitgeest. Voor meer informatie of opgave: ijsclubuitgeest.nl/jeugdschaatsen of bij Vincent Rozemeijer, Veenislaan 24, 1911 HJ Uitgeest, tel: 06-10920909, email: jeugdschaatsen@ijsclubuitgeest.nl. Opgeven kan tot en met 26 november onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en eventueel al behaald diploma.

Programma FC Uitgeest

Zondag 8 oktober 2017

14.00 uur FC Uitgeest 1 – Assendelft 1

9 / 16

Foto: Marianne Jonker

Met het thema 'Afscheid' slaan we een klein bruggetje naar het afscheid van de bloeiende natuur met de herfst dat haar intrede doet. Binnenkort is er een gedenkavond op één van de mooiste gedenkplaatsen van Nederland... Welk gedenkcentrum in de buurt opent binnenkort haar deuren? Crowdfunding als mogelijkheid om de uitvaart te bekostigen? Toch goed om te weten wat er zoal mogelijk is op dit gebied...

Uitverzorging Formanoij Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart

Foto: Aangeleverd

Wanneer iemand komt te overlijden gaat dat vaak gepaard met veel verdriet. Kort na het overlijden moeten er veel verschillende beslissingen worden genomen. Zaken waar je op dat moment eigenlijk niet over wilt nadenken. In die periode is het fijn om samen met een uitvaartverzorger in alle rust hierover in gesprek te gaan. Samen wordt ervoor gezorgd, dat het een uitvaart wordt die aansluit bij uw wensen en die van uw dierbare.

Op zondag 26 november opent Afscheidscentrum de Swaen haar deuren van 14.00 tot 17.00 uur, zodat belangstellenden er een kijkje kunnen nemen. Voor meer informatie: www.uvdf.nl. Het adres is: Schipperslaan 4K 1906 BG Limmen, Tel. 06-11536587, Email: info@uvdf.nl

Geen geld, wel vrienden

Joan van de Ven Foto: Anita Webbe

Een jonge vrouw overleed plotseling door een verkeersongeval. De shock en het verdriet waren groot. Haar ouders waren al overleden en er was alleen nog een jonger broertje als naaste familie. Maar hij had niet de financiële middelen om een uitvaart te bekostigen. Bij Lumen uitvaart zijn wij gewend om mee te denken en te kijken naar wat wèl mogelijk is.

In dit geval bleek er een grote vrienden- en vooral vriendinnenkring van de jonge vrouw te zijn die - zelf natuurlijk ook erg verdrietig - graag wilde meehelpen. Een crowdfundingsactie werd gestart en samen keken we hoe de teller opliep. Een aantal dingen moest namelijk toch bekostigd worden vond iedereen: ze moest bij haar ouders begraven worden en niet in een - veel goedkoper - algemeen graf. Ook moest er voor de grote groep mensen gelegenheid zijn om afscheid van haar te nemen en met elkaar samen te zijn. Een rouwkaart en een advertentie waren niet nodig: via social media was iedereen op de hoogte, en de goedkoopste kist werd door de vriendinnen beschilderd in haar kleuren. En zo werden in alle harmonie de keuzes gemaakt op basis van wensen en mogelijkheden, aangepast aan de financiële beperkingen maar zonder dat er ingeleverd werd op de echt belangrijke aspecten.

Uiteindelijk was de uitvaart een verdrietige maar warme bijeenkomst: met haar felle kleuren overal waar je kijken kon, iedereen met een bloem in de hand in plaats van grote bloemstukken en vrienden die zelf muziek maakten. In dit geval kwam het afscheid onverwacht en ook dan wordt het geregeld zoals dat bij u en de overledene past, maar mocht u weten dat een afscheid nadert dan kan het prettig zijn om over uw wensen te spreken, ook vanuit financieel oogpunt. In een gesprek leg ik u de verschillende keuzes en de daarbij horende consequenties voor zodat u bewust kunt kiezen wat passend is. Naar aanleiding van ons gesprek maak ik een transparante kostenbegroting voor u.

Lumen betekent licht. Licht kan een gids zijn, het kan verwarmen, het kan verhelderen.

