De Uitgeester

16 november 2016

De Uitgeester 16 november 2016


Gaat het vriezen of dooien?

De ijsbaan in al zijn glorie. Foto: Gerrit Bus

Door Myrke van der Does

UITGEEST – Het is het gesprek van de dag: wat gaat er gebeuren met het ijsbaanterrein? Gisterenavond vergaderde de commissie Grondgebiedzaken over deze heikele kwestie. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitkomst nog niet bekend, het laatste nieuws hierover vindt u op onze site www.uitgeester.nl.

Een korte reminder, gebaseerd op de publicatie van vorige week in deze krant: Het college stelt een herinrichting van het ijsbaanterrein voor als onderdeel van het centrumgebied. Dat is de uitkomst van een opdracht van de raad en een participatietraject met inwoners en belanghebbenden. Tussen sporthal De Meet en basisschool De Molenhoek komt in de visie van het college een centraal gelegen en groene open ruimte die dient als het nieuwe hart van het dorp met daaromheen een sportzaal, Integraal Kind Centrum en zorgvoorzieningen.

Op 8 december wordt besloten waar de nieuwe school moet komen. Thom van Son van Progressief Uitgeest diende tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie van afkeuring in, maar die werd afgewezen. De partij roept nu inwoners van Uitgeest op om een petitie te tekenen. Hiervoor deed zij onlangs een oproep in deze krant. Op dit moment (14 november) zijn er 1101 mensen die op www.petities.nl hun stem hebben laten horen. De coalitiepartijen CDA, D66, UL en VVD reageerden ook met een brief, waarin zij benadrukken dat zij 'eraan werken om een mooi, groen en karaktervol centrumgebied voor alle inwoners te creëren, samen met de inwoners'. "Uitgeest staat voor grote veranderingen in het centrumgebied, met voorzieningen die voor de gehele dorpsgemeenschap van groot belang zijn", aldus de coalitiepartijen. "Het is terecht dat er de laatste weken veel over gesproken en te lezen is. Deze raad en dit college krijgen samen met u de kans om het centrumgebied voor de komende generaties van Uitgeest in te richten. Het ijsbaanterrein is destijds door de raad (juni 2015) als locatie toegevoegd aan de opties, na advies van de commissie Grondgebiedzaken. Dit was een unaniem besluit. Deze locaties zijn tijdens meerdere participatieavonden aan de bewoners voorgelegd. De aanwezige bewoners stonden positief tegenover alle ideeën en locaties."

Meedenken
De vier partijen laten weten dat er alle ruimte is voor betrokkenen om mee te denken. "Uitgeest heeft een nieuw zorgcentrum voor ouderen nodig. Ook heeft Uitgeest goede zorg- en aangepaste woningen nodig. De huidige sporthal moet vervangen worden. In de centrumvisie nemen de sporthal en het IKC een belangrijke plek in. Het nieuwe IKC wordt een school waar de komende generaties kinderen meer dan alleen onderwijs krijgen. Dit IKC moet de mogelijkheid bieden om voor- en naschoolse opvang, muziekonderwijs, een jeugdbibliotheek en andere opvoedkundige diensten (i.e. logopedie, GGD) te huisvesten. Buitenspelen is belangrijk, de nieuwe school zal ook diverse buitenspeelmogelijkheden moeten hebben, zowel voor tijdens en na schooltijd. Een school in een groene omgeving." Samen met alle betrokkenen beloven de partijen naar een goed alternatief te zoeken. "Alle betrokkenen worden dus gehoord en daar wordt mee samengewerkt; burgers, ouders, schoolbestuur, de ijsclub en de jeu de boulesvereniging."

Geknepen billen
Deze laatste ziet het somber in. Voorzitter Jacques van Zuijlen van Boule Plaisir zegt in het Noordhollands Dagblad dat hij blij is in overleg te zijn met de gemeente, maar het raar vindt dat zij niet zelf met een alternatief komt. "De gemeente wil wat anders", zo stelt hij. Een alternatieve locatie moet volgens Van Zuijlen wel in het centrumgebied zijn, anders vreest hij dat het over is voor de club, met allemaal leden van voornamelijk zestig jaar en ouder. Tot die tijd zit Van Zuijlen zoals hij het zelf zegt 'met geknepen billen'. IJsclub Uitgeest heeft besloten een advocaat in de arm te nemen. Bestuursvoorzitter Herman van Sambeek meldde dit aan een brief aan de leden. Volgens Van Sambeek is de club nog geen alternatief geboden, zo laat hij weten. "Ruim drie jaar geleden werd een bestemmingsplan aangenomen, waarin werd vermeld, dat de ijsbaan, de ijsbaan zou blijven. Wij behoefden ons derhalve geen zorgen te maken over ons voortbestaan aldaar. Echter, na geharrewar in het college, is een nieuw college (zonder de PU) opgestaan, die in een mum van tijd een meerderheid in de raad wist te genereren voor genoemde school op de ijsbaan. Na zo'n besluit zou je toch menen, dat zo'n college met ons zou overleggen, gezien dus ook dat bestemmingsplan, hoe nu te gaan handelen. Wij hadden dit verwacht en zijn ervan uitgegaan, die zij met een of meerdere aanbiedingen zouden komen. Niet waar dus. Wij zijn let wel, drie keer bij de betrokken wethouder geweest. Niets geen aanbieding, slechts de mededeling, dat wij als ijsclub verder konden gaan op het ijsbaanterrein, minus dus die school. Dit is dus voor ons uiteraard op geen enkele wijze acceptabel en hebben dus de wethouder te kennen gegeven, niet meer langs te komen." Naar aanleiding van de uitspraken van wethouder Tromp in het Noordhollands Dagblad van 5 november en later bij TVNH zegt van Sambeek dat "hij de waarheid geweld aandoet".

Molens
Intussen is de ijsclub benaderd door de Molenstichting, die had vernomen, dat mogelijk de nieuwe ijsbaan bij de Kat c.q. Dog wordt gecreeërd. "Dit kan niet in verband met het windrecht van de molens (200 meter). Zoals uit het vorenstaande blijkt. begrijpt het bestuur hier niets van, daar dit noch door de wethouder noch door ons is gesuggereerd c.q. is voorgesteld. Overigens dient ieder te begrijpen, dat de bal ligt bij het gemeentebestuur en niet bij ons." Het ijsclubbestuur hoopt tijdens de raadsvergadering van 8 december spreektijd te krijgen. "Gaat alles niet zoals wij hopen, dan wordt een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven", aldus de voorzitter.

IJsbaan (1)

IJsclub Uitgeest is een boek vol hoofdstukken van jaren topsport en volkssport voor jong en oud uit Uitgeest en omstreken. De ijsclub zet Uitgeest op de kaart. Kleinschalig, bijvoorbeeld met kortebaan, estafette, koppelwedstrijden en Elfstedentocht voor de jeugd, met altijd massale deelname. Maar ook in het groot, met de marathon op het Uitgeestermeer en het afscheid van Evert van Benthem. Een onvergetelijk evenement met zo'n achtduizend toeschouwers en ook Studio Sport was aanwezig. Uitgeest stond zwaar in de belangstelling, en dat allemaal georganiseerd door de ijsclub. Top.

Maar ik vind dat je de boeken ook moet kunnen sluiten. En openstaan voor elkaar en voor modern denken. Er komen zachtere winters door de klimaatverandering en daar moet je op inhaken. Hoe? Raad en wethouders: maak u sterk voor een nieuwe, moderne ijsbaan. Koester de tijd van ijspret uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, de 21ste eeuw vraagt om nieuw inzicht en vooruitgang. Op een moderne baan heb je met drie centimeter ijs al genoeg om Uitgeest veilig te kunnen laten schaatsen. 's Zomers kan er geskeelerd worden en aan atletiek gedaan, een sport die in opkomst is. Zo zijn er nog vele manieren waarop deze ijsbaan optimaal benut kan worden. IJsclub Uitgeest heeft meer dan zeshonderd leden, daar kun je niet omheen. Ik kijk uit naar een nieuwe ijsbaan, een prachtige school en wat mooie aanleunwoningen. Zodat heel Uitgeest kan genieten.

Wim van Hoolwerff, erelid IJsclub Uitgeest, wedstrijdorganisator maar vooral schaatsliefhebber

Vol verwachting...

