De Uitgeester

21 september 2016

De Uitgeester 21 september 2016


Grijze golf bij 23ste kroegenbridgedrive

Burgemeester Verkleij (links) reikt de eerste prijs uit aan Wim Luijendijk en Gerda Zonneveld.

UITGEEST - 22 jaar terug, in 1994, vierde de Bridgeclub Uitgeest haar achtste lustrum en dat feest was aanleiding om een heuse kroegenbridgedrive te organiseren. Niemand kon toen bevroeden dat dat de opmaat was voor een reeks drives die doorgaat tot op de dag van vandaag. Afgelopen zaterdag werd de 23ste Kroegenbridgedrive Uitgeest gespeeld en in al die jaren is de formule niet veranderd: 28 spellen, in een gemoedelijke sfeer onderbroken door een lunch, vaak in de locatie waar men de derde ronde speelde en waar de uitbaters hun beste beentje naar vermogen voorzetten.

Wat ook niet is veranderd zijn de deelnemers: nog steeds zie je voor een belangrijk deel dezelfde gezichten. Uit Uitgeest natuurlijk, maar ook uit Akersloot, Heemskerk, Castricum en Beverwijk. Wat wel veranderd is? De gemiddelde leeftijd van de deelnemers. Er zijn wel jongelingen die bridge spelen en meedoen, maar het merendeel behoort toch onderhand tot de 'grijze golf'. 23 jaar terug was de oproep: 'Kom ouders, ga kaarten met je kinderen! , nu is deze: 'Kom opa en oma, ga bridgen met je kleinkinderen!'

Toekomstmuziek
Ook bij de locaties is er een en ander veranderd. Wie herinnert zich nog de kleine zaal van De Ooievaar met Arie Matton? En recentelijk is ook een ander monument, 'Thijs', de bridgers ontvallen. Van de huidige acht locaties zijn er nog maar twee echt kroeg! Wellicht dat de organisatie over een paar jaar de naam moet omgooien: naar Restaurant Bridgedrive Uitgeest, maar dat is toekomstmuziek. Terug naar zaterdag. De matineuze Uitgeesters ontwaarden al vroeg een stroom mensen richting gemeentehuis. Op het plein aldaar werden de bijna vierhonderd deelnemers onthaald met pierementmuziek. In de hal van het gemeentehuis werd het loopbriefje afgehaald, waarna om 10.30 uur werd afgetrapt.

Vrijwilligers
Zeven rondes later, na 28 gevarieerde spellen, gelukkig geen freak-hands, verzamelde de goegemeente zich weer op het plein voor het gemeentehuis. En hoe gezellig het na afloop ook was bij Thijs, in voorgaande jaren, de keuze voor de prijsuitreiking in het centrum van het dorp, waar Restaurant Klaas voor de victualiën zorgde, was een voltreffer. Begeleid door de dixielandmuziek van The Upmates werd in het late, bleke zonnetje een verdiend glas pils of witte wijn genuttigd. De drive kreeg daarmee een gepast slot: in het centrum van het dorp. Burgemeester Verkleij verzorgde de prijsuitreiking. De eerste prijs ging naar het paar Wim Luijendijk – Gerda Zonneveld met een percentage van 68,08%. In haar toespraak ging de burgemeester nog kort in op de rol van de vrijwilligers. Zonder hun inzet zijn evenementen als een kroegenbridgedrive niet mogelijk. En het organisatiecomité heeft het weer keurig gedaan. "Als medeorganisator uit het verleden weet ik dat er altijd wel zaken zijn die beter hadden gekund, als deelnemer heb ik daar helemaal niets van gemerkt', zegt deelnemer Paul Wijte. Namens de deelnemers spreekt hij zijn dank uit naar de deelnemende kroegen en restaurants en het organisatiecomité bestaande uit Pieter Andringa, Alyne Dumas, Han Dumas, Theo Huising, Wim Nugteren en Toos Schalk. Wijte: "In het programmaboekje konden we al lezen dat er in 2017 weer een kroegenbridgedrive wordt georganiseerd. Wij kijken ernaar uit."

Nieuw jongerenwerk in Uitgeest

Foto: Antoine Tromp

UITGEEST - Het jongerenwerk in Uitgeest is opnieuw aanbesteed. Vanaf 1 september is Stichting Welzijn Bergen officieel de uitvoerende instantie. Samen met wijkagent Frans Pals en de jongerenwerkers maakte wethouder Antoine Tromp een rondgang gemaakt langs de jeugd.

Antoine Tromp: "Begin oktober presenteert het jongerenwerk het nieuwe programma. De nieuwe opzet is tweeledig; aan de ene kant is er een sociaal beheerder van het Zienhouse en aan de andere kant een ambulant jongerenwerker. Samen gaan zij deze maand in gesprek met natuurlijk de jongeren zelf en andere betrokkenen om een programma op te stellen. De vernieuwde opdracht aan het jongerenwerk is om meer verbindingen te leggen in het dorp met meer groepen jongeren dan voorheen. De bedoeling is dat zij preventief werken aan jeugdproblematiek."

Social Brokers
Naast het jongerenwerk is in samenwerking met de Jeugd- en Jongerenraad ook het programma van Social Brokers van start gegaan. Social Brokers moet ervoor zorgen dat kleine problemen waar jongeren mee kampen niet zomaar groter worden. Het zijn bekende mensen rondom de jongeren zoals familie, vrienden en bekenden die nu ook al helpen en adviseren. Social Brokers gaat ervoor zorgen dat het netwerk om jongeren hen nog beter ondersteunt. Tot slot zal binnenkort de buurtsportcoach beginnen. Deze ondersteunt verenigingen om sport- en spelactiviteiten te organiseren voor alle groepen in het dorp. Zo ook voor jongeren die wellicht nog niet veel met sport en bewegen doen.

BUCH wil beste dienstverlener van Nederland worden

UITGEEST - De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) vragen aan de gemeenteraden om een investering voor informatisering en automatisering (I&A). Zo kan de organisatie beter inhoud geven aan de ambitie om tot een van de beste dienstverleners van Nederlandse gemeenten te behoren.

Per 1 januari 2017 gaan de BUCH-gemeenten ambtelijk fuseren. De vier afzonderlijke gemeenten blijven bestaan, de ambtelijke organisaties vormen straks samen de BUCH-werkorganisatie. BUCH heeft de ambitie een innovatieve en efficiënte dienstverlening neer te zetten. Daar waar mogelijk en wenselijk worden zoveel producten digitaal geleverd. De leden van de vier gemeenteraden worden op 21 september door het bestuur in oprichting bijgepraat over de I&A-investering. Door deze investering kunnen de gemeenten de kwaliteit van de dienstverlening blijvend naar een hoger peil brengen. Uit onderzoek is gebleken dat het voor de BUCH-organisatie beter is om de kosten voor de baten uit te laten gaan. Hierdoor hebben inwoners en ondernemers eerder profijt van de ambtelijke fusie. De besluitvorming van de I&A vindt plaats in de gemeenteraden van september tot en met half november.

Erfgoed

In de geschiedenis en dorpscultuur van Uitgeest staat het ijsbaanterrein centraal. Helaas lijkt het speelbal te zijn geworden in de zoektocht naar geld om een miljoenenverslindende bredeschool te realiseren. Sloop voor die maatschappelijke functie staat echter wel haaks op hetgeen de bewoners tijdens participatiebijeenkomsten naar voren hebben gebracht. Zij zien liever behoud met een nieuwe functie als sport en recreatie. Dat sluit goed aan op de in hun plannen opgenomen zorgwoningen en voorzieningen. Bij grootschalig basisonderwijs dreigt ook de Binnenmeerschool als dorpsschool in een beeldbepalend gebouw het loodje te leggen. Dit terwijl in de Scholenatlas prachtige voorbeelden staan van betaalbare renovatie van vergelijkbare als erfgoed aan te merken bouwwerken. Aan de rand van Uitgeest is men al jaren bezig met de realisatie van een erfgoedpark. Hoewel de rijke geschiedenis van Uitgeest op het gebied van de scheepsbouw kansen biedt om het gebied te profileren, lijkt een gebrek aan medewerking vanuit bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland en het rijk de zaak op te houden. Toch zou deze koppeling – denk aan het project Zuiderzeemuseum maar dan op kleine schaal – een aantrekkelijk geheel op kunnen leveren. Er lijkt weinig aandacht te zijn voor het feit dat een deel van het grondgebied van onze gemeente sinds 1996 behoort tot het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Wederom zijn het de provincie en het rijk die op basis van discutabel Schiphol- en metropoolbeleid weinig verantwoordelijkheid tonen voor de instandhouding van dit na veel inspanningen verkregen werelderfgoed. Terwijl de sloop van Afrikaans erfgoed in Mali door de VN en Europa inmiddels als oorlogsmisdaad wordt aangemerkt, is in eigen land en regio blijkbaar een ander regime aan de orde. Waar de bewoners van Uitgeest - tientallen werken er mee aan de Omgevingsvisie 2030 - oog hebben voor het erfgoed in hun dorp, lijken college en raad nog niet in staat om er in hun beleid verstandig mee om te gaan. Het wordt hoog tijd dat hier verandering in komt.