Op deze manier wil ik, Joan van de Ven, u begeleiden. Lumen uitvaart is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op:
06-20822260, zie ook www.lumenuitvaart.nl of Lumen uitvaart.

Historisch en eigentijds Westerveld

Foto: Lowres

Veelzijdige natuur, weelderig groen en rust in een glooiend duinlandschap. Westerveld is een bijzondere laatste rustplaats en een prachtige plek om te gedenken.

Westerveld hoort bij de mooiste gedenkparken van Nederland. De historie is terug te vinden in het hele park, met achter elk monument een eigen verhaal. Monumenten die doen denken aan vervlogen tijden of juist uitnodigen tot eigentijdse invalshoeken. Want ook dat is mogelijk; moderne monumenten passen net zo goed bij Westerveld als de historische gedenktekens.

Uniek decor

Westerveld biedt een prachtig decor voor ongekende mogelijkheden. Persoonlijke wensen, op welke manier dan ook, staan altijd voorop. Wij nodigen u uit eens te komen kijken om te ervaren. Een gesprek of rondleiding kan ook altijd, bel of mail ons gerust.

Gedenken op Westerveld

Westerveld organiseert ook dit jaar op 2 november een gedenkavond, voor iedereen die een dierbare wil gedenken. Meer informatie vindt u binnenkort op onze website en Facebookpagina.

Prettig en bereikbaar wonen langs de Kennemerlijn

Station Uitgeest Foto: Aukje Verlinden

REGIO -Woningen, meer voorzieningen bij treinstations, extra fietsenstallingen, snelle fietsroutes naar stations, betere verbindingen en bewegwijzering en goede 'park and ride' faciliteiten. Dit is een greep uit de ambities voor de stationsgebieden langs de Kennemerlijn.

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en de provincie Noord-Holland willen de stationsgebieden hiermee toegankelijker en aantrekkelijker maken. Deze verbeteringen dragen bij aan een goede woonwerkomgeving. De stationsomgevingen in Zuid-Kennemerland bieden kansen voor woningbouw op goed bereikbare plaatsen, wat kan bijdragen aan het verlichten van de druk op de woningmarkt in het zuiden van Noord-Holland. Het station van Santpoort-Noord heeft de potentie om een belangrijk toegangspoort tot het landschap te worden. Gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie (Ruimtelijke Ordening en Wonen): "Als we er voor zorgen dat nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijven vooral terechtkomen in aantrekkelijke en goed bereikbare stationsomgevingen, dan gebruiken we de ruimte, het spoor de infrastructuur die er al ligt zo goed mogelijk. Daar komt bij dat we ook ons waardevolle landschap sparen."

Projecten voor stationsgebieden

Samen met een brede vertegenwoordiging van partijen uit de regio Zuid-Kennemerland hebben de NS, gemeenten en provincie ambities opgesteld voor de stationsgebieden. De gemeenten gaan die uitwerken en aan de slag met projecten rond de stations. Wethouder Anke de Vink-Hartog van Uitgeest: "In een aantal plaatsen, waaronder Uitgeest, wordt nu ook echt doorgepakt in het ontwikkelen van een visie en het realiseren van concrete projecten". De ambities werden geformuleerd in dialoog met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, natuurorganisaties en vervoerders uit de regio. Op verzoek van de gemeenten heeft de provincie dit proces begeleid vanuit het programma OV-knooppunten. De provincie heeft budget beschikbaar om bij te dragen aan projecten die de omgeving van stations aantrekkelijk en toegankelijk maken.

OV-knooppuntontwikkeling

De gemeenten en de provincie willen de ruimte rond de stations beter benutten en gevarieerde stationsgebieden creëren die elkaar aanvullen zodat er meer reizigers gebruik maken van de Kennemerlijn, het spoortraject van Haarlem naar Uitgeest. Wethouder Frank Frowijn van Heemskerk: "Ik ben blij met de ontwikkeling van OV-knooppunten. Hierdoor kunnen de ambities voor woningbouw, duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit integraal worden waargemaakt."