UITGEEST - Zie je 'm al? Komt 'ie er al aan? Waar blijft 'ie nou? Voor de kinderen uit het dorp was het moeilijk om hun geduld te bewaren, zo graag wilden ze de Sint en zijn Pieten welkom heten. Een dag eerder was de Goedheiligman gearriveerd in Nederland en zondag deed hij Uitgeest aan. En toen, rond enen, verscheen daar ein-de-lijk de stoomboot in de gemeentehaven aan de Meldijk. Hiervandaan vervolgden Sint en zijn gevolg, voorafgegaan door de Uitgeester Harmonie samen met ruitervereniging Sterneo, hun weg langs de Meldijk, Langebuurt, Brugmanstraat, Hogeweg en Kerkbuurt. Rond twee uur kwam Sinterklaas aan bij het Oude Reghthuys waar burgemeester Verkleij hem opwachtte. De situatie werd heel even wat ongemakkelijk toen Sint de gelegenheid aangreep om de afkeer van veel van de burgers voor een mogelijke school op het ijsbaanterrein aan te kaarten, maar gelukkig hadden de kinderen geen flauw benul waar dit over ging. Die hadden alleen maar oog voor de stokoude man en het lekkers dat zij kregen van hun idolen. Burgemeester Verkleij reageerde resoluut door te benoemen dat Sint er was voor de kinderen. En zo vervolgden de Goedheiligman en zijn pieten daarna hun rit door het dorp tot aan verzorgingshuis Geesterheem, waar zij een bezoek brachten aan de bewoners aldaar. Het laatste stukje van de route legden ze af met speciaal vervoer. Op motoren, in een prachtige cabrio en in brandweerauto bezochten ze de Kleis en Waldijk. Daarna namen ze hun welverdiende rust, terwijl de kinderen nog lang nagenoten van het festijn en massaal uitkijken naar pakjesavond. De Sint werd overigens maandag (incognito) op het matje geroepen bij de burgemeester vanwege zijn politieke getinte uitspraak.

IKC

In een heuse Scholenatlas staan tal van voorbeelden om bestaande scholen fraai te renoveren en aan te passen aan de eisen van de tijd. Wat is er mooier dan goed over de wijken van Uitgeest verdeelde scholen? Plekken waar kleinschaligheid hand in hand gaat met kwaliteit, uitstekende bereikbaarheid en een overzichtelijke en veilige omgeving? Voor het Oude dorp en Centrumgebied blijft de Binnenmeerschool de ideale plek om dit te realiseren. Eens te meer wordt dit duidelijk als we kijken naar de visie die de centrumbewoners tijdens de burgerparticipatie hebben ontwikkeld: streven naar een goede mix van dorps wonen en te moderniseren voorzieningen voor (ouderen-)zorg. Dit in een woon- en leefomgeving met voldoende groen, ruimte en beperkte verkeersstromen. Geen plaats voor een groot, multifunctioneel complex! Het College van Bestuur van Stichting Tabijn wacht op een handtekening waarmee een groot terrein midden in het Oude dorp beschikbaar komt. En tevens een miljoenenkrediet daarbij, waarmee Tabijn dan groen licht krijgt voor een groot multifunctioneel complex, met daarin drie basisscholen, kinderopvang en allerlei organisaties voor (jeugd-)zorg en begeleiding. Nog aan te vullen met maatschappelijke en sportieve activiteiten in de middag en avond. Wij, Bewonersoverleg Centrumgebied, hebben het gevoel, dat bovenstaande haaks staat op het resultaat van de Burgerparticipatie Centrumgebied. We hopen dan ook dat het college ons in de vergaderingen van de commissie GGZ op 15 november en de raad op 8 december aanstaande duidelijk kan maken hoe zij de resultaten van dit burgeroverleg in haar plannen heeft vormgegeven. Daarom deze oproep aan ouders, docenten en belanghebbenden om naar het gemeentehuis te komen en hun stem te laten horen.

Bewonersoverleg Centrumgebied

Ingezonden brieven

Heeft u een mening over een actuele gebeurtenis? De Uitgeester ontvangt graag uw ingezonden brief hierover. U kunt uw bijdrage sturen naar redactie@uitgeester.nl. Voor ingezonden brieven geldt een maximum van 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te redigeren, in te korten of in zijn geheel te weigeren. Anonieme bijdragen worden alleen bij hoge uitzondering geplaatst.

Joke Limmen pleit voor donorregistratie

Joke Limmen Aangeleverd

UITGEEST - Vrouwen van Nu in Uitgeest heeft op donderdag 17 november plaatsgenote Joke Limmen uitgenodigd. Joke heeft zes jaar geleden het geluk gehad een donorhart te krijgen die haar leven redde. Met veel energie zet ze zich nu in voor bewustwording en donorregistratie.

Aan de hand van beelden en vertellingen legt ze ons graag uit hoe belangrijk dit is. Ze vind het ook fijn als u er vragen over heeft. Bijvoorbeeld over hoe het nu staat met donorregistratie. Geïnteresseerden zijn hierbij van harte uitgenodigd. . U bent welkom in De Zwaan, Middelweg 5 in Uitgeest. Aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur. Kosten 5 euro inclusief koffie of thee.

IJSBAAN VAN DE BAAN

Foto: Gerrit Bus

Hoe treurig is mijn lot

Moet ik echt gaan verdwijnen?

Laat men voor schaatsgenot

Hier bouwwerken verschijnen?

Uitgeest ineens verward

Herinrichtingsplan in fase

Dat treft diep in mijn hart

Ontwricht de groene oase

De oude kerk, zo origineel

Sla nu dat beeld nog gade

Dit eeuwenoude tafereel

Verdwijnt achter 'n façade

Een kindcentrum integraal

En slopershamers juichen

Men bouwt voor zegepraal

Laat recht en burgers buigen

Hoe zal dit verder gaan

Zegt men mij echt vaarwel?

Ik was van Meet af aan

Toch ook voor sport en spel?

Nico Brantjes (ijsmeester)

Waarom een EHBO cursus volgen?

UITGEEST - Heeft u 'n gezin? Bent u lid van een sportclub of helpt u als vrijwilliger bij b.v. ons mooie zwembad of ouderen activiteiten? Gelukkig hebben we veel activiteiten in ons mooie Uitgeest/Akersloot en waarschijnlijk maakt u gebruik van een of meer van deze mogelijkheden. Maar wat doet u als u daar getuige bent van een ongelukkig voorval? Dat kan een omgevallen kop hete thee over 'n hand zijn, 'n verstuikte enkel op het sportveld, maar ook 'n hartprobleem. Als EHBO'ers zitten we gelukkig niet met onze handen in het haar. U wel ?????? Wij willen zo spoedig mogelijk starten met 'n nieuwe cursus.

Meld u nu aan, zodat u over 3 maanden gediplomeerd eerste hulp kunt verlenen. Want wie wil dat niet!! Bel voorzitter Jan Krom (0251-310150) of mail het secretariaat ehbouitgeest@gmail.com

Grote overdekte rommelmarkt in Uitgeest

UITGEEST - Op Zondag 20 November wordt er eengrote overdekte rommelmarkt gehouden in sporthal De Zien te Uitgeest.

Het is een grote markt met 70 kramen (4 m. bij 1.20 m.)
U kunt alvast een kraam reserveren. Een kraam kost 20,- euro (5,00 euro borg).

U krijgt de gelegenheid om uw overtollige spulletjes te verkopen,
en natuurlijk bij anderen te struinen. Volop gezelligheid dus en misschien bent u al jaren op zoek naar iets wat in de winkel niet meer verkrijgbaar is? Te denken valt bijvoorbeeld aan het ene schoteltje dat het oude servies van oma weer compleet kan maken... Rommel? Nee 'Vintage' is het betere woord!

De Rommelmarkt is van 11.00 tot 15.00 uur.
Entree: 2,- euro en kinderen mogen gratis.
Meer informatie: tel: 06-40289163
tel: 06-49147747
annekezonn@hotmail.com - joke.jurriens@xs4all.nl
                

Rectificatie

Per abuis stond er geen aanvangstijd vermeld bij het volledige artikel over de Lesbos-lezing in de Uitgeester van vorige week. De lezing van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland op woensdag 23 november is om 20.00 uur in bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum.