Bestuur werkgroep Acties Uitgeest & Omgeving

Hoge bomen vangen meer wind

Een aantal jonge werknemers droomt van een baan als directeur, lid van de raad van bestuur, Chief Executive Officer (CEO) of één van de andere afkortingen zoals CFO, COO of CTO.

Vaak hebben zij vooral oog voor de positieve kanten, zoals:

  • de status die bij een dergelijke functie hoort,
  • de grote auto en het riante salaris,
  • de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de onderneming,

en zijn zij blind voor de andere kant van de medaille.

Met de positie komt de bijbehorende verantwoordelijkheid. Zo kunnen directeuren persoonlijk aansprakelijk zijn als er fouten worden gemaakt door het bedrijf of als sprake is van onzorgvuldige taakvervulling.

Daarnaast hebben directeuren minder ontslagbescherming. Voor directeuren, die benoemd zijn tot statutair bestuurder, geldt het normale ontslagrecht niet. Zij kunnen bij aandeelhoudersbesluit worden ontslagen.

Maar ook directeuren die geen bestuurder zijn, kunnen eerder hun baan verliezen dan werknemers met minder (eind)verantwoordelijkheid. Een hoge boom vangt nu eenmaal meer wind.

Het afgelopen jaar ontbond de kantonrechter een aantal arbeidsovereenkomsten van directeuren op basis van de H-grond. De H-grond is alleen bedoeld voor bijzondere gevallen, die niet onder de standaard ontslaggronden zoals disfunctioneren of reorganisatie vallen.


Zo was voldoende voor ontbinding:

  • aanhoudend verzet tegen een nieuwe ondernemings- en managementstructuur;

  • het weigeren verantwoording af te leggen aan het stichtingsbestuur;

  • onvoldoende grip op de financiën van het bedrijf;

  • opgezegd vertrouwen door de ondernemingsraad.

Deze column is niet bedoeld om ambities te temperen en heeft alleen een signalerend karakter.

Bent u aandeelhouder of lid van de raad van bestuur, of bent u een sleutelfunctionaris, en roept deze column vragen bij u op:

Mr. Hanneke Lewin is 24 jaar advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht en desgewenst bereikbaar op telefoonnummer: 0251 - 362022 of per e-mail: lewin@advocaatlewin.nl.

Beter een goede buur dan een verre vriend

UITGEEST - Zondag was het Nationale Burendag. Voor de bewoners rond het plantsoen van de Prinses Irenelaan reden voor een vrolijk en spontaan samenzijn!

De kop is eraf!

Na het zomerreces is het op 12 september tijd voor de Jeugd- en Jongerenraad (JJR) van Uitgeest om weer voor het eerst te vergaderen. Tevens is dit ook mijn eerste vergadering als voorzitter. Vorig jaar heb ik hier al een klein beetje van mogen proeven als vicevoorzitter, maar nu dan echt!
De week voor de vergadering hebben wij al een workshop gevolgd, die het bedrijf YoungInspiration voor ons heeft verzorgd. We hebben het gehad over doelen stellen en over het bereiken van onze achterban. Jullie zullen ons dit jaar dan ook vaker treffen in het dorp voor het doen van onderzoek. Het was een erg leerzame en productieve workshop, een mooie start van het nieuwe politieke jaar! Tijdens de vergadering hebben we het gehad over onze nieuwe doelen en projecten. Uiteraard komen de succesvolle projecten van vorig jaar weer terug. Zoals Jongeren & Politiek, Jeugd- en Jongerenraad on Tour en zal er ook ruimte zijn voor een nieuw project dit jaar. Wat dat gaat worden houden wij nog even geheim… Daarnaast hebben we nog een leuk nieuwtje! Per van der Kolk heeft aangegeven officieel lid te willen worden van de Jeugd- en Jongerenraad. En dat brengt ons dan weer op tien leden, waar wij natuurlijk erg blij mee zijn!
Zo, de kop is eraf. Al met al een goede start met een leuk team. Een beetje spannend vond ik het natuurlijk wel, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt dit jaar.

Eva Mark
Voorzitter Jeugd- en Jongerenraad Uitgeest

Wereldse feestweek voor leerlingen Molenhoek

UITGEEST - Groot feest afgelopen week op basisschool de Molenhoek. Met vijf dagen vol activiteiten werd stilgestaan bij het 45-jarig bestaan van de school. Maandag stond een cultuurdag op het programma. Iedere groep kreeg een werelddeel toegewezen en oefende de hele dag met zang, dans, muziek en bijbehorende instrumenten uit het aangewezen continent. Dit resulteerde in een spectaculair optreden voor ouders en andere belangstellenden aan het eind van de dag. Met het geluid van Afrikaanse djembés en Australische didgeridoos galmend door Uitgeest werd de feestweek geopend. Op dinsdag moest gewoon gewerkt worden en besteedde iedere groep klassikaal aandacht aan de verjaardag van de school. Woensdag was knutseldag. Kinderen hadden vooraf gekozen aan welke activiteit ze wilden deelnemen. Er werden onder andere zeepkettingen en dromenvangers gemaakt. Het schoolreisje op donderdag vond plaats in de eigen gemeente. De onderbouw bracht de dag door in Monkey Town terwijl de groepen vijf tot en met acht een geweldige dag beleefden aan het Uitgeestermeer. Dat er blauwalg in het meer was geconstateerd mocht de pret niet drukken want op het grasveld waren geweldige activiteiten georganiseerd, van knotshockey en touwtrekken tot boogschieten. Vrijdag werd er via spelletjes gerekend zodat niemand het idee had dat er werd gewerkt. Daarna was het helaas al weer tijd om de feestelijkheden af te sluiten. Op naar vijftig jaar Molenhoek!

Vroeger

In 1901 werd voor het eerst de leerplicht ingesteld. Kinderen moesten vanaf hun zesde tot hun twaalfde jaar verplicht naar school. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog konden de kinderen tot en met hun veertiende jaar onderwijs volgen. Om de twaalfjarigen niet nog langer in de zesde klas te laten zitten, werd het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (VGLO) ingesteld, zowel voor jongens als voor meisjes, in de volksmond de zevende en achtste klas.
Eind jaren veertig was er nog een groep jongens die in Uitgeest die klassen doorliepen, maar later moesten de jongens naar Beverwijk, waar zij naast de standaard lagere schoolvakken, ook ambachtsonderwijs genoten. Veel meisjes volgden de VGLO, om daarna nog een paar dagen per week onderwezen te woorden in de naaldvakken. En dan gingen de meesten aan het werk.
Een groot aantal Uitgeester en Akersloter meisjes kreeg boven de klaslokalen van de lagere school aan de Langebuurt les van de zusters Ursulinen. Een klein aantal ging door naar de ULO, MULO, MMS, HBS of het Gymnasium. Voor elk vak werd een schrift bijgehouden en aan het eind van de opleiding ingebonden tot een boekwerk, wat ook meteen een gedegen naslagwerk bleek. Naast de vakken die ook op de lagere school werden gegeven, kregen de dames les in voedingsleer, koken, warenkennis, handwerken, naaien en algemene kennis, zoals verkeersregels, kunstzinnige vorming en maatschappijleer van de zusters Crucifix, Assisia, Albertine en Serva en van Juffrouw Borst. Een brede opleiding die toch wel erg gericht was om een huishouden goed draaiende te houden. De VGLO werd in 1969 opgeheven toen de leerplicht door de Mammoetwet werd verlengd met een extra jaar.

Op bijgaande foto een VGLO-klas, schooljaar 1960/1961. De foto en namen staan op www.ouduitgeest.nl, fotobeeldbanknummer 19950.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van onze mooie dorp en over zijn bewoners, dan kunt u lid worden van de Vereniging Oud Uitgeest. Voor € 15,- per jaar ontvangt u de Hutgeest; het jaarboek met bijzondere wetenswaardigheden, historische gebeurtenissen en familiegeschiedenissen en twee maal per jaar de nieuwsbrief met historisch en genealogisch nieuws over Uitgeest en de Uitgeesters.