Colleges stellen nieuw informatieveiligheid- en privacybeleid vast

Foto: Anita Webbe

BUCH-gemeenten maken topprioriteit van en transparantie persoonsgegevens

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben nieuw beleid afgesproken voor informatieveiligheid en het waarborgen van privacy. De vier gemeenten vinden informatieveiligheid en privacy randvoorwaardelijk voor een professionele werkwijze en dus zetten zij zich hier vanaf 2017 samen voor in. Met het besluit van de vier colleges is het beleid op dit thema nu ook geharmoniseerd. Via de websites maken de gemeenten transparant hoe en welke persoonsgegevens worden verzameld. Zo kunnen inwoners volgen wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

Tegelijk bieden de gemeenten de inwoners de mogelijkheid om te sturen op de verwerking van de persoonsgegeven, dit vooruitlopend op nieuwe Europese Privacyregelgeving (via de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG; die 25 mei 2018 in werking treedt). Een inwoner heeft bijvoorbeeld het recht op inzage in welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt. Bovendien is het vergeetrecht in de AVG opgenomen. Dit recht biedt mogelijkheden om te zorgen dat specifieke publicaties of foto's niet meer in zoekresultaten van bijvoorbeeld Google verschijnen.

Daarnaast starten de gemeenten een project voor een weerbare IT-omgeving tegen de toenemende cyberdreigingen. Technisch gezien gaat de organisatie de digitale omgeving en het verkeer daarop monitoren, zodat aanvallen en kwetsbare plekken tijdig opgemerkt worden.

Blue Peter verhuist naar de 'boulevard' van Uitgeest

Bart Prins heeft zin in de verhuizing naar de 'boulevard' van het Uitgeestse Watersportcentrum

Uitgeest - Watersportwinkel Blue Peter aan de Lagendijk 7a gaat verhuizen. Per 31 oktober betekent dit een frisse start op de nieuwe locatie aan de 'boulevard' van het Watersportcentrum te Uitgeest.

Blue Peter Watersport staat bekend in het ontzorgen van alle watersporters en blijft op de nieuwe locatie hetzelfde concept voeren. Het is een watersportwinkel in de breedste zin van het woord: van boot tot alles wat met watersport te maken heeft, inclusief kleding. Buiten dat is Blue Peter Yamaha dealer. U kunt er terecht voor zowel de aanschaf als het onderhoud aan binnen- en buitenmotoren. De winkel biedt ook algemeen onderhoud voor alle soorten boten.

Bart Prins, eigenaar van Blue Peter Watersport: "We hebben veel zin in de verhuizing. De nieuwe locatie biedt voor ons veel voordelen: we zitten meer in de loop en meer in het zicht. Bovendien hebben we een prachtig uitzicht op de haven en de boten. Het is een mooi, vrijwel nieuw pand dus na de eerdere overname van 'Vrolijk' betekent het voor ons een mooie, nieuwe start. Bovendien sluit het invoegen van onze winkel tussen 'Lekker aan de Haven' en 'Zeilschool en bootverhuur Het Uitgeestermeer' naadloos aan. Ook met het oog op de samenwerking met de andere ondernemers daar, zoals de jachthaven, de zeilschool, de zeilmakerij en de timmerman. We hebben op de nieuwe locatie iets minder ruimte, maar dat is prima! Straks hebben we wel twee verdiepingen tot onze beschikking. De kledingverkoop wordt iets gereduceerd en op de nieuwe locatie op de 'vide' geëtaleerd.

Tot 21 oktober kunt u nog terecht op de huidige locatie, daarna sluit Blue Peter 10 dagen lang haar deuren. Vanaf 31 oktober is Blue Peter geopend op de nieuwe locatie. Tot die tijd wordt zoveel mogelijk geprobeerd 'leeg te verkopen' en is er momenteel grote uitverkoop met kortingen van 40% op kleding en maar liefst 70% op diverse artikelen uit het magazijn. Tegelijkertijd is ook een webwinkel gelanceerd. Hierbij kan men zowel fysiek als online shoppen en kan men vooraf zien wat er te koop is. De website bluepeterwatersport.nl wordt in de toekomst nog verder uitgebreid met artikelen. Met de winkel op Watersportcentrum nummer 1J gaat Blue Peter voor een mooi watersportseizoen 2017-2018!