Vroeger…

Foto: Beeldbank Vereniging Oud Uitgeest

Tijdens de Yom Kipoer-oorlog in 1973 tussen Israël en een aantal Arabische landen, stond het kabinet met premier Joop den Uyl pal achter de standpunten van Israël. Nederland kreeg, samen met de Verenigde Staten en andere Europese landen een sanctie opgelegd door de Arabische landen in de vorm van het stopzetten van levering van olie. De maatregelen die de Nederlandse regering toen nam, was de invoering van autoloze zondagen en de benzine ging op de bon. De voorraad in ons land was echter groot genoeg, zodat de autoloze zondagen niet lang hebben geduurd, namelijk een paar maanden. De sanctie liep van oktober 1973 tot juli 1974. Daarna werd Nederland weer voorzien van olie.

November

Foto: Advertentiebank Vereniging Oud Uitgeest

Zoals elk jaar dé maand dat de goedheiligman onze gemeentehaven binnenvaart en de verwachtingsvolle kinderen toewuift. Statig loopt hij dan heen en weer op het dek van zijn stoomboot en de kinderen zien hem al van verre staan. Echter niet in 1973. De gemeente kreeg het verzoek om de boot van Sint te mogen voorzien van olie voor de tocht over het meer, maar een ijverige ambtenaar gaf daarvoor geen toestemming. Het hoogtepunt in november voor alle kinderen was tenslotte op een zondag, de dag dat er geen benzine of olie verbruikt mocht worden. En zo werkten de Pieten zich in het zweet om al roeiend Sinterklaas op tijd binnen de haven te brengen. Gelukkig stapten ze allemaal aan wal en Sint besteeg zijn 1 pk die heel goed liep op water, hooi en haver... (www.ouduitgeest.nl)

Activiteiten van de Stichting Uitgeester Senioren

Verkeerstheorie 8 december Foto: Aangeleverd

OPFRIS BIJEENKOSMT VERKEERSTHEORIE op donderdag 8 december

Zou het u nog lukken om te slagen voor uw theorie-examen? Hoe zat het ook alweer met al die borden en regels? In de loop der jaren is er veel veranderd in het verkeer en is uw kennis misschien wat weggezakt. Tijdens deze opfrisbijeenkomst verkeerstheorie zal Jaap Bunk van politie Noord-Holland aan de hand van een powerpointpresentatie onder andere aandacht besteden aan de veranderde verkeers- en voorrangsregels. Ook komen vervoersmiddelen (scootmobiel, rollator) en regels rondom het rijbewijs aan de orde. Er is gelegenheid tot vragen stellen en het bespreken van specifieke verkeerssituaties.

Deelname heeft geen consequenties voor uw rijbewijs. Donderdag 8 december van 09.30 – 11.00 uur. Kosten € 2,– inclusief koffie/thee. U kunt vooraf of aan de zaal een kaartje kopen.

Kerstmiddag met de Skulpers Foto: Aangeleverd

KERSTMIDDAG met 'DE SKULPERS' op vrijdag 16 december

De Stichting Uitgeester Senioren op vrijdag 18 december een gezellige kerstmiddag met een optreden van het Kastrikums Shanty- en Folksongkoor 'De Skulpers'. In de pauze wordt u verwend met heerlijke glühwein of warme chocolademelk en kerstbrood. Vrijdag 16 december van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open om 13.45 uur. Kosten € 3,--. U kunt zich t/m 14 december opgeven op het kantoor van de S.U.S. Vooraf opgeven is noodzakelijk

BINGO op woensdag 30 november Op deze bingomiddag kunt u prachtige prijzen winnen en het is elke keer weer gezellig. Woensdag 30 november. Zaal open om 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Kosten € 4,50 voor een bingokaart. Er worden 3 ronden gespeeld. Vooraf opgeven is niet nodig.

CURSUS DIGITALE FOTOBEWERKING start op woensdag 11 januari In deze cursus leert u foto's bewerken, foto's van uw fototoestel op uw computer zetten, een diavoorstelling van foto's maken, filmpjes me t muziek van foto's maken, een fotoboek maken en foto's versturen. Kortom een interessante en leerzame cursus. Heeft u een laptop, neemt u deze dan mee naar de cursus. Digitale camera en snoertje meenemen. Eenmaal per 2 weken op woensdag van 09.00 – 10.30 uur. Start 11 januari. € 20,-- voor 8 lessen inclusief koffie/thee en exclusief materiaal.

INFORMATIE EN OPGEVEN: Op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, op de eerste etage van dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, telefonisch: 0251 – 31 90 20 of via de mail: s.u.s@inter.nl.net. Website: www.uitgeestersenioren.nl

Geslaagde korenmiddag voor gasten van "De Zonnebloem"

De Singende Swaenen Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Vrijdag 14 oktober jongstleden werden de gasten en ander genodigden van "de Zonnebloem", afdeling Uitgeest verrast met een heel bijzondere middag. Deze middag was door de afdeling georganiseerd omdat de jaarlijkse korenmiddag van de regio geen doorgang kon vinden.

Onlangs is de regio-indeling veranderd - de regio IJmuiden is bij Kennemerland gekomen - en men vreesde logistieke problemen in verband met de afsluiting van de Velsertunnel. Omdat de gasten van de Zonnebloem altijd erg uitkijken naar een dergelijke middag, besloot de afdeling Uitgeest het dit jaar zelf te organiseren. Het bestuur vond het koor 'de Singende Swaenen' bereid om een dergelijke middag te verzorgen.

Het was van twee kanten een groot succes. De 'Singende Swaenen' hadden een in alle opzichten aansprekend herfstprogramma samengesteld met vooral 'oude liedjes' die bij de toehoorders een groot gevoel van herkenning en herinnering opriep. De dames en heren zagen er prachtig uit in hun paars met zwarte outfit (hun 'winterkostuum') en het begeleidingsorkestje deed haar naam eer aan. Het koor heeft de senioren van Uitgeest met hun aanstekelijke performance en prima koorklank een heel prettige middag bezorgd en het bestuur van 'de Zonnebloem' dankt dan ook dirigente en koorleden van harte voor de zo gul gegeven medewerking. Voor herhaling vatbaar!

Oproep voor Vrienden van De Uitgeester: Welk goed doel kiest u?

Heel veel Uitgeesters hebben dit jaar De Uitgeester gesteund door Vriend van De Uitgeester te worden. Daarmee hebben zij vertrouwen getoond in het voortbestaan van De Uitgeester en ons geholpen de krant te verbeteren en voor iedereen toegankelijk te maken. Daarvoor willen wij alle Vrienden hartelijk bedanken!

Aan het begin van dit jaar hebben we beloofd een deel van de donaties aan een goed doel te schenken. Een van de goede doelen die we steunen is een bijzonder project van de Jeugd- en Jongerenraad. Daarnaast zoeken we nog een goed doel en daar hebben wij u voor nodig. Als Vriend van De Uitgeester mag u namelijk meedenken over de bestemming hiervan en hopen we op ideeën van uw kant. Dus weet u een goed doel, gerelateerd aan Uitgeest? Stuur ons dan een e-mailbericht met het goede doel, uw motivatie en uw gegevens uiterlijk 14 december naar marketing@uitgeester.nl. De redactie van De Uitgeester maakt haar keuze in De Uitgeester van 21 december bekend.

Het team van De Uitgeester

Zet een vrijwilliger in het zonnetje

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich belangeloos verdienstelijk met de zorg om de ander, om het milieu, dierenwelzijn of natuur en cultuur. Ook zijn vrijwilligers zijn onmisbaar in het verenigingsleven. Woensdag 7 december is de Dag van de Vrijwilliger. De redactie is daarom op zoek naar vrijwilligers in Uitgeest die aandacht verdienen. Kent u zo'n topper in uw omgeving? Stuur vóór 4 december een mail (liefst met foto van minimaal 1 MB) met toelichting naar: redactie@uitgeester.nl en wij zetten namens u diegene in het zonnetje door middel van plaatsing in de krant.

5 / 12

Maalboek van een poldermolen -77 Door: Edwin Blok

Foto: aangeleverd

Het hijsen van de vlag is meestal het eerste wat ik doe als ik op de molen kom. Aan de ene kant is het een aanwijzing dat we op de molen zijn, of het is om ergens aandacht voor te vragen. Aan de andere kant is het een hulpmiddel om te zien wat de wind aan het doen is. Met een blik op de vlag heb ik al verschillende keren op tijd kunnen ingrijpen toen de wind in korte tijd draaide en de molen bijna de verkeerde kant op ging. Maar ja, als de vlaggenlijn gebroken is kan je geen vlag hijsen.