5 / 16

Beste lezer

Voor u ligt het themanummer van De Uitgeester waarin we aandacht besteden aan zorg en welzijn in onze regio, in de breedste zin van het woord. U leest hierin hoe u het beste weer kunt beginnen met sporten na een welverdiende vakantie, maar ook alles over verantwoorde voeding, een item over het werk van de Nierstichting en nog veel meer boeiende onderwerpen. Kortom, een themanummer dat wij met zorg hebben samengesteld. Wij wensen u veel leesplezier.

Voedselonderwijs op scholen?

Met de campagne Structureel voedselonderwijs voor ieder kind, die maandag 5 september van start is gegaan, wil men voedselonderwijs op de agenda te krijgen bij de politiek en in de maatschappij. Een goed idee, vindt ook het Voedingscentrum.

"We ondersteunen dit initiatief van harte," zegt Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum op hun website. "Waarom zouden we kinderen wel leren hoe ze veilig aan het verkeer deelnemen, maar niet hoe groenten smaken, hoe je een etiket leest of hoe je eten klaarmaakt? We eten en drinken tenslotte ook elke dag. Het is goed om al jong te leren welke keuzes je het beste kunt maken voor je gezondheid. Daar heb je je leven lang baat bij."

Duurzaam voedingspatroon
Volgens de initiatiefnemers, Youth Food Movement en Alliantie Voedselonderwijs, blijkt uit meerdere onderzoeken dat les over voeding zin heeft. Het helpt bij de ontwikkeling van een gezond en duurzaam voedingspatroon. Kinderen die weten waar hun eten vandaan komt, hoe het gemaakt wordt, hoe je het kunt bereiden en welke smaken bij elkaar passen, ontwikkelen vaker een gezond en duurzaam voedingspatroon. Zo kunnen voedsellessen bijdragen aan minder overgewicht en minder chronische ziektes, maar ook aan het verlagen van de ecologische voedselafdruk en het aantal voedselinfecties, zo stellen zij.

Bewuste keuze
Een goed voorbeeld van wat kinderen zouden kunnen leren, is hoe ze in de winkel gezond en duurzaam kiezen, volgens de Schijf van Vijf. Op de winkelvloer en op de markt krijg je als consument behoorlijk veel signalen en prikkels: speciale aanbiedingen, opvallende verpakkingen, keurmerken, verleidelijke reclameslogans. Maar wat is nou echt gezond? Hoe kies je het meest duurzame product? En welke producten kun je beter links laten liggen? Deze lessen kunnen helpen om op jonge leeftijd al keuzes te maken die beter zijn voor jezelf én de wereld.

Maak de wereld van Fabian weer groot

Voorbijgangers maken een praatje met Fabian. Foto: Nierstichting

UITGEEST - 'Maakt de wereld van Fabian weer groot!' Met dit motto en een speciale live verbinding tussen nierpatiënt Fabian en het publiek op het Rotterdamse stationsplein gaf de Nierstichting de aftrap voor haar collecteweek. Ruim zeventigduizend vrijwilligers gaan deze week in heel Nederland van deur tot deur, ook in Uitgeest. De collecte is essentieel voor het werk van de Nierstichting.

De Nierstichting riep voorbijgangers op een praatje te maken met Fabian, die op dat moment vastzat aan de dialyse. Hiermee maakte zij de wereld van Fabian letterlijk groter en kregen de voorbijgangers een beeld van de impact van een nierziekte. Want dialyse houdt nierpatiënten in leven, maar maakt hun wereld heel erg klein.

Mislukte transplantaties
Na twee mislukte transplantaties zit Fabian Cornelissen (37) veertig uur per week vast aan een enorm dialyseapparaat. Dat houdt hem in leven, maar is loodzwaar. En het maakt zijn wereld klein. Voluit leven met zijn gezin zit er niet in. Een draagbare kunstnier zou Fabians wereld weer groot maken. Voor zijn zoon Dirk, die ook nierziekte heeft, droomt Fabian van nierziekten genezen. "De gedachte dat Dirk dit moet doormaken, maakt me enorm verdrietig. Als we nierziekten klein krijgen, hoeft Dirk nooit te dialyseren."

Nier op maat
Met de opbrengst van de collecte zet de Nierstichting alles op alles om de kunstnier klein te krijgen. En om nierziekten klein te krijgen. En hiermee de wereld van nierpatiënten weer groot. De ontwikkeling van de draagbare kunstnier is in volle gang. "Onze ultieme droom is nierziekten genezen, om te voorkomen dat meer mensen afhankelijk raken van dialyse of transplantatie. We willen onderzoek naar de genezing van nierziekten vaart geven. Daarom investeert de Nierstichting in regeneratieve geneeskunde: baanbrekend onderzoek naar herstel van nierweefsel met lichaamseigen cellen en zelfs het kweken van een 'nier op maat'," licht Tom Oostrom, directeur Nierstichting, toe. "Elke bijdrage, hoe klein ook, brengt de realisatie van onze droom een stap dichterbij. En draagt bij aan een grotere wereld voor nierpatiënten."

Informatie
In Nederland moeten 6500 mensen dialyseren om in leven te blijven. Jaarlijks overlijdt één op de zes. Vijftigduizend mensen hebben momenteel ernstige nierschade en krijgen mogelijk te maken met dialyse of transplantatie. Zij hebben hoog risico op hart- en vaatziekten. Zestienduizend mensen hebben nierfalen, waarvoor ze een nierfunctievervangende behandeling (hebben) ontvangen: dialyse of transplantatie. In 2015 bracht de collecte 3,3 miljoen euro op; de totale inkomsten in 2015 waren 19,5 miljoen. 72 procent van alle uitgaven van de Nierstichting in 2015 werd besteed aan een beter leven van nierpatiënten en de preventie van nierziekten. Kijk voor meer informatie op nierstichting.nl.

Uw tiener positief opvoeden: het kán!

HEEMSKERK - Tijdens de Triple P-training Positief Opvoeden leert u verschillende opvoedvaardigheden. Deze cursus is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar opvoedondersteuning van tieners in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar. Tevens is de cursus uitermate geschikt voor ouders die kampen met tieners met gedragsproblemen. In de eerste bijeenkomsten wordt besproken hoe je als ouder lastig gedrag kunt voorkomen bij je tiener. Lastig gedrag corrigeren is dan minder vaak nodig. Dat is goed voor de band tussen ouders en kind en de sfeer binnen het gezin. De cursus start op 25 oktober 2016, wekelijks op dinsdag van 19.00 tot 21.00. De cursus bestaat uit zes groepsbijeenkomsten van elk twee uur. Na de vijfde groepsbijeenkomst wordt een individueel gesprek gepland om de persoonlijke doelen en de vorderingen te bespreken. Daarna volgt een slotbijeenkomst. De bijeenkomsten zijn in het gebouw van Socius Maatschappelijke Dienstverleners aan het Burgemeester Nielenplein 6 in Heemskerk. Tijdens de bijeenkomsten krijg je informatie en een praktisch werkboek waarmee je vanaf de eerste bijeenkomst aan de slag gaat. Je leert een aantal opvoedvaardigheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een dvd. De kosten van de cursus zijn € 25,- per deelnemer, inclusief werkboek, koffie en thee. De cursus wordt gegeven door twee trainers van Socius Maatschappelijk Dienstverlener, te weten Hulya Yildirim en Robert Zwolle. De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen of mailen naar Hulya Yildirim, 088 - 88 76 900 of hyildirim@socius-md.nl.

Even alle zorgen vergeten

In de sloep kunnen kinderen even loskomen van hun thuissituatie.

UITGEEST - Rotaryclub Heemskerk-Uitgeest organiseert 24 september een gezellige dag voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. De dag is speciaal bestemd voor kinderen uit gezinnen die in een moeilijke fase verkeren, bijvoorbeeld door ernstige ziekte van een van de ouders of broertjes of zusjes of door echtscheiding. De Rotaryclub wil juist deze groep kinderen niet vergeten en ze een gezellige dag met leeftijdsgenoten cadeau doen. Het belooft een spannende middag te worden! De Rotary mag gebruikmaken van de Jachthaven Uitgeest. Na een kennismaking gaat men in sloepen het Uitgeestermeer op voor een spannende speurtocht. Na de boottocht geniet iedereen nog even na met frietjes, een snack en een ijsje. Er is plaats voor 25 kinderen uit groep vijf, zes, zeven of acht van de basisschool. Ze worden zaterdag 24 september om 13.00 uur in de Jachthaven in Uitgeest verwacht; de dag is rond 17.30 uur afgelopen. Er zijn geen kosten verbonden aan het uitje. Omdat men gaat varen, is het fijn als het kind in het bezit is van een zwemdiploma. Uiteraard krijgen alle kinderen een zwemvest aan. Per sloep gaan twee begeleiders mee. Weet u een kind in deze leeftijd in Uitgeest of Heemskerk die weleens in het zonnetje gezet mag worden? Stuur dan mail naar caroline@demeerparel.nl.