Fort K'IJK open op zaterdag 7 oktober

Foto: Aukje Verlinden

UITGEEST - Na één jaar restauratie en zeven jaar voorbereiding gaat Fort bij Krommeniedijk een tweede leven beginnen. Er komt een fijne woonruimte voor autistische jongvolwassenen, een bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam en een fortwachters-woning ontworpen door Piet Hein Eek! Een project om trots op te zijn. Komt u ook kijken naar het spectaculaire eindresultaat? Een bezoekje aan het Fort K'IJK is zeer de moeite waard. Heel mooi opgezet en een bijzondere ervaring is het belevingscentrum (met gratis audiotour) in het fort waar 'Natuur & Landschap binnen de Stelling van Amsterdam' tot leven komen. Adres: Lagendijk 22 in Uitgeest. www.landschapnoordholland.nl

Politieberichten

Snelheidscontroles

Op de Provincialeweg werd op 27 september de snelheid gemeten van 1870 passanten. Er waren 100 overtredingen geconstateerd waarbij de hoogste snelheid 115 km per uur was. Op 25 september werd op de Geesterweg de snelheid gemeten van 463 passanten. Hier waren 27 overtredingen begaan. De hoogst gemeten snelheid was 68 km per uur.

Diefstal
Op 26 september werd een zwarte herenfiets, mer Trek Daytona gestolen vanaf het Stationsplein.
Op 30 september om 02.40 uur hoorde de eigenaar van een Volkswagen Caddy, kleur zwart, kenteken 98-TF-LG, in zijn slaap het geluid van een wegrijdende auto. Hij vond dit wel heel erg op het geluid van zijn auto lijken en besloot te gaan kijken. Vervolgens bleek inderdaad dat de VW, dat bij zijn woning in de Kleis geparkeerd stond, was ontvreemd.

Ongeval
Op 28 september om 18.40 stond de bestuurder van een personenauto te wachten voor de rode verkeerslichten, teneinde rechtsaf te slaan. Een achteropkomende personenauto wisselde op het laatste moment van rijstrook en kon niet meer tijdig remmen. Deze kwam in aanrijding met de achterzijde van de stilstaande personenauto. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en werden weggesleept door een bergingsbedrijf.

Inbraak
Op 28 september tussen 03.00 en 09.00 uur werd tijdens de afwezigheid van de bewoners ingebroken in een woning aan de Benesserlaan. De sloten van de voor- en achterdeur werden geforceerd. Ook werd een raam ingeslagen. De gehele woning werd doorzocht. Het is nog niet duidelijk wat er wordt vermist.
Op 1 oktober tussen 04.00 en 05.00 uur werd er tijdens de afwezigheid van de bewoners ingebroken in een woning aan de Middelweg. Het slot van de voordeur werd geforceerd. De gehele woning werd doorzocht. Er werden geld, sierraden en computerapparatuur weggenomen.

Nieuws van de bridgeclub Door: Paul Wijte

We speelden de derde avond van de eerste set. De avond werd afgetrapt door onze nieuwe wedstrijdleider, Eric Molenaar, opvolger van Theo Huising die vanwege drukke werkzaamheden (het gaat goed met de economie!) de verantwoordelijke functie niet meer naar behoren kon waarmaken. En dat werd die avond keurig geadstrueerd: hij werd om 22.30 uur 'opgepiept'.

Wat bij aanvang van het spelen niemand ziet is dat de wedstrijdleider dan al een paar drukke uurtjes kan hebben gehad. Mensen melden zich af, via de site of de telefoon. Of vragen, als hun eigen partner niet kan, of er nog een andere bridger (liefst van een beetje niveau) losloopt. En dan, zo tegen 19.00 uur, moet de groepsindeling van die avond worden gemaakt en ingevoerd in de computer. Dat is geen sinecure, want deze avond met veel afwezigen moest worden besloten om de D- en de E-lijn samen te voegen. Afijn, er werd ook nog gebridged, en hoe! De hoogste score van de avond was voor Jaap Molenaar-Karin Tushuizen, die in de C-lijn ruim 67% scoorden. Mijn maat deed het voor de verandering ook wel aardig en scoorde bijna 64% in de A-lijn, toch nog royaal voor de mooie 60% van Ria Vessies-Aad Visbeen. In de gecombineerde D-E-lijn scoorden maar liefst drie koppels boven de 60%. Joke Jacobs-Jaap Zonneveld met ruim 62%, op neuslengte gevolgd door Ger van Andel-Rob de Neef (vorige week nog onder de 30?) en daarna Ria Beerens-Riet Meyer met 61,50%. En in de B-lijn? Daar zagen wij mooi werk van Wim Hoogeboom-Nico Molenaar (wéér een Molenaar, maar geen familie) met op een haar na 60%. Overigens, dat de scores konden worden voorgelezen na afloop was te danken aan de expertise van Carien Willemse, oud-wedstrijdleider. Hulde! Nu nog even regelen dat wij, zoals gebruikelijk, thuis ter lering en vermaak de spelverdelingen kunnen inzien via onze site... éven dat vinkje aanzetten. Hieronder ziet u de beste drie van iedere lijn.

  • A lijn 1 Hans Wijte-Paul Wijte 63,75% 2 Ria Vessies-Aad Visbeen 60,00% 3 Ed de Ruyter-Siem Wijte 55,42%e
  • B lijn 1 Wim Hoogeboom-Nico Molenaar 59,90% 2 Theo Huising-Pieter Andringa 55,73% 3 Henk Graafsma-Theo Vijn 53,13%
  • C lijn 1 Jaap Molenaar-Karin Tushuizen 67,71% 2 Milja van den Booren-Jeanne Admiraal 60,42% 3 Henk Groen-Herman van Sambeek 55,73%
  • D lijn 1 Joke Jacobs-Jaap Zonneveld 62,78% 2 Ger van Andel-Rob de Neef 62,33% 3 Ria Beerens-Riet Meyer 61,46%

Collecte Brandwonden Stichting

UITGEEST - Vrijwilligers van de Brandwonden Stichting komen van 8 tot en met 14 oktober langs de deuren om geld in te zamelen voor hun ideaal: brandwonden littekenloos genezen.

Hiervoor is de stichting afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar de slogan van dit jaar: 'Geef om een litteken-vrije toekomst'. Ambassadeurs Jeroen, Britt, Sharon en Veronica hebben na hun ongeluk ieder op hun eigen manier steun aan de Brandwonden Stichting gehad. Er zijn diverse projecten die mensen met brandwonden ondersteunen bij het oppakken van hun leven. Psychosociale hulp, cursussen waarin je om leert gaan met je littekens, maar ook lotgenotendagen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede- en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de littekens. Ze financiert wetenschappelijk onderzoek, ondersteunt artsen en verplegend personeel, zet campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpt slachtoffers sterker en weerbaarder te worden.

Collectieve inkoop zonnepanelen Vereniging Eigen Huis

REGIO - Inwoners van Noord-Holland en Utrecht kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven voor de collectieve inkoop van zonnepanelen via Vereniging Eigen Huis. Vereniging Eigen Huis is de belangenbehartiger voor huiseigenaren en vindt dat iedereen recht heeft op duurzame en betaalbare energie. Daarom organiseert de vereniging de Collectieve Inkoop Zonnepanelen. Dit maakt het voor huiseigenaren makkelijk en voordelig om zonnepanelen aan te schaffen. Vereniging Eigen Huis brengt geïnteresseerden in zonnepanelen samen. Vervolgens wordt er een veiling georganiseerd onder gekwalificeerde leveranciers. Zij bieden hun beste prijs voor een compleet zonnepanelensysteem. De leverancier met het scherpste bod wint en stuurt iedere deelnemer een vrijblijvend aanbod op maat. Dit aanbod is inclusief installatie, monitoring en garanties. De kwaliteit van de leveranciers, de producten en de installatie worden bewaakt door Vereniging Eigen Huis. Wie een vrijblijvend aanbod voor een compleet zonnepanelensysteem wilt ontvangen kan zich voor 1 november gratis inschrijven via www.eigenhuis.nl/zon.

Workshop Tekenen en Aquarel schilderen

Aquarel door Joop de Beer Foto: Joop de Beer

UITGEEST - Zoekt u naar een prettige, leerzame invulling van uw vrije tijd of heeft u iets te vieren, waardoor u met een groepje vrienden/vriendinnen een gezellige, leerzame dag wilt beleven, dan is het kennismaken met het kunstschilderen misschien iets voor u.

Op zaterdag 14 oktober 2017 verzorgt Joop de Beer, docent bij de stichting 'de Nieuwe Kuil', van 10.00 tot 16.00 uur, een workshop Tekenen en Aquarelleren. Bij aanvang van de workshop wordt u geïnformeerd over basisprincipes en materiaalgebruik bij het tekenen en aquarelleren. Hierna vervaardigt u, onder begeleiding, een aquarel uit een keuze van afbeeldingen van onderwerpen die in een dag zijn te realiseren. Voor deze workshop is geen aanleg benodigd, enkel enthousiasme is voldoende. Indien u niet zelf over teken/schildersmateriaal beschikt krijgt u alle benodigdheden verstrekt.

De deelnamekosten voor deze workshop zijn € 30,00 dit is inclusief voor het benodigde materiaal, koffie/Thee gedurende de workshop. U dient enkel zelf een lunchpakket mee te brengen. De workshop wordt gegeven in het Cultureel Centrum aan de Hogeweg 8 in Uitgeest.

Info/aanmelding bij docent Joop de Beer, telefoon: 0251-311348; E-mail: joop_de_beer@hotmail.com; Website: www.joopdebeer.exto.nl

TCU Clubkampioenschappen 2017

Finalisten TCU Clubkampioenschap 2017 Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Bij tennisclub TCU heeft van 17 september tot en met 1 oktober de clubkampioenschappen plaatsgevonden.

Het waren twee gezellige weken met heerlijk tennisweer. Dj Appie de kikker, Dj Ruud en zanger Frank zorgde voor het muzikale vertier. In en rondom de kantine was het gezellig versierd en aangepast aan het thema: van tropisch, piraten naar een Duits Septemberfest met grote bierpullen en heerlijke Duitse worst. De organisatie kijkt terug op een geslaagd toernooi.

Clubkampioen bij de heren is geworden: Michael van Ruiten en bij de dames: Lenneke Hulshof. Ook was er de Tinie Nooy beker voor Rob de Waal. Hij is de persoon die als beginner de meeste progressie heeft laten zien het afgelopen jaar.

Wandelen met de boswachter door het laagveenmoeras bij het fort Krommeniedijk

CDA maakt wandeling door laagveenmoeras onder begeleiding van boswachter Staatsbosbeheer Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Uitgeest is een groene gemeente met 16 km2 groen buitengebied. Zaterdag 30 september hebben de leden van het CDA samen met boswachter Inga van Staatsbosbeheer, een wandeling gemaakt door het laagveenmoeras bij het fort Krommeniedijk.

Vooraf geïnformeerd door Inga, hebben de wandelaars laarzen aangetrokken en dat was wel nodig. Wat een bijzonder landschap binnen de grenzen van ons mooie Uitgeest. Het laagveen drijft op het water en door de vele regenval van de laatste weken was het extra nat. Het was dus oppassen waar je liep om te voorkomen dat je plotseling weg zakte. Dat hebben een paar wandelaars goed onthouden. Tijdens de twee uur durende wandeling informeerde de boswachter Inga ons over de diversiteit aan planten, vogels en overige dieren in dit natuur reservaat, gelegen aan het water de 'Crommenije'. Na afloop van de wandeling hebben wij een rondleiding gehad op camping 'De Swaenenbloem' van Lia en Peter Rodenburg. Peter gaf uitleg over de camping en vroeg aandacht voor het laag overvliegende vliegverkeer van Schiphol. Dat is iets wat veel campinggasten niet waarderen.Na een kop koffie met een broodje en een terugblik op de afgelopen enerverende week, gingen de wandelaars van het CDA (niet allemaal droog) weer huiswaarts.

Onze volgende wandeling wordt 'Het nieuwe plankenpad' een initiatief van het CDA.

Oud papier inzameling

UITGEEST - Aanstaande zaterdag 7 oktober is er weer een oud papier inzameling is bij de Molenhoek in Uitgeest. De inzameling is van 09.30 tot 11.30 uur.

Manifest voor meer positiviteit rondom jeugd Door: Anita Webbe

Social Broker Dennis Vereijken (links) overhandigt manifest aan Wethouder Tromp Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Op donderdag 28 september overhandigde Social Brokers' Community Manager Dennis Vereijken een manifest aan wethouder A. Tromp. Dit manifest voor meer positiviteit rondom de jeugd is een initiatief van Social Brokers Uitgeest.

Social Brokers Uitgeest is een innovatief kennisnetwerk voor bestaande vertrouwde personen rondom jeugd voor preventieve jeugdhulp. Het Eindhovense innovatiebureau Big Thinking/Social Brokers heeft als doel om als bemiddelaar een schakel te vormen tussen jongeren, de bestaande vertrouwenspersoon en de professionele hulpverlener. Gemeente Uitgeest heeft dit jongeren hulpverleningsprogramma aangetrokken. Familieleden, buren, vrienden, sportcoaches, rijinstructeurs, leraren vervullen vaak onbewust een onmisbare maatschappelijke rol. Eigenlijk IS hij of zij op zo'n moment al een Social Broker. Het is het de bedoeling dat men hier bewust van wordt en het verschil gaat maken door te signaleren en te werken aan een oplossing. Door het bewustzijn van die belangrijke rol te vergroten, elkaar daarvoor te bedanken en te versterken via een lokaal kennisnetwerk, maakt Social Brokers het mogelijk dat we samen vaker in staat zijn onze jongeren goed op weg te kunnen helpen als het nog overwegend goed gaat. Ook jongeren onderling kunnen worden gestimuleerd in hun solidariteit, door met leeftijdsgenoten over problemen te praten en te laten zien hoe belangrijk de ander is.

Positiviteit gebundeld in boekje

Dennis Vereijken: "Negativiteit is overal; tijdens onderlinge gesprekken over de maatschappij, over school, over de economie over de jeugd etcetera. De gesprekken die wij voeren met Social Brokers in uitgeest, komt naar voren dat positiviteit van essentieel belang is om snel tot oplossingen te komen waar kinderen met problemen zitten. Wij hebben dit enigszins tastbaar gemaakt, door positiviteitsberichten, suggesties, quotes, voorbeelden, foto's en handtekeningen van Uitgeesters te bundelen in een boekje." Dit zogenaamde manifest werd door Wethouder Antoine Tromp compleet gemaakt door zijn eigen handtekening erbij te zetten.

Wethouder Tromp: "Dit manifest is een mooi initiatief van Social Brokers Uitgeest om via dit boekje zichtbaar te maken wat er zoal voor de jongeren in Uitgeest wordt gedaan. Veel vrijwilligers bij (sport)clubs en andere verenigingen werken dagelijks met jongeren. Op een positieve manier gaan zij om met vragen waar jongeren mee zitten en stimuleren de jeugd om zelf ook met oplossingen aan de gang te gaan. Dit boekje is een mooie steun voor vrijwilligers en Social Brokers die met jongeren in Uitgeest aan de gang zijn."

Samen sterk

Iedereen kan een Social Broker zijn. Geïnteresseerd? Meld je aan als lid via de website www.socialbrokers.nl/uitgeest. Via facebook is te lezen wat er zoal wordt gedaan en word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen met betrekking tot wat jongeren zoal bezig houdt. Jongeren kunnen zelf daar ook hun eigen hulpvraag op zetten.

Programma OSU Radio

Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry's Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de Ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 16.00 OSU Carrousell – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
16.00 – 18.00 Bart van de Heuvel – Muzikale tijdmachine.
18.00 – 20.00 Camille Jansen – Hits from the Heartland.
20.00 – 22.00 Crackhelder – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22.00 Paul van den Berg – Carte Blanche. (Start binnenkort)
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Tom Jacobs – Jacobs in de ochtend.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak.
13.00 – 16.00 OSU Carroussel – Nonstop met Lokale en Regionale Informatie.
16.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit.
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop.

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of Elvis.
17.00 – 19.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
19.00 – 20.00 Max & Jord – ……….. (Start 01-09-2017)
20.00 – 22.00 Joop Schouten – Musicbeats.
22.00 – 24.00 DJ Scoja – Club 106.

Zaterdag
00.00 – 03.00 DJ Keanu – The Sound of Ibiza.
03.00 – 08.00 OSU door de Nacht – Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 18.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Gezondheid & Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 (Binnenkort nieuw programma).
12.00 – 14.00 Ricky Koole –
14.00 – 15.00 OSU Cabaret.
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale informatie.

De programma's zijn informatief, sportief, muzikaal en gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters waarbij Uitgeester-gezelligheid en Lokale informatie voorop staat.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken? Te presenteren, de techniek bij een programma verzorgen, de redactie helpen of heb je een programma idee en wil je graag meewerken? Van Jong tot Oud, iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, DAB+ 9C, Ziggo 104.5FM en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Internet-'café' buurtcentrum het Spectrum

HEEMSKERK - Heeft u geen of weinig tijd/gelegenheid om met een computer om te (leren) gaan of te gebruiken? Tot en met mei bent u van harte welkom in het Internetcafé op elke donderdag van 13.00 – 14.00 uur (behalve in de schoolvakanties). Hier bent u aan het goede adres voor hulp en ondersteuning met de computer, uw Ipad, Tablet en/of smartphone of om Nederlands te leren en te oefenen via de computer. Er wordt gewerkt in een gezellige, ongedwongen sfeer.

Locatie: Buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk
Wanneer: Elke donderdag van 13.00 – 14.00 uur behalve in schoolvakanties
Kosten: € 1,-- per keer
Informatie: tel.: 06-19965444; email: karin.koks@welschap.nl

Griezelen met Klaas Vaak

Acteurs jagen deelnemers aan de griezeltocht de stuipen op het lijf. Foto: Aangeleverd

AKERSLOOT / CASTRICUM - Wie durft kan vrijdag 3 en zaterdag 4 november meedoen aan de inmiddels befaamde griezeltocht van Stichting Samen Spelen uit Akersloot. Het evenement is net als vorig jaar op camping Geversduin in Castricum.

De tocht begint met een ontmoeting met Klaas Vaak. Met het zand dat hij strooit beland je in je ergste nachtmerrie! Ga terug naar je jeugd, herbeleef je dromen opnieuw en kom de hoofdfiguren tegen in het donker op de camping. Wie weet loop je Sneeuwwitje of Assepoester tegen het lijf. Onthoud: niets is wat het lijkt... Maar naast het griezelen valt er ook veel te lachen. Het is in de afgelopen jaren gebleken dat mensen het waarderen als ze ook plezier kunnen hebben, dus is het griezelen met humor doorspekt. Zo bestaat toch nog de mogelijkheid dat je 's nachts na de griezeltocht goed slaapt en niet steeds onder je bed of in de kast kijkt of daar een eng figuur zit. Gezien het toch wel spannende karakter is de tocht alleen toegankelijk voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Tot en met 16 jaar dienen kinderen begeleid te worden door een volwassene. Tevens is het belangrijk dat je goed ter been bent; het terrein is niet overal vlak en het is donker, dus doe goed schoeisel aan. Inschrijven is mogelijk vanaf nu via stichtingsamenspelen.nl. Je loopt in groepsverband (groep bestaat uit 6 tot 8 personen) en de tocht duurt ongeveer 1 uur. Groepjes van minder dan 5 personen worden samengevoegd met anderen, om zo een volwaardige groep te creëren. De kosten zijn 12 euro p.p. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 4 oktober, 19.00 uur H. Eucharistieviering in de Kapel.
Vrijdag 6 oktober, 19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zaterdag 7 oktober, GEEN VIERING.
Zondag 8 oktober, 9.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo, 19.00 uur Rozenkransgebed in de Kapel.

Dienst Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

UITGEEST - Op 8 oktober om 10.00 uur is er een dienst in Uitgeest aan de Castricummerweg. Voorganger is ds. P. Verhoeff.