In de lesboeken worden een aantal manieren gegeven om de windrichting te beoordelen. Die manieren hebben als nadeel dat ze tijd kosten. Daarom was ik er maar wat blij mee dat Willem aankondigde met een hoogwerker te komen voor de lange spruit en de vlaggenlijn. Hij deed het verzoek om ervoor te zorgen dat de lange spruit en de vlaggenmast goed te bereiken waren. De hoogwerker kon dan allebei de klussen in één keer uitvoeren. Dat hield in de vlaggenmast op het zuiden, dan kwam de lange spruit vanzelf aan de goede kant. Willem heeft op mijn verzoek een katrolletje bovenin de vlaggenmast bevestigd. Standaard wordt een oranje dopje met eronder een oogje bovenop de vlaggenmast geplaatst. Door dat oogje gaat de vlaggenlijn. Nadeel is dat de vlaggenlijn door het schuiven door het oogje erg stug wordt en in elkaar gaat draaien. Dit kan worden voorkomen door de vlaggenlijn via een katrolletje te laten lopen. Het katrolletje draait soepel en hangt aan een beweegbaar metalen oogje waardoor het touw niet meer in de knoop raakt. En inderdaad, toen ik voor de eerste keer met het nieuwe systeem de vlag hees liep het heel soepeltjes en voelde het prettig aan. Dat hadden we eerder moeten doen.

Op het veld voor de molen stond het onkruid behoorlijk hoog. Normaal werd het maaien goed bijgehouden door het Hoogheemraadschap, dit jaar zat daar een beetje de klad in. Dat het onkruid zo hoog kwam werd door diverse insekten heel erg op prijs gesteld, maar ook door een haas. Terwijl we de molen klaarmaakten voor het draaien zagen we de snelle rakker wegschieten over de overloop om vervolgens in het hoge gras onzichtbaar te worden. Het was al voor de tweede keer dat ik bij de molen een haas had gespot, en ik hoop dat het ook niet de laatste keer is. Het maaien hebben Jan Dam, Stan, Peter en ik zelf ter hand genomen, maar we moeten het maar niet te vaak doen om de natuur zijn gang te laten gaan.

Van het Hoogheemraadschap krijgen we mogelijk een maaimachine, maar daar moeten wat verschillende schijven voor worden afgewerkt. In de communicatie hebben we afgesproken dat we met de maaimachine alleen het gras tussen de molen en het hek zullen maaien, ons werkveld. Het grote veld wordt uitbesteed. Tot die tijd gaan we op oude voet verder met de molen en de bezoekers. Stan kwam met zijn klas op bezoek in de molen en wij konden de vragen goed beantwoorden. Mijn fantasie ging een beetje aan de haal. Wat nou als ik vragen aan de bezoekers stel met een vragenformulier, dan moet ik dat maken. Onderdelen van de molen hebben namen, die moet ik kenbaar maken. Zal ik er ook foto's bij plaatsen? Stel ik in die lijst alleen vragen, of leg ik ook wat uit? Sanne heb ik er ook bij betrokken, zij is leerlingmolenaar. Door vragen op te stellen over onderdelen van de molen dringt de betekenis ervan op een andere manier door en leert zij ze beter kennen. De juf van de klas van Stan maakte kenbaar het volgende schooljaar nog een keer te willen komen, zo leuk vond zij het. Stan heeft haar twee putsen verkocht, maar bij gebrek aan contant geld heeft zij ze zonder betalen meegenomen. Dus juf, het staat genoteerd. Een deel van dit bedrag is al weer uitgegeven. Als molenaar zijn we lid van het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Op de site van het Gilde werd een speciale Gilde-vlag te koop aangeboden, en die heb ik voor dat deel van het bedrag gekocht. Een mooie aanwinst voor de molen.

Caribbean Bar: altijd feest aan het water!

Eigenaar Michiel Jonker.

Lagendijk 3a, 1911 MT Uitgeest, www.uitgeestermeer.nl, tel. 0251-315197

UITGEEST - De zeilschool aan het prachtige Uitgeestermeer bestaat al bijna veertig jaar. In 2008 is de sloepenverhuur erbij gekomen en sinds vorig jaar de Caribbean Bar. Bij het binnenstappen van de Bar waan je je direct op een tropisch eiland, waardoor de sfeer ongedwongen en gezellig is. Niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door is deze kleurrijke gelegenheid open voor uiteenlopende georganiseerde groepsuitjes.

Eigenaar Michiel Jonker heeft de zeilschool vijftien jaar geleden overgenomen van zijn vader. "De zeilschool en de sloepenverhuur zijn, met de Caribbean Bar erbij, een compleet plaatje geworden. Daarnaast hebben we een goede samenwerking met zowel het Schippersrijk als Lekker aan de Haven. Je kunt het wel een cocktail noemen: je kunt werkelijk alle kanten uit." Van april tot eind oktober worden zeillessen gegeven aan kinderen en volwassenen en zijn er sloepen te huur om leuke vaartochtjes mee te maken naar bijvoorbeeld De Rijp, Zaanse Schans of Amsterdam. Je kunt zo een dag beginnen met koffie en gebak en/of de dag afsluiten met een borreltje of een barbecue in de Caribbean Bar. Bij mooi weer kun je ook gebruik maken van een van de gezellige terrassen aan het water. Michiel: "Wij willen onze bezoekers een onvergetelijke dag bieden en verzorgen daarom graag een arrangement op maat."

Feesten en vergaderen
Alle boten zijn na oktober het water uit, maar de Caribbean Bar blijft het hele jaar door open voor groepsfeesten zoals familie- en verjaardagen, team- en bedrijfsuitjes, vrijgezellen- en huwelijksfeesten, waarbij al het werk uit handen wordt genomen door het jonge, enthousiaste team. Er is een professionele licht- en geluidsinstallatie aanwezig en natuurlijk kan er ook een dj of zanger geregeld worden. Zijn er naast lekkere drankjes ook bittergarnituur en andere heerlijke hapjes gewenst? In samenwerking met Lekker aan de Haven kan dat geregeld worden. Uitgebreider dineren kan bij de buren 't Schippersrijk. Kortom: deze feestlocatie is een aanrader voor iedereen die een goed verzorgd feest op een prachtige locatie wil vieren!. "Wij horen graag wat de wensen binnen de groep zijn en zien erop toe dat dit wordt gerealiseerd" aldus Michiel. In het pand bevindt zich tevens een grote vergaderruimte in een gezellige maritieme sfeer waar men presentaties, workshops en besprekingen kan houden, uiteraard met daarvoor beschikbare voorzieningen. Informeer gerust naar de arrangementen en workshops die de medewerkers hierbij kunnen bieden! Het Caribbean Team denkt ook hierbij graag mee.

Nieuwsgierig geworden? Aanstaande zondag is een mooie gelegenheid om de Caribbean Bar eens een bezoekje te brengen. Op 20 november van 15.00 tot 20.00 uur. organiseert De Caribbean Bar een gezellige bockbiermiddag waar men diverse bockbieren kan proeven met een hapje erbij. Uiteraard is men ook van harte welkom voor een ander drankje. Zanger Bernard Karsten zal de gezelligheid nog meer opvoeren met zijn gevarieerde repertoire. Entree is gratis!

(Tekst en foto: Anita Webbe)

Afgelopen week verliep vrij rustig in de gemeente


Tussen 8 en 10 november werd een hek vernield van de kinderboerderij aan de Geesterweg. Via de ontstane opening was een reebok ontsnapt, die vervolgens rondliep op het terrein van het zwembad.
Op 11 november tussen 19.00 en 22.45 uur werd een zwarte E-bike, merk Kreidler Vitality, ontvreemd vanaf de Zienlaan.

Aanmelden voor Eerste Communie Uitgeest weer mogelijk

UITGEEST - Op zondag 11 juni 2017 doet een groep kinderen hun Eerste Communie in de katholieke kerk aan de Langebuurt te Uitgeest. Dat lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen beginnen binnenkort al. Aanmelding is weer mogelijk!