Podotherapie in Akersloot

Susan Verdegaal behandelt pijnlijke voeten.

AKERSLOOT - Pijnlijke voeten kunnen u de hele dag bezighouden. De podotherapeut onderzoekt of uw klachten aan voeten, knieën, heupen of rug veroorzaakt worden door een verkeerde afwikkeling van de voeten. Podotherapie Heiloo bestaat dit jaar tien jaar. Vanaf januari 2016 is er ook een dependance in Gezondheidscentrum Move! in Akersloot gevestigd. In dit multidisciplinaire gezondheidscentrum kunnen uw klachten vanuit verschillende disciplines behandeld worden. Er is geen verwijzing nodig, podotherapie valt onder de aanvullende verzekering. Voor informatie: 072-5325555 en de advertentie elders in deze krant.

Kun je te veel vitamines binnenkrijgen?

Het tv-programma Radar besteedde in de uitzending van 5 september aandacht aan de gevaren van hoge gehaltes vitamine B6 in supplementen. Na de uitzending kwamen er veel vragen binnen bij het Voedingscentrum. Kun je te veel vitamine B6 binnenkrijgen? Wat zijn de gevaren? En hoe zit het met andere vitamines?

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor volwassenen is 1,5 milligram vitamine B6 per dag. Dit is de hoeveelheid die je nodig hebt om gezond te blijven. Met gewone voeding krijg je er genoeg van binnen, via bijvoorbeeld vlees, eieren en brood. Tekorten komen in Nederland nauwelijks voor. Het gebruik van supplementen is voor de meeste mensen dan ook niet nodig. En het levert geen extra gezondheidsvoordeel op. Het is niet mogelijk om een teveel aan vitamine B6 binnen te krijgen met normale voeding. Dit kan alleen als je te veel vitaminesupplementen gebruikt, of vitaminesupplementen met hoge gehaltes aan vitamine B6. Als je een vitaminesupplement gebruikt, neem dan niet meer dan 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Deze informatie vind je op het etiket.

Gevaren
Vitamine B6 heb je onder andere nodig voor je bloedaanmaak en een goede werking van je afweersysteem en zenuwstelsel. Als je lange tijd meer dan 25 milligram vitamine B6 per dag binnenkrijgt, dan kun je perifere neuropathie krijgen. Dit is een aandoening aan het zenuwstelsel, waardoor gevoelloosheid, tintelingen of ernstige zenuwpijn in de handen en voeten kan ontstaan. Ook voor vitamine A, vitamine D, vitamine E, niacine, foliumzuur, calcium, magnesium, jodium, koper, selenium en zink kan een te hoge inname schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom zijn ook hiervoor door EFSA aanvaardbare bovengrenzen opgesteld. Op e site van het Voedingscentrum staan alle dagelijkse aanbevolen hoeveelheden en bovengrenzen. (Bron: Voedingscentrum)

Mamacafé XL: verwennerij voor jonge moeders

HEEMSKERK - In het kader van de Wereld Borstvoeding Week is er woensdag 28 september een Mamacafé XL in het Leescafé van het gemeentehuis in Heemskerk. Organisaties bieden vrijwillig hun diensten aan aan moeders die borstvoeding geven. De verwenochtend duurt van 9.00 tot 11.30 uur.

Borstvoeding geven heeft grote positieve gezondheidseffecten, maar is niet altijd makkelijk. Lactatiekundigen, gemeente, bibliotheek, ziekenhuis en kraamzorgorganisaties zetten moeders die borstvoeding geven in het zonnetje met het Mamacafé XL. "Wij vinden dat deze moeders nu eens zelf verwend mogen worden en hebben diverse activiteiten georganiseerd waaraan ze kunnen deelnemen", aldus de organisatie. Moeders krijgen deze ochtend desgewenst onder meer een verwenontbijt, ontspanningsmassages, uitleg over dragen van je baby in een draagsysteem, en lactatiekundig advies. Verder kunnen ze kijken naar een presentatie borstvoeding & baan, een presentatie slapen en een demonstratie draag & dans. Daarnaast zijn er diverse workshops, zoals ontspanningsoefeningen, yogaoefeningen met de baby, babygebaren en Dunstan babytaal. Ten slotte kan meen meedoen aan een fotoshoot, is er voorlezen voor peuters van 9.30 tot 10.00 uur en wordt er uitleg gegeven over Baby BoekStart. En als klap op de vuurpijl maken alle moeders kans op gratis verzorgingsproducten. Aanmelden is niet nodig en baby's zijn van harte welkom.

Karlijn van de Worp: de specialist voor kinderfysiotherapie in Uitgeest

Karlijn van de Worp helpt kinderen op speelse wijze hun motorisch functioneren te verbeteren.

UITGEEST - Karlijn van de Worp is een vertrouwd gezicht bij Fysiotherapie Uitgeest. Afgelopen zomer heeft zij de specialisatie kinderfysiotherapie afgerond en sindsdien is Karlijn Master of Science in de kinderfysiotherapie.

Waarom heb je voor kinderfysiotherapie gekozen?
Karlijn: "Je kunt bij kinderen vaak veel bereiken en daardoor echt verschil maken in hun ontwikkeling. En ik geniet van hun spontane en pure reacties."

Iedereen heeft waarschijnlijk wel een beeld van kinderfysiotherapie, maar wat houdt het precies in?
"Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie, gericht op het verbeteren van motorisch functioneren bij kinderen van nul tot achttien jaar. Bij baby's kun je denken aan het verhelpen van voorkeurshoudingen, met mogelijk daardoor een afgeplat hoofdje, geboortetrauma's of trage motorische ontwikkeling. Bij oudere kinderen kan het bijvoorbeeld gaan om schrijfproblemen, motorische problemen, houdingskwesties, sportblessures of bewegingsangst."

En wat kun jij concreet betekenen voor de kinderen?
"Kinderen leren spelenderwijs. Maar dit gaat niet altijd vanzelf. Soms hebben ze meer oefening en begeleiding nodig om vaardigheden te leren. Door kinderen op een speelse manier en op hun eigen niveau uit te dagen kan ik als kinderfysiotherapeut daarbij helpen. Overigens blijf ik daarnaast als algemeen fysiotherapeut werken, ook dat vind ik namelijk nog steeds erg leuk om te doen."

Hoe kunnen ouders je bereiken?
"Dat kan op een van de locaties van Fysiotherapie Uitgeest: Medisch Centrum Uitgeest, Molenstraat 1, 1911 BR Uitgeest, tel: 0251-313040; Gezondheidscentrum Uitgeest, Graskamplaan 13, 1911 LH Uitgeest, tel: 0251-313894. Of kijk op www.fysiouitgeest.nl."

Schoonheidssalon Mooier DAN viert feest

Danny van Lieshout-Aarts is zeer enthousiast over de producten van Lumineus waarmee zij werkt. Archieffoto

UITGEEST - Schoonheidssalon Mooier DAN aan de Kooglaan 70 viert deze maand haar vierjarig jubileum. Tot eind september zijn er leuke aanbiedingen en acties, zoals samen één behandeling voor de prijs van één. Alle acties staan op de website. In schoonheidssalon Mooier DAN wordt onder andere gewerkt met het honderd procent natuurlijke en plantaardige huidverzorgingsmerk Lumineus, op basis van rijstkiemolie. "Rijstkiemolie bevat veel goede eigenschappen en wordt gemakkelijk en diep door de huid opgenomen", licht eigenaresse Danny van Lieshout-Aarts toe. De producten van Lumineus bevatten geen petrochemische grondstoffen, parabenen, siliconen, allergenen, dierlijke grondstoffen en zijn niet op dieren getest. Er zijn vier productlijnen voor alle huidtypen, ook voor de zeer gevoelige Naast gezichtsbehandelingen kunt u bij Mooier DAN terecht voor hotstone-massages, acnebehandelingen en een beauty-faceje, een kinderfeestje met huidverzorging en make-up. Nieuwsgierig geworden? Bezoek de website: www.mooierdan.nl of bel: 06-12900228.

Informatieweek darmkanker in RKZ

Via een wandeling door een opblaasbare darm maakt u kennis met de darm en de aandoeningen die de darm kunnen treffen.