Afgelopen weken is kapelaan Mario op diverse scholen in groep 4 langs geweest om te vertellen over de Eerste Communie. De kinderen konden volop vragen stellen. Na afloop van de uitleg hebben de kinderen uitnodigingsbrieven meegekregen. Zo konden ook hun ouders lezen over de Eerste Communie en over de aanmelding. In december komen de communicanten bij elkaar om kennis te maken, waarna in januari de echte voorbereiding start.

Tijdens de voorbereidingen helpt Juul de Giraf de communicantjes stap voor stap op weg richting de Eerste Communie. Door middel van het projectboekje leren de kinderen bijvoorbeeld dat het niet erg is om fouten te maken en dat je het weer goed kunt maken. We bespreken verschillende bijbel verhalen, waarbij we vooral kijken naar wat de kinderen daar uit kunnen leren. Daarnaast wordt er ook veel geknutseld. Kortom, de voorbereidingsmiddagen zijn altijd erg leuk en gezellig. Als u een (klein)zoon of (klein)dochter heeft in groep 4, dan kunnen zij zich nu aanmelden voor de Eerste Communie. Ook kinderen die buiten Uitgeest op school zitten zijn van harte welkom, net als kinderen die al in een hogere groep zitten, maar graag (alsnog) hun communie willen doen.

Voor aanmeldingen of extra informatie kunt u contact opnemen met de pastorie (telefoonnummer 312331) of stuur een e-mail naar eerstecommunieuitgeest@hotmail.com.

Een onvergetelijk kerstfeest vier je bij Bobs Party & Events!

De Kerstman komt langs bij Bobs.

(Advertorial)

UITGEEST - Kerstmis wordt ook dit jaar weer een feest bij Bobs. Onze chefkok heeft de heerlijkste buffetten samengesteld, maar u kunt ook gezellig zelf kokkerellen op de Table Grill of aan een van onze Teppanyaki-platen; heerlijk genieten, met een Japans tintje.

Deze kerst zijn onze arrangementen geheel vernieuwd. Zo hebben we dit jaar livemuziek bij de kerstbrunch van niemand minder dan Bernard Karsten & Lyanda, die naast kerstnummers ook andere gezellige nummers ten gehore zullen brengen. Nieuw dit jaar is onder andere de Christmas Kids Matinee. Bij dit arrangement kunt u genieten van de theatershow 'De verdwenen droomkoffer van de Kerstman', waarbij interactie met de kids een grote rol speelt. Er zullen Minions rondlopen en uw kinderen kunnen zich laten schminken of meespelen in hun eigen videoclip. Dit arrangement vindt plaats in onze grote zaal (A9Studios). Uiteraard zijn de mogelijkheden weer eindeloos. U kunt ook heerlijk genieten van het Christmas Party Buffet met live on stage de band Different Cook. Wilt u liever iets doen eerder op de dag? Dan raden wij aan om plaats te nemen bij ons All-in Christmas-buffet met diverse live optredens van bijvoorbeeld Bernard Karsten. Elke zaal krijgt een bezoekje en een leuke surprise van de Kerstman.

Wilt u meer informatie, gratis onze kerstbrochure thuis ontvangen of reserveren? Belt u dan met 0251-315150 of kijk eens op www.bobs.nl. Meer informatie via Ruud Stam (Bobs Party & Events): info@bobs.nl of ruud@bobs.nl.

Het lekkerste fruit komt van Bakkerij Putter!

Foto: Aangeleverd

Ja, u leest het goed……heerlijke rode appeltjes en groene peren, ananas en mandarijntjes…. Maar maak u geen zorgen, want Bakkerij Putter blijft een échte Bakker, die nu speciaal voor Sinterklaas heerlijke Amandelmarsepein heeft bereid van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Zijn ambachtelijke Amandelmarsepein heeft een laag suikergehalte, lekker én verantwoord snoepen dus !

Fijne feestdagen!

Met de komst van Sinterklaas en het keuvelen langs de deuren een dag daarvoor is de feestperiode nu echt aangebroken. Heel Uitgeest staat in het teken van 5 december en Kerstmis. Scholen, verenigingen, winkeliers; allemaal zetten ze hun beste beentje voor om er een gezellige tijd van te maken. Wij ook. Daarom vindt u in deze krant een feestelijke bijlage, met een vrolijke kleurplaat en aantrekkelijke feestaanbiedingen. Wij wensen u fijne feestdagen!

Oranje Stichting Uitgeest organiseert Kerstdorp

Sanne Scholten, Daniëlle Kaandorp, Juliëtte de By en Tineke Jonkman. Juliëtte en Tineke zijn van Oranje Stichting Uitgeest. Sanne en Daniëlle organiseerden het Kerstdorp in 2015.

UITGEEST - Een groepje enthousiaste ondernemers heeft, in samenwerking met de gemeente, een nieuwe opzet gemaakt voor de viering van Koningsdag 2016 in het centrum van Uitgeest. Ondanks het matige weer was het een zeer geslaagde dag. Leuke optredens, muziek, het fietsversieren, de vrijmarkt over de Middelweg….. Meerdere keren hoorde de organisatie dat men het vroegere kermisgevoel weer kreeg; er gebéurde weer iets in Uitgeest! Om van Koningsdag in de toekomst een leuk dorpsfeest te maken, voor álle lagen van de bevolking, van jong tot oud, hebben de ondernemers Oranje Stichting Uitgeest opgericht. Op geheel vrijwillige basis gaan zij activiteiten organiseren voor de inwoners van Uitgeest. Festiviteiten voor Koningsdag maar ook een braderie zitten in de planning. Daarnaast neemt Oranje Stichting Uitgeest de organisatie van het Kerstdorp over van Daniëlle Kaandorp en Sanne Scholten. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Op 16, 17 en 18 december zal Kerstdorp Uitgeest weer te bezoeken zijn. Ook dit jaar is er weer een goed doel gekozen waarvoor tijdens de openingstijden lootjes verkocht worden: Stichting Het Vergeten Kind (www.stichtinghetvergetenkind.nl). Tevens gaan de opbrengsten van de attracties geheel naar dit goede doel. Voor de organisatie van activiteiten is geld nodig. Vindt u het ook leuk om meer gezelligheid in het dorp te brengen? U kunt een bijdrage leveren door donateur te worden van Oranje Stichting Uitgeest. Uw bijdrage kunt u storten op Oranje Stichting Uitgeest Regiobank NL57RBRB0940 8028 80. Ook kunt u de stichting volgen via Facebook: www.facebook.com/oranjestichtinguitgeest.

Schoonheidssalon Mooier DAN blijtt vernieuwen

(advertorial)

UITGEEST - Nog een paar weken dan staan de feestdagen weer voor de deur. Bij schoonheidssalon Mooier DAN kunt u terecht voor verschillende gezichtsbehandelingen maar ook voor een ontspannen hotstone massage of het verven van wimpers en wenkbrauwen.

Er wordt o.a. gewerkt met het cosmetica merk Lumineus, dit zijn 100% natuurlijke en plantaardige producten. Heeft u in deze periode weinig tijd maar wilt u er toch verzorgt uitzien, reserveer dan een Snel Mooi behandeling. Dit is een beknopte gezichtsbehandeling en bestaat uit een reiniging, enzymatische peeling, decolleté scrub, masker en een verzorgende dag of nachtcrème. Deze behandeling kost €35 en is te boeken tussen 14 november en 23 december. Schoonheidssalon Mooier DAN blijft vernieuwend werken, zo is er een vegan make up merk en een kruidenpeeling. Een kuurbehandeling met de kruidenpeeling bevordert de celvernieuwing en vermindert fijne lijntjes en pigmentvlekken.

December is bij uitstek een maand om familie en vrienden cadeautjes te geven. U kunt terecht voor diverse cadeaus of geef een cadeaubon. Een cadeaubon kunt u ook online bestellen via de website: www.mooierdan.nl Schoonheidssalon Mooier DAN, Kooglaan 70 Uitgeest. 0612900228.

Kleurrijke expositie Algegrias-Art bij Boekhandel Schuyt

Werk van Alegrias-Art.

UITGEEST - Wanneer u een dezer dagen bij boekhandel Schuyt binnenstapt voor een feestdagencadeautje, is het een aanrader om meteen de expositie van Alegrias-Art te bewonderen.

Alegrias-Art bestaat uit Laura Solano en Jacqueline Quispe Flores, beiden woonachtig te Uitgeest, maar hun roots liggen in Midden- en Zuid-Amerika. Laura is geboren in Costa Rica en de wieg van Jacqueline stond in Peru. Laura is autodidact en won verschillende kunstwedstrijden in haar geboorteland. Zij werkte samen met de Amerikaanse kunstenares J. Disselkoen. Van haar heeft ze veel van de acryltechniek geleerd. De samenwerking met Jacqueline is spontaan ontstaan in 2010, na een schildersessie met vriendinnen in het huis van Laura. Laura ontdekte dat Jacqueline talent had voor de schilderskunst en vandaaruit ontstond het idee om samen schilderijen te gaan maken. Het combineren van hun beider talenten in 'hetzelfde schilderij zorgt iedere keer weer voor een verrassend eindresultaat. Samen hebben zij Alegrias-Art opgericht. De naam Alegrias-Art werd gekozen om duidelijk te maken waar het hen om gaat: vreugde halen uit het maken van kunst, en kleur brengen in de het leven door middel van hun vrolijke schilderijen. Door middel van diverse exposities in Noord-Holland en deelname aan onder andere de Kunstroute Uitgeest 2012 bereikt Alegrias-Art een steeds groter publiek. Met haar nieuwe expositie 'Colour my life' in Boekhandel Schuyt in november en december is Alegrias-Art weer helemaal terug met de voor haar kenmerkende mix van stijlen. Alle schilderijen zijn voorzien van een korte tekst waarin de gedachten van het schildersduo bij het schilderij kort worden samengevat. Bijzondere actueel is het schilderij 'Amor Eterno'geïnspireerd op een van de grootste hits van Juan Gabriel. Juan Gabriel overleed eerder dit jaar op 28 augustus en was met meer dan honderd miljoen albums de bestverkochte Mexicaanse artiest ooit. Hij bracht in zijn leven ruim achttienhonderd nummers uit.

Wie maakt de mooiste kleurplaat?

Pak je kleurpotloden of stiften uit de kast en leef je uit! Als je meedoet maak je kans op prachtige prijzen, beschikbaar gesteld door de Uitgeester ondernemers:

- Cadeaubon van € 10,00 van Boekhandel Schuyt;
- Kinderfeestje bij Monkey Town Uitgeest voor 4 personen t.w.v. € 50,00 bestaande uit: entree, een snack, waterijsje en zakje snoep;
- Kinderarrangement voor max. 4 kinderen t.w.v. € 40,00 bij Bobs Party & Events bestaande uit: uurtje bowlen, pommes frites met een snack, waterijsje, 2x limonade. (Niet i.c.m. andere acties en niet inwisselbaar voor geld.)
- 2 x Familiespel beschikbaar gesteld door Siro.

Je kunt jouw kleurplaat opsturen naar of inleveren bij Populierenlaan 27, 1911 BJ in Uitgeest. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 25 november.

Veel plezier!

Nieuws van de Bridgeclub

We speelden, de dag na de smadelijke overwinning van Donald Trump, de derde avond van de tweede periode. Dat gedoe met die verkiezingen heeft nog een bijzonder bijverschijnsel opgeleverd voor de edele bridge-sport.

Zoals u weet heb je bij bridge 'troeven', net zoals bij klaverjassen, maar er is anders dan bij klaverjassen nóg een speelsoort, namelijk 'zonder troef' waarvoor we in Nederland de Franse term 'Sans atout' gebruiken. En wat is dan dat bijverschijnsel na de verkiezingen? Welnu, in Amerika is het aantal Sans atout-contracten meer dan verdubbeld ten opzichte van de periode voor de verkiezing. De verklaring daarvoor is simpel: bridgers zijn hun hand niet anders gaan waarderen, maar in Amerika heet een Sans atout contract niet 'Sans atout' maar 'No Trump'. En u zult begrijpen dat democratische bridgers geen gelegenheid voorbij laten gaan om hun afkeer te laten blijken en liever aanleggen in 3 No Trump dan in 4 harten of 4 schoppen. Een beetje flauwtjes zou je het verschijnsel 'hilarisch' kunnen noemen. Tot zover de USA, terug naar Uitgeest en omstreken.

In de B-lijn zien wij mooi werk van Nelleke vd Kraats-Joke Mooy en Margriet de Beurs-Tineke Eijking met scores ruim boven de 60%. Even doorhappen, en dan op naar de A-lijn? En ook in de E-lijn scores boven de 60% van Ger van Andel-Rob de Neef en Riet Balster-Evert Rozemeijer. En wat betreft het clubkampioenschap, in april? Als je de uitslag van afgelopen woensdag in combinatie met de stand op de plaatspuntenlijst zou beschouwen als een opiniepeiling dan staan Hans Wijte-Paul Wijte er goed voor: mooie dagscore, ruim voor in de tweede periode en ook de eerste periode redelijk geëindigd. Maar zoals bekend, 'het eerste gewin is kattegespin' en Hillary kon ook niet verliezen, zo ruim stond ze voor. Zo zie je maar. Gelukkig gaat het bij ons niet om rode telefoons en gevaarlijke codes. De enige knoppen die we indrukken zijn de knoppen van de scorekastjes.

Hieronder ziet u van iedere lijn de drie koppels die met een grote grijns op het gelaat die knoppen hebben ingedrukt, dan wel de scores hebben voorgelezen aan hun tafel-tegenstanders.

A-lijn 1 Hans Wijte-Paul Wijte 63,33% 2 Fred van Andel-Ruud Berkhout 57,92% 3 Marlene Heijne-Cas van Andel 57,08% B-lijn 1 Nelleke van de Kraats-Joke Mooy 63,13% 2 Margriet de Beurs-Tineke Eijking 61,11% 3 Lea van Dommelen-Nel Weber 54,1% C-lijn 1 Jan Goeman-Karel Romkes 56,77% 1 Theo Huising-Pieter Andringa 56,77% 3 Marry Zwaan-Gerda Geukes 54,69% D-lijn 1 Auke Hulshof-Gonny Hulshof 59,17% 2 Henny Kaandorp-Ans Verheijde 57,92% 3 Wil van der Pol-Ank van der Eng 57,5% E-lijn 1 Ger van Andel-Rob de Neef 63,54% 2 Riet Balster-Evert Rozemeijer 62,5% 3 Wies de Wit-Annie Nijman 59,38%

De maan scheen door de bomen voor FC Uitgeest

Augustine Yeboah. Foto: Marianne Jonker

FC Uitgeest viert vroege Sinterklaas In roerige Pietentijden en een weekend van aankomst van de Goedheiligman in het land, had de goede Sint besloten om alvast maar een pakje toe te werpen aan het eerste elftal van FC Uitgeest. Met meer geluk dan wijsheid bleef de koploper in de tweede helft tegen het ontketenende Zouaven op de been en mocht het in de 94e minuut een geschenk van de als scheidsrechter vermomde Sinterklaas in ontvangst nemen in de vorm van een vrije trap. De fraai aangesneden bal van Mike Olgers werd door invaller Yeboah Augustine steenhard ingekopt. Een1-2 overwinning en handhaving aan de kop van de ranglijst waren de gevolgen.

De kinderhand was gevuld met pepernoten maar marsepein zat er vandaag niet in. FC Uitgeest startte in de gebruikelijke opstelling van de afgelopen wedstrijden. De gasten kenden tegen de voormalige club van Frank en Ronald de Boer een sterke start. De Zouaven werden bijkans overlopen en het was een wonder dat er in het eerste kwartier niet werd gescoord. Mooi opgezette aanvallen kregen echter geen gevolg in het strafschopgebied en de eerste tekenen van wederoprichting van de Katholieke strijders (Zouaven waren Nederlandse katholieken die in 1861 in Italië vochten voor Paus Pius IX) waren aan het einde van de eerste helft te zien. Toch was het FC Uitgeest dat vlak na rust in de 48e minuut op voorsprong kwam. Een mooie steekbal van Mike Olgers werd goed opgepakt door de slim weggelopen Romario Aroma die vervolgens beheerst scoorde. 0-1. Geruststellend zou je zeggen en alle tijd voor de gasten om alvast aan de eerste regels van een Sinterklaasgedicht te denken. Niets was echter minder waar. Zouaven greep vastberaden het initiatief en joegen de mannen in het groengeel overal op. FCU werd er knap nerveus van en was in deze fase geen schim meer van het zelfverzekerde team van de eerste helft. Het middenveld werd overlopen en geluk bij grote kansen van Zouaven hield het team op de been. De verdiende beloning voor de ploeg uit Grootebroek volgde in de 78e minuut. Na knullig loslaten van de bal door keeper Sven Koning ontstond er een vrije trap op de rand zestien. De door Janssens ingeschoten bal werd onderweg van richting veranderd waardoor keeper Sven Koning ineens kansloos was. 1-1. Het laatste kwartier stond voor FC Uitgeest daarna in het teken van overleven. Tot de 94e minuut dan, toen Augustine Yeboah de luid bejubelde winnende treffer scoorde. 1-2. De maan scheen door de bomen en de makkers uit Grootebroek staakten hun wild geraas.