BEVERWIJK - De afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) houdt een informatieweek over darmkanker. Deze week staat in het teken van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit onderzoek is in 2014 van start gegaan en heeft als doel om darmkanker te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken.

Tijdens de informatieweek, die duurt tot en met 23 september, staat er een grote opblaasbare darm in het atrium van het ziekenhuis. Via een wandeling door het reusachtige lichaamsorgaan maakt de bezoeker op een unieke manier kennis met de darm en de aandoeningen die de darm kunnen treffen. Ook wordt een filmpje vertoond over darmkanker en zijn er verschillende folders met aanvullende informatie beschikbaar. De opblaasbare darm is ontwikkeld door de Maag Lever Darm Stichting.

Informatieavond bevolkingsonderzoek
Woensdag 21 september vindt er een informatieavond plaats over het bevolkingsonderzoek darmkanker. Diverse specialisten vertellen meer over het bevolkingsonderzoek, de ziekte darmkanker en eventuele behandelingen. De informatieavond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het restaurant op de tweede verdieping. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website www.rkz.nl/agenda of via het patiëntenservicebureau op telefoonnummer 0251-26 51 11.

Zuiderzee Klassieker
De Maag Lever Darm Stichting organiseert op 24 september voor de zesde keer de Zuiderzee Klassieker. Alle deelnemers laten zich sponsoren voor de strijd tegen darmkanker. Deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende routes met verschillende afstanden. Start en finish vanuit het centrum van Almere. Meer informatie over deze tocht is te vinden op www.mlds.nl.

Voedings- en gewichtsconsulente Inge Verbaan 'Gewicht verliezen is het doel, gewoon goed eten het middel'

Bergvenstraat 1, Uitgeest. Tel: +31 (0)6 53 13 81 75, info@gewichtsconsulenteuitgeest.nl, gewichtsconsulenteuitgeest.nl

UITGEEST - Voeding, en vooral het belang van gezonde voeding, ging een belangrijke rol spelen in het leven van Inge Verbaan toen haar dochter kampte met gezondheidsklachten. Medische hulp hielp voor even, ze knapte pas écht op toen ze een ander eetpatroon kreeg. Die wetenschap was voor Inge de motivatie om te starten met de opleiding gewichts- en voedingsconsulente. Die heeft ze inmiddels afgerond en dit jaar startte ze haar eigen praktijk waarbij ze mensen helpt om op een verantwoorde manier gewicht kwijt te raken, maar vooral de switch leert maken naar een gezonde levensstijl.

Blijvend resultaat
Vanuit haar praktijk aan de Bergvenstraat helpt ze mannen en vrouwen, jong en ouder, met het bereiken van een nieuw gewicht. Of liever gezegd een nieuwe 'ik'. Want daar doet Inge het voor, ze wil dat haar klanten aan het einde van het traject vol zelfvertrouwen de deur uitstappen. "Ik geef ze een basis om hun voedingspatroon blijvend te veranderen, waardoor ze de rest van hun leven op gewicht en gezond blijven." Inge merkt dat er de afgelopen jaren een andere kijk is gekomen op voeding. Ten aanzien van suiker bijvoorbeeld. "Je wordt er niet alleen dik van, het is ook slecht voor je gezondheid", vertelt de voedingscoach. Inge heeft bewust gekozen voor een praktijk aan huis. Lekker huiselijk en laagdrempelig, een plek waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. "Ik leg mensen niet op wat ze wel of niet moeten eten, ik geef inzichten, zodat ze zelf kunnen ontdekken wat het effect van voeding is en op basis daarvan zelf een keuze kunnen maken."

Droom
Inges droom is om straks ook lezingen te geven op bijvoorbeeld scholen en bibliotheken. En ze wil graag samenwerken met bedrijven om daar het ziekteverzuim terug te dringen. Ze volgt op dit moment een opleiding orthomoleculaire voedingsleer, omdat ze ervan overtuigd is dat goede voeding de basis is voor een goede gezondheid. "Door al die suikers en het ongezonde eten kampen veel kinderen met gedragsproblemen", stelt ze. "Maar ook mensen met bijvoorbeeld reumatische klachten, allergieën, of eczeem hebben veel baat bij een ander voedingspatroon."
Maar nu eerst haar praktijk. Laten zien dat je door een ander eetpatroon vanzelf afvalt en dat je écht geen honger hoeft te lijden. "Mensen komen bij mij om gewicht te verliezen. Als je je eetpatroon aanpast gaat dat vanzelf en is het gewichtsverlies blijvend. Ik begeleid mensen met het ontwikkelen van een nieuwe leefstijl, gebaseerd op goede voeding en doe niet aan crashdiëten. Dat wil niet zeggen dat je je eten bij de gezondheidswinkel moet kopen. Met een paar aanpassingen kun je al heel veel bereiken. Dat hoor ik ook van mijn klanten. Ze zijn allemaal verbaasd dat het ze zo gemakkelijk afgaat." (Tekst & foto: Myrke van der Does)

Blessurevrij het sportseizoen starten, het kan!

Het team van SMC Uitgeest.

UITGEEST - De zomervakantie is weer voorbij en het sportseizoen is weer begonnen. Of je nu in teamverband of individueel sport, vaak wordt gestart met intensief trainen en volgen daarna de eerste wedstrijden.

Juist in deze periode ontstaan veel blessures. Trainers en sporters zijn enthousiast om aan de slag te gaan. Veel blessures ontstaan vanwege een snelle opbouw van de sportactiviteiten na een periode van veel rust. De spieren en gewrichten zijn op dat moment nog niet gewend aan de hoge belasting die wordt gevraagd. Dus is er langer herstel nodig. Bij een nieuwe trainingsbelasting en onvoldoende herstel is er kans om sportblessures op te lopen.

Tijdens de voorbereiding en de eerste wedstrijden is het verstandig de trainingen geleidelijk op te bouwen en te doseren. Na elke training wordt je beter en sterker. Hersteltijd is belangrijk, door op het juiste moment de volgende prikkel te geven kun je verder opbouwen. Ga je te snel, dan kan dit tot blessures leiden.

Ben je het vorige seizoen langere tijd geblesseerd geweest? Train gericht op conditie, kracht en core-stability, lenigheid en coördinatie, zodat je sterker aan het seizoen begint.

Mocht je toch een blessure krijgen, dan kunnen de fysiotherapeuten van SMC Uitgeest je helpen. De kracht van hun aanpak ligt in het functioneel oefenen en testen van de zwakke plekken en beperkingen. Met een individueel trainingsprogramma kunnen zij je helpen om er een sportief en succesvol seizoen van te maken. Je kunt SMC Uitgeest vinden op de Zienlaan 3 naast voetbalclub FC Uitgeest.

Tafeltennissers beginnen nieuwe seizoen niet overtuigend

Rodger Schuddeboom (linksachter) en Peter Middel (rechtsachter) begonnen hun tafeltennisseizoen wel goed.

UITGEEST - Ook voor tafeltennisvereniging Uitgeest is het seizoen weer begonnen. Team 1 was afgelopen week te gast in Zaandam en speelde tegen ZTTC 2. Door dispensatie mocht dit team in de tweede klasse blijven. Deze avond kon alleen Henk Spoelstra voor Uitgeest overtuigen. Victor Tchernov en Patrick Schuddeboom kwamen wel dicht bij een punt, maar de overwinning ging uiteindelijk naar de tegenstander: 7-3. Team 2 startte dit jaar in de derde klasse tegen Tempo Team 7 uit Amsterdam. Patrick Rasch had een goede start en won de eerste partij overtuigend in drie games. Zijn andere twee partijen verloor hij in vier sets. Billy Fatels kwam in elke partij achter te staan maar hield zijn hoofd koel en won zijn drie enkels. Ook de dubbel won hij samen met Patrick uit een verloren positie. René van Buren zat met zijn hoofd nog in de bergen en wist geen punt voor het team te behalen. Hopelijk is hij nu wakker geschud. De eindstand: 5-5. Ook Team 3 eindigde met een 5-5 tegen Diemen 4. Jelle van Werkhoven wist er drie punten binnen te smashen en ook Dennis Janssen knalde twee punten binnen. Nico Baltus heeft deze keer les gekregen voor de volgende wedstrijd. Team 4 was de afgelopen week het meest overtuigend en verpletterde de gasten van US 16 uit de hoofdstad met 8-2! Roger Schuddeboom bleef deze avond ongeslagen. Eugenie Rasch begon dit seizoen overtuigend met twee zeges en nieuwkomer Peter Middel won ook twee keer. Dit jaar wordt voor het eerst de duocompetitie gehouden en Uitgeest doet mee met twee teams, die ook gelijk tegen elkaar mochten beginnen. Marcel Couwenberg en Eugenie Rasch vormden team 1 en Anja Kramer-van Diem en Marianne Muris zitten in Team 2. Team 1 won met 5-0, dit gebeurde wel met veel plezier aan beide kanten.

FC Uitgeest 'schiet zich in eigen voet'

FCU kon het niet winnen van Alkmaarsche Boys.

In de Middeleeuwen gebruikte strijders de kruisboog als wapen. Om de boog te spannen gebruikte men de eigen voet. Een secure bezigheid want één foutje en…precies, de pijl kwam in de eigen voet. In figuurlijke zin overkwam het FC Uitgeest zondag in de tweede helft tegen het matig voor de dag komende Alkmaarsche Boys. Met een 1-0 voorsprong in de zak leek het een kwestie van tijd totdat de tweede treffer op het scorebord zou verschijnen. Pijlen genoeg werden er aangelegd maar geen enkele trof doel. Juist op het moment dat de thuisploeg dan maar genoegen leek te nemen met een karige overwinning gebeurde het. Een vrije trap in de 89e minuut voor de gasten uit Alkmaar, een muur en een keeper die niet goed staan en een lepe Hofkamp die genadeloos profiteert: 1-1. 'In de eigen voet geschoten' en één punt in plaats van drie. Het chagrijn droop na het laatste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter Verbij begrijpelijkerwijs van de Uitgeester gezichten af, maar ze hadden het toch echt aan zichzelf te wijten.

Trainer Florian Wolf kon vandaag niet beschikken over Paul Groen en de zieke Ruud Koedijk. Daar stond tegenover dat Lester Half weer terug was van weggeweest. De eerste twintig minuten gingen gelijk op. Zowel FC Uitgeest als Alkmaarsche Boys kreeg mogelijkheden om de score te openen. Maar De Wit aan de kant van de Alkmaarders en Romario Aroma voor FCU wisten de kansen niet te benutten. Langzamerhand wist de thuisploeg het initiatief naar zich toe te trekken. Iets dat vooral na de thee gestalte kreeg. Met vlotte combinaties en met de inmiddels ingevallen Lester Half in de spits werd de Alkmaarse ploeg de duimschroeven aangedraaid. In de 53e minuut volgde de beloning. Een prachtig schot van Emiel Sinnige werd niet goed verwerkt door keeper Koeleman. De terugspringende bal belandde voor de voeten van de alerte Jorn Brouwer die niet aarzelde: 1-0. In de fase daarna liet FCU prima voetbal zien en was Lester Half enkele malen dicht bij de 2-0. De uitstekend keepende Koeleman wist echter steeds erger te voorkomen. Alkmaarsche Boys kon er weinig tegenover stellen. Tot de 89e minuut dus, toen er ineens van alles fout ging bij de vrije trap van Hofkamp: 1-1. Toch gefopt. Zuur, niet nodig en onverdiend, maar dat is ook voetbal. Positief is dat FCU nog steeds ongeslagen is en dat in deze tweede klasse A alles nog heel dicht bij elkaar staat. Volgende week uit bij Zaanlandia. Winnen en de wereld zien er ineens weer heel wat rooskleuriger uit. Schieten op het doel van de tegenstander lijkt me en niet meer 'in de eigen voet'.

De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, De Jong, Putter, Vrouwe, Marchena, E.Sinnige, Smit (80e De Wit), Olgers, Yeboah (65e Duijn), Brouwer, Aroma (51e Half).

Bakkum en Krookspeler van de wedstrijd: Emiel Sinnige.
Emiel is een van de spelers van FC Uitgeest met de meeste routine. Een dragende, misschien wel onmisbare, kracht op het middenveld die met zijn ervaring rust brengt en soms door slim mee te sluipen met pegels van afstand (zoals vandaag) het de keeper van de tegenstander knap lastig kan maken. Vandaag werd hij vanwege zijn goede spel unaniem door de jury verkozen tot man of the match. Emiel van harte gefeliciteerd.

Wim Mandemakers weer eens op één

AKERSLOOT - Wim Mandemakers uit Heiloo is na lange tijd winnaar geworden van de wekelijkse donderdagavondwedstrijd om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup. In gesloten gelid vertrokken op sportcomplex De Cloppenburgh de renners voor hun wedstrijd over zestig minuten. Wim Verdonk (Egmond aan den Hoef) leidde de dans met de waakzame Wim Mandemakers in zijn wiel. Daarnaast waren Uitgeester Wilfred Knegt, Alkmaarder Henk Louwe, Vincent Beentjes uit Castricum en thuisrijder Peter Langevoort onderling in gevecht voor de resterende podiumplek. Laatstgenoemde Peter Langevoort werd door een valpartijtje kansloos om deze strijd succesvol af te sluiten. De troostprijs kwam tenslotte bij Wilfred Knegt terecht, die zich al vroeg wist los te maken van zijn kompanen. Vincent Beentjes pakte plek vier, nadat hij lang samen was opgegaan met Henk Louwe, maar deze later toch nog wist te lossen. Voorafgaand aan dit alles moesten Wim Verdonk en Wim Mandemakers nog gaan uitmaken wie de volle winst zou gaan pakken. De geslepen ex-wielrenner Mandemakers strooide in de finale met wat toegestane trucs, die niet geheel in dank werden afgenomen door Wim Verdonk. Vlakbij het ingaan van een lastig technisch gedeelte wist Wim Mandemakers zich voor Verdonk te wurmen en was het gedaan met Verdonk. Hierna kon Wim Mandemakers rustig zijn laatste kilometer uitrijden naar de streep voor een aangedane Wim Verdonk.

Uitslag: 1. Wim Mandemakers (Heiloo), 2. Wim Verdonk (Egmond aan den Hoef), 3. Wilfred Knegt (Uitgeest), 4. Vincent Beentjes (Castricum), 5. Henk Louwe (Alkmaar).

Pool-party voor de honden in zwembad De Zien!

Foto: Anita Webbe

UITGEEST - Afgelopen zondagmiddag, 18 september, was de laatste kans van dit seizoen om nog even een duik te nemen in ons prachtige buitenbad De Zien. Mede door het prachtige weer laten veel zwemliefhebbers deze kans niet voorbij gaan! Bovendien is het traditie dat op deze laatste dag de honden ook mee het water in mogen.

Een drukte van jewelste met kleine en grote honden vreedzaam zwemmend, spartelend naast en spelend met elkaar. Sommige honden vinden het toch eng en vreemd: hun baasje in het water... Mag en kan dit écht??? Hilarisch om te zien hoe ze soms blaffend hun baasje tot de orde roepen. Mensen die gekleed langs de kant staan, houden het ook niet droog met de vele uitschuddende honden! Met een schoon, frisruikend vachtje (lijkt het wit van hun vachtje nog witter?) keren ze moe maar voldaan weer huiswaarts, hun baasje vragend aankijkend: "Mogen we volgend jaar weer?"

Er zijn een flink aantal foto's gemaakt. Binnenkort verschijnen deze op de website www.zwembad-dezien.nl, waar u ze eventueel kunt downloaden.

Foto: Anita Webbe
Foto: Anita Webbe
Foto: Anita Webbe
Foto: Anita Webbe

Anita Webbe

Veni, vidi, vici

Door Paul Wijte

Op een moment dat wij er nog lang niet aan toe waren is de competitie van de Bridgeclub weer hervat. Eerst hadden wij de jaarvergadering, afgelopen maandag, en daarna op woensdagavond de eerste wedstrijd van dit seizoen. En waarom waren wij er nog niet aan toe? Nou, dat is simpel, het was bloedgeslagen heet, zowel buiten zoals iedereen weet, maar vooral in onze speelgelegenheid, de kantine van FC Uitgeest. En dan bedoelen we niet een graadje of 24, 25, nee, het was meer dan dertig graden. Had ik in die situatie moeten werken dan was subiet de ARBO ingeschakeld en was onverwijld overgegaan op een tropenrooster: tafels en stoelen naar buiten en gezellig buiten kaarten. Dat gebeurde natuurlijk niet. Er werd wel gesleept met tafels en stoelen, door Peter Kossen en Klaas de Groot, om de zaal op orde te brengen voor de honderdtwintig bridgers die stonden te trappelen om aan de bridgearbeid te gaan! Die lijfelijke inspanning heeft de mannen later op de avond, waar het om geestelijke inspanning ging, geen windeieren gelegd. Een eerste plaats in de A-lijn met een dikke 65% was hun deel. Proficiat. De hoogste score van de avond was voor het duo Tiny ten Hoeve-Aad Wijte met 70,11%. Een monsterscore, en ook hierbij valt op dat deze tot stand kwam door vooraf juist niét te focussen op het bridgen: een van de twee was geheel vergeten dat er ge-bridge-werkt moest worden en moest worden opgebeld. Gelukkig had de technische leiding wat meer tijd nodig om het scoreprogramma op te starten, dus dat kwam goed uit. De argeloze, winnende bridger riep uit: veni, vidi, vici! Roemen wij hier tenslotte nog de meer dan behoorlijke scores van Margriet de Beurs-Tineke Eijking, C-lijn, ruim 57%, maar in twee seizoenen opgeklommen vanuit de E-lijn, en de ruim 59% van Jaap Molenaar-Karin Tushuizen in de D-lijn.

Uitslagen:
A-lijn: 1. Klaas de Groot-Peter Kossen 65,21% 2. Carien Willemse-Jaap Willemse 63,13%, 3. Nellie Modderman-Ans Stephan 60,35%;
B-lijn: 1. Tiny ten Hoeve-Aad Wijte 70,11%, 2. Arie van der Eng-Mart Rietjens 65,47%, 3/4 Ineke Los-Marjan de Gilde 55,98%, 3/4 Wim Hoogeboom-Nico Molenaar 55,98%;
C-lijn: 1. Margriet de Beurs-Tineke Eijking 57,64%, 2. Jan Goeman-Henk Zwaan 54,17%, 3. Joke Jacobs-Jaap Zonneveld 52,78%;
D-lijn: 1. Jaap Molenaar-Karin Tushuizen 59,72%, 2. Marry Zwaan-Gerda Geukes 54,86, 3/4. Marianne de Groot-Hans Kollerie 52,78, 3/4. Wim Nugteren-Nel van Bergen 52,78%;
E-lijn: 1. Ger van Andel-Rob de Neef 56,94%, 2. Riet Jaape-Petra de Ruyter 54,17%, 3. Elly Stuijt-Aad Stuijt 54,17%.

Vincent van de Berg nieuwe coördinator JO9

Vincent van de Berg.

UITGEEST - Met ingang van het nieuwe seizoen is Vincent van de Berg gestart als nieuwe coördinator van de Jeugd Onder 9 jaar, voorheen F-pupillen genoemd. Van de Bergs oudste zoon Ruben is sinds begin van dit jaar lid en start in het nieuwe seizoen in de Jeugd Onder 8. Dat doet hem deugd aangezien hij zich al lange tijd verbonden voelt met FC Uitgeest. Vincent is zelf als achtjarige begonnen bij het toenmalige VV Uitgeest en heeft als keeper in de selecties van zowel VV Uitgeest als FC Uitgeest gezeten. Tot vijf seizoenen terug heeft Van de Berg nog in een vriendenteam gespeeld. Hij is 44 jaar, getrouwd met Christel en naast Ruben hebben zij nog zoon Stef van bijna 4 jaar. Het moet volgens Vincent raar lopen als ook Stef niet gaat voetballen. Bij VV Uitgeest heeft Vincent veel vrijwilligerstaken vervuld. Zo was hij jaren jeugdleider van de E-tjes, zat hij in het jeugdbestuur, was scheidsrechter en sinds 1991 is hij ook verbonden aan het Internationale Cor Groenewegen Toernooi. Zijn primaire taak, naast de officiële functie van secretaris, is het organiseren van het Arie Bonkenburg Toernooi. Vanaf de fusie in 1996 is hij nog een tweetal jaren actief geweest als C-coördinator in het jeugdbestuur en heeft hij nog een aantal jaren gefloten. Van de Berg heeft altijd in zijn hoofd gehad weer wat meer te gaan doen als zijn kinderen zouden gaan voetballen en dat moment is nu gekomen. Hij vindt een bijdrage leveren en verantwoordelijkheid pakken niet meer dan normaal. "Dat verwacht hij eigenlijk ook van alle ouders, want een kind aanmelden bij de voetbal is niet vrijblijvend", aldus het bestuur. "Als we met zijn allen een steentje bijdragen, wordt zijn rol als jeugdcoördinator ook een stuk relaxter. Wij wensen Vincent van de Berg veel succes en plezier in zijn nieuwe functie Jeugd coördinator van de Jeugd Onder 9 jaar (JO9)."

Hoofdsponsorschap met drie jaar verlengd, jeugdafdeling in sweaters, F- en G-voetballers in de kleren

UITGEEST - WEA Accountants en Adviseurs en De Groot Verzekeringen hebben zich opnieuw voor drie jaar als hoofdsponsor verbonden aan FC Uitgeest. Zondag 11 september werden de contracten getekend.

Vanaf 2010 is WEA Accountants en Adviseurs al hoofdsponsor. Buiten het hoofdsponsorschap regelt WEA ook de shirts voor de C-junioren van FC Uitgeest. De Groot Verzekeringen is alweer voor het 42ste seizoen hoofdsponsor van deze succesvolle voetbalclub. Ten tijde van de fusie tussen USVU en VVU twintig jaar geleden heeft De Groot dit sponsorschap doorgezet. Hiernaast verzorgt De Groot ook de trainingspakken voor de jeugdscheidsrechters. Symbolisch werden de nieuwe tenues door Erwin Bakkum (WEA) en Peter de Groot (De Groot Verzekeringen) overhandigd aan het bestuur van FC Uitgeest. In hun nieuwe kleding speelde de selectie tevens hun eerste officiële competitiewedstrijd op eigen terrein van dit seizoen, tegen L.S.V.V. uit Langedijk. Ook deze middag werden de contracten getekend met Aannemersbedrijf J.M. Putter (Jan en Frank Putter) voor het realiseren van sweaters voor de gehele jeugdafdeling, JUMBO Supermarkt (Richard Visser) als sponsor van de F-sectie en hoofdsponsor van het FC Uitgeest jeugdtoernooi en PODO Alkmaar (Jan Willem Kramer) als nieuwe sponsor voor de G-sectie. FC Uitgeest is erg blij met deze ondernemers die FC Uitgeest een warm hart toedragen en met gulle hand ondersteunen.

Gemiste kans Stormvogels

UITGEEST - "Ziek ben ik hiervan", mopperde Stormvogels trainer-coach Ton van Duijn afgelopen zondag. Hij zag zijn ploeg onverdiend onderuitgaan tegen het Haarlemse Aurora, waarbij de rol van de scheidsrechter niet geheel onbetwist was. Onnodig lieten de Uitgeesters dure punten liggen.

Stormvogels begon zwak aan de wedstrijd en keek al snel tegen een 2-0 achterstand aan. Toch kon er op basis van wilskracht aansluiting worden gevonden en liep de wedstrijd gelijk op tot een stand van 5-5. Onze dorpsgenoten waren echter niet scherp genoeg in de eerste helft en moesten vervolgens vier tegentreffers op rij incasseren. Demi Erkelens, vandaag goed voor vier treffers, wist de achterstand te verkleinen naar een marge van twee, waardoor bij rust tegen een 9-7 achterstand werd aangekeken. Een allesbehalve tevreden Van Duijn sprak zijn ploeg vermanend toe tijdens de rust. Om aansluiting in de poule te houden was het van groot belang om vandaag een overwinnning te pakken en daar waren volop kansen toe, als de ploeg zich maar aan gemaakte afspraken zou houden, voornamelijk defensief. De doelpunten werden te makkelijk weggegeven.

De tweede helft bood meer perspectief. Eveline Nootebos wist vrijwel onmiddellijk een doorloopbal fraai af te ronden. Hoewel Aurora de voorsprong een periode wist te consolideren, kwamen de Vogels wel beter in de wedstrijd en halverwege het tweede bedrijf waren beide partijen weer in balans. De Uitgeesters toonden meer lef, en beloonden zichzelf niet veel later met een voorsprong. Bij een stand van 13-15 stonden er nog ruim tien minuten op de klok en kon Stormvogels zich nog niet veilig wanen. De mand werd niet meer gevonden, waardoor de opponent in de slotfase weer langszij kon komen. In de laatste minuten escaleerde de partij volledig. Nootebos werd slachtoffer van bijzonder onsportief gedrag van een Aurora-heer, die een elleboogstoot uitdeelde. Het ontging de scheidsrechter volledig, maar de onderlinge verstandhoudingen werden meer dan grimmig. Dat de leidsman in de uiterste slotfase de Haarlemmers beloonde met een onterechte strafworp hield in dat Stormvogels met lege handen stond. (16-15)

Kerkdiensten

Onze Lieve Vrouwe Geboorte

Woensdag 21 september 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 23 september 19.00 uur: H. Eucharistieviering in Geesterheem.
Zaterdag 24 september 19.00 uur: Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life.
Zondag 25 september 9.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.