Trainer Florian Wolf wist na afloop niet welk gevoel de overhand had: vreugde over een zwaarbevochten overwinning of zorg over het matige spel in de tweede helft. Het zal het eerste wel zijn maar toch is er ook huiswerk voordat op zondag 27 november achtervolger West Frisia op bezoek komt.

Overigens is op het moment van schrijven nog niet bekend of de achterstallige wedstrijd tegen De Kennemers op zondag 20 november gespeeld gaat worden. Zie verder de website van FC Uitgeest.

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, Marchena, Vrouwe, Groen, de Jong, E.Sinnige, Smit (85e Putter), Brouwer ( 81e Augustine), Olgers, Aroma (61e Duijn), Half.

Twee-daagse oefensessie voor Wereldduurrecord Terre - Rett

vlnr.: Dennis Bakkum, Rob Klaver, Maarten Koelman, Kees Beentjes, Ronald Vlieland Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Ten behoeve van Stichting Terre - Rett zal Tennisleraar Ronald Vlieland volgend jaar juli alles uit de kast halen om het wereldduurrecord dubbelspeltennis te verbeteren. Samen met drie collega-tennissers Kees Beentjes, Rob Klaver en Dennis Bakkum en Maarten Koelman (als reserve), wil hij maar liefst 62 uur achter elkaar gaan tennissen om zo deze ziekte onder de aandacht te brengen en de stichting zo groots mogelijk financieel te steunen. Om zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor de Stichting zal dit drie dagen durend wereldduurrecord verpakt worden in een groots evenement.

Om het behalen van dit doel te supporten, zal op vrijdag 18 en zaterdag 19 november aanstaande, er een oefensessie plaatsvinden. Deze oefensessie houdt in: 24 uur lang tennissen zodat het lichaam van de spelers getest kan worden en om te ervaren hoe het is om een lange tijd achter elkaar te tennissen.

Op vrijdag begint de 24-uurs-training om 20.00 uur en zal eindigen op zaterdag 22.00 uur. Burgemeester Wendy Verkleij zal de eerste bal slaan en opent hiermee de oefensessie. Ook vindt er tegelijkertijd een tennispong plaats waarbij 1 KNLTB-lid en 1 niet lid of 2 niet-leden het tegen elkaar opnemen. Dit laatste geldt ook voor het tennistoernooi op zaterdag. Deze begint van 16.00 uur tot 22.00 uur. Tot slot is er op zaterdag van 11.00 uur tot 12.00 uur een bootcamp, waarbij getraind kan worden zoals de wereldduurverbeteraars zich ook voorbereiden op 62 uur tennis!

Deze dagen zullen worden opgeleukt met onder andere Valentijn Buijtenhek van het programma 'Bloed, Zweet en Tranen' en ook DJ Weizen zal van de partij zijn. Ook Rtv-NH zal op beide dagen opnames komen maken. U bent van harte welkom bij TV de Dog om op deze dagen de sporters te komen aanmoedigen en/of Stichting Terre te sponsoren.

KPBiking: Kay Pronk op weg terug

Winnaar Kay Pronk Foto: Aangeleverd

REGIO - Limmenaar Kay Pronk heeft na een lange afwezigheid zijn rentree van veertien dagen terug, deze afgesloten met een klinkende overwinning in de wekelijkse donderdagavond wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup.

Ondanks de zware regenval vooraf was het parcours op Sportcomplex de Cloppenburgh in perfect berijdbare staat. Dat latere winnaar Kay Pronk met sprongen vooruit gaat, bewees hij door na zijn altijd bliksemsnelle vertrek zijn tegenstanders op achterstand te zetten, maar ook in het vervolg de touwtjes in handen te houden. Pronk kon zelfs zijn voorsprong vergroten en niet zoals vorige keer volledig inklappen, waarna zijn tegenstanders nog eens om hem heen reden. Fier en met de handen in de lucht kwam de Limmenaar tevreden over de streep.

Dat de winst bleef voorbehouden aan Kay Pronk, beletten de overigen niet er een saaie vertoning van te maken. Henk Louwe (Alkmaar) en Uitgeester Wilfred Knegt gunden elkaar geen meter ruimte, maar wel aldoor met Henk Louwe op kop en de waakzame Wilfred Knegt in het wiel. In de finale leek Knegt een spelletje te willen gaan spelen met Henk Louwe. Knegt liet een gat vallen van dertig meter zodat het leek alsof hij gelost werd. Maar het leek er meer op dat hij Louwe zand in de ogen wilde strooien en hem in de laatste ronde terug te pakken en verder erop en erover. Maar de realiteit werd dat Knegt op de streep nog wel in het wiel kwam, maar ook niet verder dan dat.

Uitslag: 1. Kay Pronk (Limmen) 2. Henk Louwe (Alkmaar) 3. Wilfred Knegt (Uitgeest) 4. Piet Veldt (Akersloot) 5. Lars van Wijngaarden (Akersloot).

Ton Kramer

Uitslagen tafeltennis

TTV Uitgeest 2 speelde tegen TSO 1 uit Purmerend. Dennis Janssen de invaller uit de 5e klasse maakte het de Purmerenders niet makkelijk en pakte zelfs een winstpunt! Alle andere games werden met twee punten en eentje met 3 punten verschil gespeeld. Patrick Rasch won zijn eerste partij en moest in de laatste game een vijfsetter uit handen geven. René van Buren kon de tegenstanders helaas niet breken. TTVU 2 blijft met een 2-8 nederlaag in eigen hal achter.

TTVU 1 speelde in en tegen Heemskerk 1. Ook hier kon alleen Henk Spoelstra overtuigen en won twee enkels. Ook de dubbel werd gewonnen door Uitgeest. Patrick Schuddeboom en Victor Tchernov haalden geen punten binnen voor TTVU 1. Een 7-3 nederlaag.

TTVU 3 speelde de sterren van de hemel tegen Het Noothweer 17 in Purmerend. De mannen van Purmerend zullen nog steeds duizelig zijn van deze immense nederlaag. Dennis Janssen, Marijn van Kampen en Nico Baltus lieten niks liggen ook het dubbel werd door Dennis en Marijn gewonnen. Een perfecte 0-10 winst voor TTVU 3.

TTVU 4 hebben tegen Sporting SDO 5 uit Hillegom de punten netjes in hun voordeel verdeeld. Eugenie Rasch, Huib van Leeuwen en Antoine van der Spek hebben ieder 2 enkels gewonnen. De dubbel ging weliswaar verloren, maar de einduitslag is een 6-4 winst voor Uitgeest.

In de DUOcompetitie laat Team 1 zich weer van zijn beste kant zien en verpletterde Castricum 1. Rob de Boer en Marcel Couwenberg hebben ook geen punt laten liggen. 5-0 voor Team 1. Team 2 moest tegen Patrios 1, welke momenteel op de tweede plek achter Team 1 staan. Peter Middel wist een partij te winnen. Michel Switser kon helaas net niet winnen, waardoor Patrios 1 met 4-1 wint.