Protestantse gemeente Uitgeest - Akersloot

Zondag 25 september 10.00 uur: Akersloot, ds. A. Helmers – van Tricht, pastor H. Hudepohl, Oecumenische viering Vredesweek en Avondmaal.

Investeringen en onderhoud aan infrastructuur

REGIO - De provincie Noord-Holland investeert in 2017 € 277 miljoen aan wegen en vaarwegen in de provincie. Van dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden, verbeterd of uitgebreid. Door meerdere projecten in dezelfde regio tegelijk aan te pakken wordt de hinder voor gebruikers en omwonenden beperkt en kan de provincie efficiënter werken. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel van de investeringen voor aan Provinciale Staten, die hier in het najaar over beslissen.

De provincie Noord-Holland heeft 613 km wegen, 246 km vaarwegen en 45 km vrij liggende openbaar vervoerbanen in eigendom. Langs een groot deel van de Noord-Hollandse wegen liggen ook fietspaden (387 km) die eigendom zijn van de provincie. Daarnaast beheert de provincie 539 bruggen, sluizen, ecoducten en tunnels. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en zo nodig verbeterd of uitgebreid.

Uitbreiden
De provincie investeert € 177 miljoen in het verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur. Een deel hiervan gaat naar infrastructurele projecten in IJmond en Alkmaar. Zo wordt er geld beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de N243. De komende jaren zal er een studie worden verricht naar de oversteekbaarheid van het Noordhollansch Kanaal. De Leeghwaterbrug A en B worden de komende jaren respectievelijk vervangen en gerenoveerd.

Onderhoud
Het komende jaar wordt ruim € 100 miljoen geïnvesteerd in het onderhoud aan wegen en vaarwegen. De provincie voert naast dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld reparaties, maaien van bermen en snoeien van bomen) ook één keer per twaalf jaar groot onderhoud uit. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het vervangen van totale infrastructurele objecten zoals bruggen en sluizen.

Hinder
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wil de provincie de overlast voor de weggebruiker en de omgeving zoveel mogelijk beperken. De provincie stemt daarom de werkzaamheden van alle (vaar)wegbeheerders (Rijk, gemeenten, hoogheemraadschappen) in Noord-Holland af. Ook wordt de verbetering en aanleg van nieuwe provinciale infrastructuur zodanig afgestemd op het onderhoud per traject dat geld en werkzaamheden zo efficiënt mogelijk worden gecombineerd.

Velsertunnel Run 2016

VELSEN - Op zondag 27 november 2016 vindt een uniek en eenmalig hardloopevenement plaats: De Velsertunnel Run 2016. De initiatiefnemers gemeente Beverwijk en gemeente Velsen vinden het erg bijzonder om vijfduizend deelnemers door de Velsertunnel te laten hardlopen. Bijna zestig jaar na de opening van de Velsertunnel krijgen enthousiaste lopers voor het eerst de kans om door de verkeerstunnel heen te rennen, iets wat na de opening van de tunnels in januari niet meer mogelijk is. Inschrijven kan sinds maandag 19 september.

De start in Velsen gaat onder andere over de prachtige paden in de parken Velserbeek, Waterland en Beeckestein om tot slot te finishen in de Breestraat, de gezellige en sfeervolle winkelstraat in Beverwijk. De hardlopers hebben er dan 7,68 km opzitten. Een knipoog naar de 768 meter lengte van het overdekte deel van de Velsertunnel. Er zijn verschillende partijen bij deze loop betrokken om dit evenement tot een groot succes te maken. Natuurlijk de initiatiefnemers gemeente Beverwijk en gemeente Velsen maar ook Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint. De uitvoering is in handen van SportConnection en SportSupport, twee sportevenementenbureaus. Dit unieke hardloopevenement is nu mogelijk omdat de Velsertunnel vanwege de renovatie voor autoverkeer gesloten is. Op een later moment wordt er nog een open dag georganiseerd en natuurlijk staat er nog een feestelijke heropening op het programma. Op de website www.velsertunnelrun.nl is alle informatie over de loop te vinden. De Velsertunnel in een sportief jasje! Om half januari 2017 de Velsertunnel vervolgens weer terug te geven aan het autoverkeer.

Acht vrouwen en één moord

UITGEEST - Als je als toneelvereniging over een groot aantal dames beschikt, dan is het niet zo vreemd dat je op zoek gaat naar een stuk waarin deze dames allemaal een mooie rol kunnen spelen. Acht Vrouwen, geschreven door Robert Thomas, biedt deze mooie kans.

Hoewel, een mooie kans, een mooie rol? Dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Je kunt de rol van misdadigster mooi op toneel neerzetten, maar in de werkelijkheid blijft moord moord. Acht vrouwen komen bij elkaar in een prachtig, afgelegen landhuis om samen met de heer des huizes kerst te vieren. Ze zijn er allemaal: de grootmoeder, de schoonmoeder, de moeder, de dochter, de kleindochter, de zuster, de schoonzuster, de tante, de gedienstigen en de minnaressen, Maar waar is de heer des huizes? Op bed met een dolk in zijn rug. Paniek alom dus. En wat blijkt: het landhuis is van de wereld afgesneden. De politie is niet te bereiken. Niemand kan eruit en niemand erin. De moordenaar is dus onder hen. Maar wie?

Misdaadpuzzel
Hier beginnen de verdachtmakingen, de motieven, de schulden, de liefdesaffaires, de jaloezie, de armoede, de chantage, de diefstallen, de passies. Geen van de acht vrouwen ontsnapt aan deze carrousel. Iedereen is verdacht en niemand kan overtuigend bewijzen dat zij geen rol heeft gespeeld in deze vulgaire moord. Telkens duiken er nieuwe motieven op, die een der vrouwen in een kwaad daglicht stellen, dan weer gebeurt er iets, waardoor wellicht nog een moord in het landhuis steeds dreigender wordt. De angst grijpt om zich heen en iedereen wantrouwt iedereen.
Vondel heeft onder leiding van Rob Heemskerk deze misdaadpuzzel zodanig onder de knie gekregen, dat de toeschouwers meegesleept worden op zoek naar de oplossing, die toch weer anders blijkt te zijn dan iedereen had verwacht. Dit alles is te zien in De Zwaan, Middelweg 5, Uitgeest, op 6,7, 8 en 9 oktober. De avondvoorstellingen van donderdag, vrijdag en zaterdag beginnen om 20.15 uur, de middagvoorstelling van zondag 9 oktober begint om 14.15 uur. U kunt uw kaarten à € 10 reserveren via de reserveerlijn: 06 535 13 750 t.n.v. Tecla Jansen. Daarnaast zijn de kaarten verkrijgbaar bij boek- en kantoorboekhandel Schuyt, Middelweg 139, 1911 ED Uitgeest.

't Hoorntje: Feesten in sfeer aan het Alkmaardermeer

De Claes Horn is een unieke locatie voor uw feest.

(advertorial)

AKERSLOOT - Al veertig jaar is 't Hoorntje een begrip in Noord-Holland. Het is een unieke locatie voor een bruiloft, jubileum of wat voor festijn dan ook. Varen over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en naar de Zaanse Schans met een van de schepen Claes Horn of De Nesch is een bijzondere manier om uw feest te vieren. Tijdens de vaart kunt u dan genieten van heerlijke koffie met gebak geserveerd worden en een drankje en hapje mogen daarna natuurlijk niet ontbreken. Om een feest aan de wal te vieren heeft 't Hoorntje verschillende mogelijkheden. Zaal 't Achterom is een gezellige locatie voor maximaal 250 gasten. Voor mindervaliden is een ruim, aangepast toilet aanwezig. Zaal Op Zolder is een warme, sfeervolle gelegenheid. Voor iedereen is zaal Op Zolder toegankelijk met de trap of de personenlift. Tevens heeft 't Hoorntje een collectie oud-Hollandse spellen, uw gasten zullen zich hier zeker mee vermaken. 't Hoorntje bezorgt u en uw gasten een onvergetelijke dag of avond. Voor uw bruiloft, verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest en andere feestelijkheden van 25 tot 250 gasten heeft 't Hoorntje ideeën genoeg. Er wordt geluisterd naar uw wensen onder het genot van een kopje koffie of thee en samen met u wordt een arrangement gemaakt dat bij uw feest past! Voor informatie of informatiebrochure: www.hoorntje.nl of tel. 0251-312120, Kerklaan 20, Akersloot.