Weekbericht De Sjoelschijf

De uitslagen/standen van de competitie na 10 speelronden:

punten: A. Ruud van Kalmthout 63, Robert Pick 54, Dennis Swart 46; B. Ingeborg Bruijns 72, Chris van Kalmthout en Margriet Duin 65; C. Sonja Pick en Frans Ponder 58, Rita Hoogeland 56; D. Jannie Meems en Irma Wijntjes 59, Gerrit Spies 52. De weekscores: Robert Pick 1324, Anneke van den Heuvel 1306, Ingeborg Bruijns 1243, Martin Wilson 1237, Margriet Duin 1235, Tini Meijer 1219, Chris van Kalmthout 1209, Ruud van Kalmthout 1208, Gré de Graaf 1198, Rita Hoogeland 1124. Koppel: Martin Wilson/Ruud van Kalmthout 614, Ingeborg Bruijns-Gé de Graaf 601, Frans Ponder-Robert Pick 596.

De eerstvolgende kienavond is op 2 december. In de Jansheeren worden elke woensdagavond de competitewedstrijden gehouden vanaf 20.00 uur.

Toneelstuk Indecent Proposal brengt Hollywood-klassieker naar het theater

Donderdag 1 december te zien in het Zaantheater in Zaandam

Hoe ver ga jij voor een miljoen? Laat jij je vrouw een nacht met een ander? Dit intrigerende vraagstuk staat centraal in de toneelvoorstelling Indecent Proposal. De gelijknamige Hollywoord-film uit 1993 was een ware kaskraker die veel stof deed opwaaien. Producent DommelGraaf & Cornelissen Entertainment vertaalt dit verhaal naar een zinderend toneelstuk over vertrouwen, aantrekkingskracht, liefde en macht. Hoofdrollen worden vertolkt door Matteo van der Grijn, Roos van Erkel en Chris Tates. Indecent Proposal wordt gemaakt door het creatieve team dat eerder verantwoordelijk was voor de toneelthriller Fatal Attraction, welke vorig jaar louter lovende reacties ontving.

Op 1 december om 20.15 uur is Indecent Proposal te zien in het Zaantheater in Zaandam. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €16,00. Indecent Proposal Daphne (Roos van Erkel) en David (Matteo van der Grijn) zitten op zwart zaad. Ze hopen dat de wereld van de casino's het geluk zal doen keren. Maar het lot beslist anders. John (Chris Tates), een excentrieke miljardair, biedt het stel volledige financiële vrijheid. De prijs? Een nacht vol passie met Daphne. De betaling? Gewoon een miljoen. Een onvoorstelbaar dilemma. Wat de oplossing voor hun geldproblemen lijkt, brengt veel meer teweeg dan ze ooit konden vermoeden.

Meer informatie over Indecent Proposal en de volledige speellijst is terug te vinden op www.dommelgraafencornelissen.nl. Tickets voor de voorstelling in Zaandam zijn te koop via de website van het theater: www.zaantheater.nl.

Regionale winnaar Biertappen is bekend Beste biertje Regio Noord-Holland wordt getapt

Nick Driehuis van The Beach beste regionale Biertapper van Noord Holland Foto: Aangeleverd

UITGEEST - Het beste getapte biertje in de regio Noord-Holland wordt getapt door Nick Driehuis van The Beach in Aalsmeer. Hij werd de winnaar van deze regionale wedstrijd in de A9 Studio's in Uitgeest. Voor het Nederlands Kampioenschap Biertappen strijden ongeveer 1500 barmannen en barvrouwen. Er zijn vier regionale Kampioenschappen waarvan de winnaars doorgaan naar de landelijke finale op 11 januari 2017 op de vakbeurs Horecava in Amsterdam. Een professionele vakjury beoordeelt het ambacht van voorbereiden, tappen, presenteren en serveren van de getapte biertjes en speciaal bieren. Na een zinderende finale in de A9 Studio's in Uitgeest won Nick Driehuis met 176 punten. Omdat Nick Driehuis doorgaat naar de landelijke finale, gaan vanuit deze finale de nummers 4, 5 en 6 door. De nummers 2 en 3 zijn van hetzelfde horecabedrijf The Beach en volgens de wedstrijdregels mag er per bedrijf 1 beste tapper door naar de landelijke finale.

Regionale winnaars naar finale NK Biertappen op Horecava

Er zijn 4 regionale finales en een groot aantal lokale voorrondes per regio. De opdracht aan de deelnemers: tap 2 fluitjes, 2 vaasjes bier en presenteer een speciaalbier aan de vakjury door deze uit het flesje uit te schenken. Deze beste tappers van deze regionale finale gaan door:

1. Nick Driehuis van The Beach in Aalsmeer 176 punten (4:02 min)

2. Melvin Baak van Sunsea Bar in Wijk aan Zee 166 punten (5:34 min)

3. Frank Bruin van De Noot Horeca in Wijk aan Zee 165 punten (4:33 min)

4. Hidde Spinder van Hotel Sonnevanck in Wijk aan Zee 161 punten (4:57 min)

De volledige uitslag is te vinden op www.tapwedstrijden.nl

Passie en vakmanschap

Het Nederlands Kampioenschap Biertappen wordt door de Stichting Tapwedstrijden.nl georganiseerd om horecaprofessionals enthousiast en bekend te maken met het juist tappen en schenken van bier. Sinds de oprichting van de Stichting Tapwedstrijden.nl in 2010 hebben 300 tapwedstrijden plaatsgevonden en zijn er na dit NK Biertappen al zeven Nederlands Kampioenen gekroond. Volgens juryvoorzitter Gerrit Verweij is de vraag naar gastvrijheid en goed tappen gestegen. "Het niveau van de deelnemers ligt elk jaar hoger en wij zien dat ondernemers veel werk maken van de gastvrijheid die zij en hun personeel leveren aan de gasten."

Regionale finale nog te gaan 17 november

Regionale finale Eindhoven: Stadspaviljoen Alberdink, Thijnlaan 1 in Eindhoven.

Landelijke finale

De stichting zal net zoals voorgaande jaren zich voor de volle 100% procent inzetten voor een mooie landelijke finale op de Horecava 2017. Gerrit Verweij: "In samenwerking met de vier grote brouwers en Koninklijke Horeca Nederland, de Tapwacht, de HORECAVA en de ruim 1500 enthousiaste ondernemers en tappers belooft het een spannende finale te worden op 11 januari 2017 op de vakbeurs Horecava."

Kerst met Time Square

Time Square geeft kerstconcert Archieffoto

UITGEEST - Na de succesvolle productie van 'Titanic' in het Kennemer Theater afgelopen mei, richt musicalvereniging Time Square zich nu op het verzorgen van een tweetal kerstconcerten.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 december zal de vereniging bekende en minder bekende Engelstalige kerstliederen ten gehore brengen, in de Hervormde Kerk aan de Castricummerweg 4 te Uitgeest. De muzikale leiding is in handen van dirigent Arno Hillege. Kaarten ad € 10 (inclusief koffie of thee) zijn vanaf 14 november te koop bij Boekhandel Schuyt te Uitgeest. Ook is het mogelijk om te reserveren via kaarten@time-square.nl. U kunt de kaarten dan voorafgaand aan het concert betalen. Deuren open 19.30 uur, aanvang 20:00 uur.

Een Man Die Ove Heet in Filmhuis De Zwaan

Ove Foto: Aangeleverd

UITGEEST - 'Een Man die Ove Heet' is te zien op vrijdag 25 november in filmhuis de Zwaan. Het is één van de best bezochte films in Zweden.

De film is een tragikomedie over een 59-jarige weduwnaar Ove, een stuk chagrijn die het nodig vindt om alles en iedereen op de regeltjes te wijzen, maar tegelijkertijd een groot verdriet met zich meedraagt. De regisseur Hannes Holm laat ook in flashbacks het verleden van Ove zien, waardoor het verhaal meer structuur krijgt. De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Frederik Backman, die in meer dan 30 landen is gepubliceerd. 'En Man Som Heter Ove' won het Gouden Kalf van Zweden en de hoofdrolspeler Rolf Lassgård (Ove) werd bekroond als Beste Acteur.

De film begint om 20:15, de zaal is open vanaf 19:45 en. Toegang € 6,- ('Vrienden van de Zwaan Cultureel' €5,-), inclusief een kopje thee of koffie voorafgaand aan de film. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139 in Uitgeest of aan de zaal, indien nog beschikbaar.

Kerkdiensten RK Parochie Uitgeest

Woensdag 16 nov.: 19.00 uur H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 18 nov.:         19.00 uur Woord en Communieviering in
                                 Geesterheem.
Zaterdag 19 nov.:        Geen viering.
Zondag 20 nov.:         09.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij.