De Uitgeester

24 mei 2017

De Uitgeester 24 mei 2017


Voormalig promovendus behaalt doctoraatsbul Dr. Y Van Rijk

Yvonne wordt, na het ontvangen van haar doctoraatsbul, toegesproken door haar begeleider met aan weerszijden haar paranimfen Yoeri Walstra en Juliënne Beijer Foto: aangeleverd

Door: Yoeri Walstra

UITGEEST - Uitgeest heeft er een doctor (dr.) bij! Geen arts, maar een doctor, die al je vragen over begrijpend lezen in het basisonderwijs kan beantwoorden. Yvonne van Rijk heeft in de ochtend van 10 mei in de Lutherse Kerk te Amsterdam succesvol en met verve haar proefschrift Maximizing meaning: reading informative texts in Developmental Education verdedigd tegenover een commissie van opponerende hoogleraren.

Drie kwartier lang beantwoordde zij op kalme en zelfverzekerde toon de kritische vragen van de hoogleraren over haar proefschrift. Het is een verzamelwerk van vier verschillende onderzoeken, waar zij de afgelopen zeven á acht jaar, naast haar andere functie als docent en coördinator bij de masteropleiding Frans van de Hogeschool van Amsterdam, met veel toewijding aan heeft gewerkt. Na afloop van deze rite de passage ontving zij haar doctoraatsbul, het officiële bewijs dat zij de hoogste academische graad heeft behaald.

Yvonne haar proefschrift heeft als onderwerp het leren lezen en begrijpen van informatieve teksten door kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Zij vergeleek in haar onderzoek basisscholen, die een traditionele, 'programmatische' aanpak hanteren, met basisscholen die volgens de methode van 'Ontwikkelingsgericht Onderwijs' (OgO) werken. De filosofie achter OgO is dat het (lees)onderwijs geïntegreerd moet zijn 'in [...] wereldoriënterende vakken', omdat dat de leesmotivatie van kinderen zou bevorderen. Daarmee wordt bedoeld dat kinderen teksten lezen, die voor hen persoonlijke betekenis hebben en waaraan zij culturele betekenis kunnen ontlenen door onderzoekend te participeren in 'socioculturele praktijken'. De veronderstelling is dat OgO de leesmotivatie van kinderen meer zou bevorderen dan traditioneel onderwijs. Dit werd echter niet door het onderzoek bevestigd; er bleek geen (significant) verschil te zijn tussen de leesmotivatie, of het leesbegrip, van kinderen in traditioneel onderwijs en kinderen in OgO-onderwijs. Dit houdt in dat beide aanpakken even geschikt zijn voor het ontwikkelen van leesbegrip en leesstrategieën door kinderen in het basisonderwijs.

's Avonds werd haar enorme prestatie bezegeld met een feest in Uitgeest voor vrienden, familie en collega's waar iedereen haar nogmaals kon feliciteren en waar zij ook kon rekenen op lovende toespraken en een zelfgeschreven lied, dat haar warme en openhartige persoonlijkheid en indrukwekkende doorzettingsvermogen bezong. Ik denk dat ik namens iedereen, die Yvonne kent, spreek als ik zeg dat ik enorm trots op haar ben en hoop dat zij met plezier kan terugkijken op haar academische avontuur. Driemaal hoera voor doctor Yvonne van Rijk!

Bijlage ICGT

Uitgeest staat van 2 tot en met 5 juni in het teken van het Internationaal Cor Groenewegen Toernooi (ICGT). Deze editie van De Uitgeester is daarom ook lekker gevuld met alles dat met dit grootse evenement te maken heeft. Met een special en heel veel artikelen met een link naar het internationale voetbaltoernooi. Ook voor niet-voetballiefhebbers blijft er weer genoeg leuks over. Veel leesplezier!

Bezwaar centrumgebied niet ontvankelijk verklaard

Door: Lucia Rodenburg

UITGEEST - Het bezwaarschrift tegen het raadsbesluit 'Herinrichting centrumgebied Uitgeest' is niet ontvankelijk verklaard. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van gemeente Uitgeest van donderdag 18 mei.

De stichting BOB (Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH-regio) diende in januari twee bezwaarschriften in, waaronder een tegen de herinrichting van het centrumgebied van Uitgeest. Volgens de stichting zijn alternatieve gebieden niet voldoende onderzocht en ontbreekt er een betrouwbare, financiële onderbouwing. Daarnaast wijst de stichting op de Structuurvisie Uitgeest 2020, waarin staat dat de ijsbaan niet bebouwd zou worden. Ook zijn de werkelijke resultaten uit de burgerparticipatie niet goed meegenomen, zo stelt BOB.

'Alleen maar negatief'
De commissie bezwaarschriften heeft de bezwaarschriften echter niet ontvankelijk verklaard. De CDA-fractie kan zich daarin vinden. De heer Rodenburg (CDA) legt uit: "Op 8 december 2016 hebben we met een meerderheid in de raad gekozen voor een IKC op het ijsbaanterrein. We zien echter alleen maar negatieve reacties van stichting BOB. We zijn blij met de andere deelnemers in de werkgroep, die wel positief kritisch meedenken en vinden het frustrerend dat er alleen negatief nieuws verschijnt van BOB in de plaatselijke weekbladen. Misschien moet BOB niet meer meedoen aan de workshops. Het is met niet-willende honden slecht hazen vangen."

Openheid
De PvdA en PU konden zich wel in de bezwaren vinden. De heer Dubelaar (PU): "De bijeenkomsten achter gesloten deuren maken het allemaal geheim. We moeten in openheid hierover spreken. We kunnen het participatietraject niet stoppen en laten volgen door radiostilte. Daarmee maken we onszelf verdacht." De heer Brouwer (PvdA) vult aan: "Het participatietraject nam plots een andere wending. Dat brengt grote risico's met zich mee voor het draagvlak voor deze onderneming."

De UVP vond het veel te ver gaan om partijen met een andere mening uit te sluiten. Mevrouw Krom (UVP): "Je kunt nergens in het dorp komen of het gaat hierover. Er heerst een groot wantrouwen onder de bevolking, omdat mensen niet weten wat er gaat gebeuren. Wees open en duidelijk." De raad moest beslissen over het voorstel om de bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. Het voorstel werd aangenomen met 9 stemmen voor en 6 tegen.

Uittreden IJmond Werkt!
Ander punt op de agenda was de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!, dat de gemeente Uitgeest € 582.000,- gaat kosten. De heer Weijers (Uitgeest Lokaal): "Er werd ons in het verleden, bij de keuze om samen te gaan met de noordelijke of de zuidelijke gemeentes, beloofd dat het geen geld zou kosten als we uit de IJmond gingen. Misschien moeten we dan nog maar even blijven. Het college moet maar eens in gesprek gaan met de provincie."

Heropenen
De heer Brouwer (PvdA) opperde om de onderhandelingen te heropenen. "Wellicht kan de commissaris van de Koning hier nog een rol in spelen?" De heer Mens (VVD) gaf dat niet veel kans. "Ik kan u het antwoord van de provincie nu al voorzeggen. Als we destijds hadden gekozen voor een fusie, hadden we geld gekregen. Maar wij kozen voor ambtelijke samenwerking."

Mevrouw Krom (UVP): "Wij zijn altijd tegen een aansluiting bij de noordelijke gemeenten geweest. Als je van regio verandert, kun je erop rekenen dat je moet betalen. We kunnen nu niet zeggen dat we het niet wisten. We kunnen moeilijk doen, maar we hebben dit zelf gewild."

'Nare smaak'
De heer Brouwer vond het nergens op lijken en kreeg naar eigen zeggen en nare smaak in de mond van de houding van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. "Het gaat hier om gemeenschapsgeld. Zij hoeven er toch niet aan te verdienen?" De heer Mens stelde dat de kwestie terug naar de onderhandelingstafel kan. "Dit is te onderhandelen. Zij hebben ons namelijk ook nodig voor hun eigen begroting." Mevrouw Van de Vliet (CDA) sloot zich daarbij aan. "Dit bedrag moeten we ter discussie stellen."

Terug naar de onderhandelingstafel
Daarom werd een amendement ingediend, die met uitzondering van de UVP door alle partijen werd gesteund. Daarin werd de intentie uitgesproken dat de gemeente Uitgeest per 1 januari 2018 wil uittreden uit IJmond Werkt!, maar dan wel onder acceptabele voorwaarden voor beide partijen. Ook krijgt het college de opdracht om weer plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Het amendement werd dus met 13 stemmen voor en 2 tegen overgenomen en vervangt daarmee het oorspronkelijke voorstel.

Beslissing over het huisvesten van statushouders moeilijk voor onze gemeenteraad

Door: Marian van Leeuwen

Het bijwonen van gemeenteraadsvergaderingen geeft meer kijk op de partijen. Ik kan het aanbevelen. Het politieke spel speelt zich voor je ogen af, het is als een toneelstuk; ernstig, serieus, hilarisch en soms bedroevend.

Zo ook donderdag 18 mei. Eén van de punten was het huisvesten van statushouders in Uitgeest. Statushouders zijn vluchtelingen, die mogen blijven in Nederland. De regering heeft alle gemeenten opdracht gegeven om een aantal statushouders te huisvesten. Dit is naar rato om het eerlijk te verdelen. Dus om heel veel mensen/huizen gaat het niet. Blijkbaar loopt het niet op rolletjes, want er is een wet in de maak om gemeenten, die niet aan hun verplichtingen voldoen, een pittige boete te geven.

En zo moesten onze raadsleden hierover een uitspraak doen. Dat leverde een pittige discussie op. En tot mijn niet geringe verbazing liep het voor en tegen door de partijen heen. Het punt is dat statushouders voorrang krijgen op Uitgeesters. Ik zag de innerlijke strijd, die raadsleden voerden om hun standpunt te verwoorden. Bedroevend vond ik het, toen het over het riskeren van een boete ging. Dan gaat het om geld en niet om mensen. Het lukte uiteindelijk een van de voorstanders de beslissing uit te stellen tot een volgende raadsvergadering.

Wat voor werk verzetten Italië en Griekenland, landen die er veel slechter voor staan dan wij! Met de Turkije-deal hebben wij, ver van ons bed, de grens gesloten. Vluchtelingen verblijven in vreselijke kampen. Laat Nederland en Uitgeest verantwoordelijkheid nemen. Bouw goedkope huizen en appartementen, ook om doorstroming te bevorderen. Denk aan tiny houses voor jongeren als start. Wees creatief en humaan!

Werksessies centrumgebied Uitgeest voortgezet

UITGEEST - Afgelopen donderdagavond (18 mei) vond in Dorpshuis De Zwaan de derde werksessie plaats over het centrumgebied van Uitgeest. Een constructieve avond, waarbij de omwonenden en belanghebbenden op een lege maquette voorstellen mochten doen over de invulling van het centrumgebied.

Zo wordt er samen met de gemeente gewerkt aan het opstellen van een beeldkwaliteitsplan (BKP) voor deze omgeving. De plannen worden in de sessie van 7 juni verder uitgewerkt en gaan vervolgens via stuurgroep en college naar de raad ter vaststelling. De werksessies vormen een onderdeel van het project over de inrichting van het centrumgebied. Daarmee geeft het college uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad van 8 december 2016.

Maquette
In deze derde sessie is gewerkt aan de hand van een lege maquette, waarop het gezelschap verschillende voorstellen voor het te realiseren programma heeft ingevuld. Daarbij kwamen ook voorstellen aan de orde, die zich kritisch verhouden tot het raadsbesluit van december, bijvoorbeeld ten opzichte van het uitgangspunt het huidige ijsbaanterrein te benutten voor de bouw van een Integraal Kind Centrum.

Geconstateerd is dat nog een vierde werksessie nodig is. In de volgende werksessie op 7 juni worden de voorstellen bewerkt tot twee á drie modellen, die worden voorgelegd aan de stuurgroep en vervolgens het college van B&W. Het college formuleert op basis daarvan een voorstel voor de raad. Verwacht wordt dat over dit voorstel nog vóór het zomerreces een brede informatieavond kan worden georganiseerd.

Breed gedragen
Met de kaders, die de raad heeft meegegeven, wordt samen gebouwd aan een zo breed mogelijk gedragen ontwerp. In tegenspraak tot sommige berichten wil het college nog eens benadrukken dat er derhalve nog geen besluiten zijn genomen. Aan het begin van de derde sessie heeft Stichting Bob zich teruggetrokken onder het uitdelen van een verklaring. Het college vindt het jammer dat de stichting zich terugtrekt, neemt afstand van de verklaring, die daarbij wordt gegeven, maar constateert tevens dat deze stap de werkzaamheden van de groep verder niet heeft belemmerd.

Elfde keer Blauwe Vlag en Groene Wimpel voor Jachthaven Uitgeest

Menno en Caroline Klein tijdens de uitreiking van de Blauwe Vlag en Groene Wimpel in Scheveningen Foto: aangeleverd

UITGEEST – Op donderdag 18 mei 2017 ontvingen Menno en Caroline Klein namens Jachthaven Uitgeest voor het elfde jaar de Blauwe Vlag met Groene Wimpel. De uitreiking vond plaats op de Pier en jachthaven in Scheveningen. Het keurmerk Blauwe Vlag bestaat in 2017 exact 30 jaar. De Blauwe Vlag werd dit jaar door drie klassen met schoolkinderen op ludieke en bijzondere wijze ingeluid.

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding, dat in ruim dertig landen, aan meer dan 3500 stranden en jachthavens wordt uitgereikt. Dankzij dit label mag Jachthaven Uitgeest zich in hetzelfde rijtje scharen als jachthavens uit andere landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw-Zeeland, Canada en het Caribische gebied. "Daar zitten best prestigieuze jachthavens tussen. We hebben allemaal aangetoond dat – door aan zekere criteria te voldoen – onze jachthavens veilig en schoon zijn," aldus Caroline en Menno Klein.

In Nederland zijn er in totaal zeventien jachthavens, die naast de Blauwe Vlag tevens de Groene Wimpel mogen voeren. Dit is een extra award, die wordt toegekend aan de jachthavens die, bovenop de internationale criteria voor verduurzaming van de jachthaven, aan aanvullende maatregelen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van energie- en waterbesparing, duurzaam en lokaal inkopen, gebruik van duurzame bouwmaterialen, afval scheiden en maatschappelijke betrokkenheid. Jachthaven Uitgeest nam de Groene Wimpel dit jaar voor de vierde keer in ontvangst. "Binnen ons totaal concept voor toerisme en recreatie speelt milieubewust ondernemen een prominente rol. Samen met de andere bedrijven op het terrein willen we ook op die manier de aantrekkingskracht van Uitgeest en de watersport voor toeristen en recreanten vergroten."

Foto: aangeleverd
Foto: aangeleverd

Voor toeristen is de Blauwe Vlag een internationaal herkennings- en kwaliteitssymbool voor schone en milieubewuste jachthavens. "We werken er hard aan om de duurzaamheid van de jachthaven voortdurend te verbeteren. We willen hierin zelfs een voorbeeld zijn voor andere jachthavens in Nederland! Ons doel is om Uitgeest op de kaart te zetten voor toeristen en recreanten. Twee jaar geleden hebben alle bedrijven op het terrein zich geschaard onder de naam 'Watersportcentrum Uitgeest', de plek voor watersport, recreatie en vrijetijdsbesteding. Op ons terrein zijn verschillende bedrijven te vinden, die hier door samenwerking met elkaar aan bijdragen. Of u nu wilt ontspannen of liever actief de vrije tijd wilt doorbrengen; bij ons kunt u onder andere varen, fietsen, feesten, eten, vakantie vieren en aan leuke activiteiten deelnemen. Kortom, Watersportcentrum Uitgeest is uw bestemming, wanneer u wilt genieten op of aan het water. Iedereen is van harte welkom om de jachthaven en de bijbehorende bedrijven van Watersportcentrum Uitgeest te bezoeken. Er is genoeg te doen op het terrein!"

Het is dan waarschijnlijk wel geen Bevrijdingsdag, maar misschien gaan wij voor die gelegenheid wel de vlag bij ons uithangen.

Thuisbij - het dagboek van Jan

Wat ooit als therapie is begonnen, mondde uit in een dagboek met boeiende en soms ontroerende verhalen. In deze column schrijft Jan Baaij over zijn dagen bij dagbesteding Thuisbij.

Vrijdag 5 mei 2017

Het wordt een beetje saai, maar ik zat al vroeg klaar op mijn stoeltje voor de ochtendwas. De zuster van dienst vond dat ik daar lang genoeg had gezeten en voegde de daad bij het woord en trok mij geweldig voor. Ik zat binnen de kortste keren kant en klaar, gepikt en gesteven op de Thuisbij-taxi te wachten. Ik zat aan de tafel in de hal klaar en heb zelfs zitten praten met een wildvreemde Geesterhemer die ook zat te wachten.

De inhoud van dat gesprek weet ik niet meer, alleen dat hij net als ik zat te wachten, maar niet op een taxi. Hij zal te wachten op het voortschrijden der tijd. Die schrijdt wel maar langzaam. Heel langzaam.

Daar was de Thuisbij-taxi, bestuurd door Rob van Truus. Ik werd keurig afgezet en mengde mij in de gesprekken. Op deze Thuisbij-dag was het Bevrijdingsdag. Maar tot onze teleurstelling was er niet eens taart bij de koffie. Daar wisten Frans, Anne en ik wel wat op. Wij haalden onze portemonnees te voorschijn. Op Bevrijdingsdag hoort er taart te zijn. Er was toch zeker iets te vieren. Onze gastvrouw Erica was even later op weg in de bedrijfsauto van Thuisbij naar Bakker Putter en weer even later naar het pand van Thuisbij inclusief twee dozen taart, namelijk een slagroom- en een mokka-taart. Het was dan volop feest aan de tafel van Thuisbij.

Nog later zaten wij aan de middag-dis-tafel klaar om aan te vallen aan de maaltijd, die in dit geval door de moeder van Ilona was bereid. Moeder Wilma was bij ons te gast. Altijd een feest. Ze heeft voor de volgende keer, dat ze bij dochterlief te gast is, beloofd een speciaal soort brood/gebak mee te brengen uit Overijssel. En ze gaat dat echt niet vergeten, wij gaan haar daar fijntjes aan herinneren. Het is dan waarschijnlijk wel geen Bevrijdingsdag, maar misschien gaan wij voor die gelegenheid wel de vlag bij ons uithangen. Wij van Thuisbij zijn heel goed in het verzinnen van redenen voor taart-toe.

Net zo goed als we goed zijn in het verzinnen van hemelse gerechten, en dat liefst een week van te voren. Iedere vrijdag heeft Ilona aan het eind van de maaltijd een kladblokje voor zich liggen, wij roepen lekkere happen en Ilona schrijft. Dat gebeuren is altijd een feest. Zo komt namelijk ieders voorkeursgerecht minstens een keer per maand aan de beurt. U begrijpt; eten koken is nooit saai bij Thuisbij. Nee, gerechten kiezen/koken is altijd een feest bij Ilona.

Lees alle dagboek verslagen op www.thuisbij.eu/dagboek-van-jan

Inschrijving gespreksgroep voor nabestaanden van start

UITGEEST - Voor mensen die hun partner verloren hebben, worden al sinds enige jaren bijeenkomsten georganiseerd, waarbij in een vertrouwde omgeving met maximaal acht deelnemers onderwerpen aan bod komen, die betrekking hebben op het overlijden van de partner.

Misschien was u op het overlijden voorbereid of kwam het juist onverwacht. In ieder geval is elk verlies een ingrijpende ervaring, waar u mee om moet leren gaan, hoe moeilijk dat ook is. Vaak is het dan fijn om met lotgenoten hierover te praten en ervaringen met elkaar te delen. De gespreksgroep is bedoeld voor mensen, die langer dan een half jaar geleden hun partner verloren hebben en een ieder, die hier behoefte aan heeft, is welkom.

Er zijn acht bijeenkomsten op de donderdagmiddag, te beginnen eind september 2017, waarbij telkens één thema behandeld wordt, zoals: hoe om te gaan met het verlies; reacties van de omgeving; hoe ga je om met speciale dagen; waaruit put je de kracht om verder te gaan etc. Vanaf heden kunt u zich opgeven bij het secretariaat: tel. 0251-312331, waarna contact met u wordt opgenomen voor een kennismakingsgesprek.

5 / 24

Zaterdag 27 mei CD presentatie door Evelien Albrink bij boekhandel Schuyt

Evelien Albrink met haar gitaar Foto: aangeleverd

UITGEEST - Gitariste Evelien Albrink bracht in januari 2017 haar eerste CD met eigen composities uit. Deze CD getiteld Adiós Mamá is ontstaan uit de behoefte om persoonlijke ervaringen, zoals het verlies van dierbaren, in klank om te zetten. Stemmingen en gevoelens kunnen soms beter in muziek uitgedrukt worden dan in woorden. De gitaar is bij uitstek een geschikt instrument om de emotionele aspecten van deze ervaringen te verklanken.

Terwijl Evelien zich het repertoire van de klassieke gitaar eigen maakte, voelde zij zich ook thuis in allerlei lichte muziekstijlen. Zij zocht naar manieren om klassieke en populaire stijlen met elkaar te combineren. De sfeervolle, intieme gitaarmuziek op Adiós Mamá is het resultaat van deze zoektocht. Kom zaterdag 27 mei genieten van haar live optreden tussen 15.15 en 15.45 uur in boekhandel Schuyt aan de Middelweg 139. Na afloop kunt u CD's à € 10,00 kopen en als u wilt door Evelien laten signeren. Toegang is vrij.

Grootse opening nieuw tehuis in Kathmandu

Foto: aangeleverd

UITGEEST/KATHMANDU - De kinderen zijn er maar wat blij mee, hun nieuwe tehuis Tiom-Laura Marinka Home. Een prachtig nieuw tehuis in het centrum van Kathmandu waar ongeveer zeventig voormalige straatkinderen een bed en een kamer hebben, dagelijks een bord eten krijgen, maar vooral ook iedere dag warmte en vriendschap ervaren. Daarnaast gaan ze iedere dag naar school of leren een beroep.

Het nieuwe tehuis was nodig omdat de verwoestende aardbeving, die het land trof in 2015, grote schade heeft aangericht aan de tehuizen. Met steun van een plaatselijke aannemer (Lakpha Sherpa) en Stichting Straatkinderen van Kathmandu werd het project gerealiseerd. Vrijdag 19 mei was de feestelijke opening. Onder toeziend oog van de drijvende krachten achter het goede werk van de Stichting, namelijk Lies Vink en Gerda Oosting, de leiding van het tehuis en tientallen ex-straatkinderen, maar vooral ook de nieuwe bewoners, werd met een spetterend Nepalees feest het huis officieel geopend. Een prachtig bord met daarop de naam van het huis werd overhandigd, de kinderen dansten hun ingestudeerde Nepalese dansen en na afloop was er Dal Bhat, het traditionele rijst- en linzengerecht met groenten.

Foto: aangeleverd

Het nieuwe aardbevingsbestendige huis is een mooi voorbeeld van hoe het arme land zich dankzij de veerkracht van de bevolking en met hulp van buitenaf weer opricht. Het werk is echter nog lang niet klaar. Ook voor de Stichting Straatkinderen van Kathmandu is er nog veel te doen. Ze kunnen daarom niet zonder uw steun. Voor meer informatie ga naar www.straatkinderenvankathmandu.nl

Meer dan 1000 trouwringen bij Beers & Komen Jewels

Foto: Aangeleverd

Kriebelt de lente en fladderen de vlinders? Dan hangt de liefde in de lucht! En die bezegel je natuurlijk met de meest fantastische trouwringen. Bij Beers & Komen Jewels in Heemskerk heb je keus uit meer dan 1000 modellen.

In de nieuwe collectie trouwringen van Beers & Komen Jewels vindt echt iedereen dé ring. Zowel wat stijl als budget betreft. "Witgoud, roodgoud, geelgoud of combinaties ervan: we hebben trouwringen in alle kleuren", zegt eigenaar Elly Beers. "Variërend van de klassiekere modellen tot sierlijk uitgevoerde én moderne ringen met bandmotieven, infinity-tekens en harten. Allemaal van hoge kwaliteit en uit één stuk gemaakt. Maar voor wie tóch compleet iets anders wil, maken wij de ring van zijn/haar dromen precies zoals hij/zij deze wil in ons eigen atelier."

Ring is voor altijd
Met prachtige trouwringen maak je één van de mooiste dagen van je leven pas echt onvergetelijk. "Trouwringen koop je dan ook niet een, twee, drie", stelt Elly. "Wij raden mensen altijd aan zich vooral goed te oriënteren. Want je trouwdag is maar één dag, je ring is voor altijd."

Het team van Beers & Komen Jewels - stuk voor stuk vakmensen, met passie voor het vak - laat kersverse bruidsparen graag de vele mogelijkheden zien. Wie nu de winkel aan de Kerkweg binnenstapt, profiteert bovendien van aantrekkelijke acties.

Alvast een voorproefje? Op www.beersenkomenjewels.nl is een groot deel van de collectie trouwringen te zien. Kijk voor acties en ander nieuws ook op de Facebookpagina van Beers & Komen Jewels.

Niet te missen: OSU Radio Bron van vernieuwing

Richard Schmitt midden in de uitzending Foto: Aukje Verlinden

UITGEEST - Enkele weken geleden spraken Aukje en Anne van De Uitgeester met Richard Schmitt en Rob Offerhaus van de Omroep Stichting Uitgeest (OSU). De omroep van Uitgeest is ontzettend actief. Er gaat geen belangrijk evenement voorbij zonder de mannen van OSU Radio. Maar waar halen die mannen toch de tijd vandaan?

Sinds de oprichting van de OSU in 2014 is er een hoop gebeurd en veranderd. Zo is de studio verhuisd van het Zienhouse naar een grotere ruimte aan de Meldijk, is het aantal vrijwilligers uitgebreid en zijn er vele programma's bij gekomen. "Zo mochten wij ook verschillende personen van Uitgeester wethouders tot bekende Nederlanders, waaronder boswachter Arjan Postma, in de studio ontvangen," vertelt Richard trots.

Inmiddels is er tussen OSU en vele Uitgeester instellingen, ondernemers en verenigingen een mooie en goede samenwerking ontstaan. Elke zondag, tijdens OSU-Sport, heeft Rob Offerhaus contact met de Uitgeester sportverenigingen over hun prestaties dat weekend, is er een liveverslag over FC Uitgeest en Stormvogels korfbal, maar ook de duivensport komt ruim aanbod.

Twee van de gezichten achter OSU Radio: Richard Schmitt en Rob Offerhaus (rechts) Foto: Aukje Verlinden

Ook tijdens diverse evenementen zijn de vrijwilligers van de OSU aanwezig. "Zo zijn we binnenkort vier dagen live vanuit de kantine bij het ICGT, de Kermisloop, zwem4daagse, vier dagen live bij de Huttenweek en uiteraard bij het Media Meadows 62-uur wereldrecord Dubbelspel Tennis waar wij 62 uur live zullen uitzenden," aldus Richard. Een knappe prestatie, want de tennissers krijgen tijdens die 62 uur slechts kleine pauzes, waarin geen tijd is voor slaap. "Op dit moment wordt er ook hard gewerkt aan een nieuwe aansluiting bij de Raadszaal van Uitgeest zodat de Raadsvergaderingen live uitgezonden kunnen worden en bij de Katholieke kerk om elke zondag de kerkdiensten of tijdens katholieke feesten de diensten uit te zenden."

Er staat nog veel meer te gebeuren binnen de OSU. Zo is er recentelijk een samenwerkingsovereenkomst getekend met de collega's van de BUCH-omroepen (Castricum105, Beat FM Heiloo en RTV-80 uit Egmond) om de BUCH-gemeenten nog beter van nieuws te kunnen voorzien. Daarnaast wordt de ontvangst van de OSU binnenkort uitgebreid. OSU is dan niet alleen te ontvangen via 106 FM, Ziggo 104.5 FM of Ziggo 918 maar ook via KPN en Telfort. Tevens gaat de OSU digitaal en is de zendmachtiging aangevraagd voor een DAB+ zender zodat de OSU ook via het nieuwe digitale medium te ontvangen is.

Maar de OSU gaat nóg verder. Er is een eigen tv-kanaal in ontwikkeling, waar diverse evenement live worden uitgezonden, maar ook interviews met Uitgeesters, lokaal nieuws en overige programma's. Daar binnenkort meer over in De Uitgeester. Maar eerst maken we ons op voor het Internationale Cor Groenewegen Toernooi.

Uiteraard zijn er nog altijd vrijwilligers welkom bij de OSU. Lijkt het je leuk om verslag te doen van een evenement? Neem dan contact op. De OSU is te beluisteren in Uitgeest en omgeving op de 106FM, Ziggo kabel 104.5FM, Ziggo kanaal 918 en wereldwijd via internet www.osuradio.nl

Het interview van OSU Radio met Aukje en Anne gemist? Luister het dan terug op: http://osuradio.nl/diverse-interviews/

Opening Fort aan Den Ham

Gezellige drukte bij Fort aan Den Ham Foto: aangeleverd

UITGEEST - Zondag 28 mei is Fort aan Den Ham weer geopend voor publiek van 11.00 tot 16.00 uur. Ooit verboden gebied en geheim landschap. Bijna onzichtbaar in het Noord-Hollandse land. Het fort ligt achter de spoorlijn en provinciale weg N203 bij Krommenie ter hoogte van de 'Krokodil'.

Op, in en rond het fort is deze maand een grote kunstexpositie 'Art'n'Toys'. Aanstaande zondag om 12.00 uur is de opening. Er zijn exposities over de Bezettingstijd 1940-1945, Scouting, Politionele Acties in Nederlands-Indië, Linie van Beverwijk uit 1800, Slag bij Castricum 1799, Militaire communicatie, Koude Oorlog, etc. Er zijn rondleidingen met gids, maar u kunt ook vrij in en rond het forteiland dwalen.

Het fort is gebouwd in 1903, behoort tot UNESCO Werelderfgoed en de Stelling van Amsterdam. Het fort is ingericht zoals rond de mobilisatiejaren 1914-1918 en is nu een Militair Museum. Ervaar hoe de manschappen en officieren tussen 1914 en 1918 doorbrachten op het fort.

Alle informatie over het fort en zijn geschiedenis is te vinden op de website www.fortaandenham.nl
Het fort is ook op woensdagen te bezoeken. Fort aan Den Ham, Busch en Dam 13, 1911 MS, Uitgeest

M-Line Binnen- en Buitenreclame, daar val je mee op!

V.l.n.r.: Ans Molenaar, Cor Molenaar, Robbert Molenaar en Thomas Kortekaas (niet op de foto: Pim Brondijk). Foto: Anita Webbe

Westerwerf 5b, 1911 JA UITGEEST, tel. 0251-314365, mail: info@m-line.nl

Website: www.m-line.nl

M-Line binnen- en buitenreclame, gevestigd in Uitgeest, bestaat al meer dan dertig jaar! Dit gerenommeerd bedrijf, gevestigd op het industrieterrein is gespecialiseerd in zowel binnen- als buitenreclame. Niets is belangrijker dan een goede uiting van een bedrijf. Opvallen is hierbij een 'must'. Door op te vallen wordt niet alleen de aandacht gevestigd op uw bedrijf, maar ook op datgene wat u verkoopt.

Als leverancier van reclame objecten helpt M-Line als sinds 1985 zakelijk Nederland op te vallen. Je kunt het zo gek niet bedenken of men kan alles realiseren op het gebied van prints, stickers, autoreclame, gevelreclame en raamfolies. Met grote vakkundigheid in advies en ontwerp begeleidt M-Line u tot het gewenste eindresultaat. Ook bijvoorbeeld voor een startend bedrijf kan M-Line goede begeleiding bieden en maatwerk leveren op reclame uiting van A tot Z. Alles is vrijblijvend bespreekbaar.

M-Line heeft vijf vaste medewerkers in dienst. Zij werken met hoogwaardige materialen en beschikken over de meest moderne print-apparatuur met hoge capaciteit. Het voordeel van M-Line is, dat de lijnen kort zijn: van opmaak tot aan het eindproduct wordt uw opdracht tot in de puntjes verzorgd en valt onder één pakket. Dit is vanzelfsprekend voordeliger, ook voor de klant.

ICGT

M-Line is één van de sponsoren van het Internationaal Cor Groenewegen Toernooi (ICGT) en draagt dit evenement een warm hart toe. Het ICGT is een oergezellig, dorps spektakel van voetbal en feest en trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers. Daarnaast is er veel publiciteit rondom het toernooi. M-Line is er dan ook trots op en vindt het een voorrecht dat zij de spandoeken, reclameborden en het speelschemabord hebben mogen verzorgen. Het ICGT is immers dé ideale gelegenheid om een bedrijf in de spotlights te zetten!

Dus wanneer u op het ICGT terrein loopt, laat het kritisch oog ook eens vallen op de (reclame)borden, spandoeken en signs, die u overal tegen komt. Wie weet brengt het u op ideeën. Kom gewoon eens langs met uw plan of concept, M-Line zal u adviseren en eventuele ideeën voor u uitwerken tot een prachtig eindresultaat.

Tekst: Anita Webbe

Lieuwkje Dijkstra entertaint op kindermiddag "Dansen en zingen jullie allemaal gezellig mee?"

Lieuwkje Dijkstra heeft er zin in! Foto: aangeleverd

Door: Anita Webbe

Lieuwkje Dijkstra (21) is afgestudeerd aan de Theater opleiding van het Art & Entertainment College in Amsterdam. In het dagelijks leven presenteert zij bij Castricum TV, maakt ze muziek en speelt zij Disney prinses op verschillende evenementen. Ook werkt zij in een van de leukste cafés van Castricum.

Het ICGT is voor Lieuwkje niet onbekend: "Een aantal vrienden van mij wonen in Uitgeest en ieder jaar probeer ik heen te gaan, samen met mijn beste vriendin. Ik vind het evenement onwijs leuk. Er heerst altijd een goede sfeer met leuke muziek!"

Via via hoorden de ICGT-vrijwilligers Roos Vrouwe en Lotte Smit dat Lieuwkje ervaring heeft met zang en entertainment. Lieuwkje: "Toen zij mij vroegen, vond ik het meteen super leuk! Op de kindermiddag ga ik heel veel dansen en zingen. Het zijn liedjes van Disney tot Kinderen voor Kinderen en nog veel meer! Het leukste is natuurlijk wanneer alle kinderen gezellig mee doen, inclusief hun papa's, mama's, opa's en oma's!"

Het is de eerste keer voor Lieuwkje dat zij een uur lang met kinderen gaat zingen en dansen. "Ik heb veel theater cursussen gegeven aan kinderen en vaak Disney prinses gespeeld", aldus de enthousiaste zangeres. "Later wil ik graag succesvol zijn in het maken van televisie of bij een groot YouTube kanaal. Er zijn mensen die ik erg goed vind in hun vak, zoals Chantal Janzen, Tim Hofman en Eva Jinek en ik zie hen dan ook als mijn grote voorbeeld."

Tjoe en Jeroen in de feesttent "Kwaliteit zit 'm in interactie, gezelligheid en feest maken"

Foto: ICGT.nl

Bron: ICGT.nl

Inmiddels al weer jaren een vast agendapunt voor Trio Tjoe en Jeroen: eerste pinksterdag, het jaarlijkse ICGT toernooi in het mooie Uitgeest. Een feest waar menig sportvereniging - maar ook menig dorpskermis - jaloers op kan zijn. Het vermoeden bestaat dat niet iedereen er voor het voetbal komt, maar puur voor de gezelligheid en het feest. Het feest van herkenning: het is één grote reünie.

Omdat Tjoe en Jeroen zondags het middagprogramma verzorgen en de organisatie vooraf nooit precies weet wat voor weer het gaat worden, is het altijd even improviseren met de plaats waar zij opgesteld worden. Bij mooi weer kan dat dus ook buiten zijn. Als het wat frisser is, zitten ze binnen in het midden van de tent. "Het grote podium zou veel praktischer zijn in verband met de technische voorzieningen", vertellen Tjoe en Jeroen, "maar dat zou ten koste gaan met de interactie met het publiek. En dat is voor ons belangrijk. Na al die jaren zijn wij er inmiddels wel achter dat onze kwaliteit 'm niet zit in perfecte muzikale uitvoeringen, maar vooral in de interactie, gezelligheid, stom doen, improvisatie en feest maken. En dat kan in Uitgeest."

Zoals bijvoorbeeld afgelopen jaar, toen een jonge getalenteerde Nederlandse autocoureur zijn eerste grote wedstrijd in Spanje won, precies tijdens het optreden van Trio Tjoe en Jeroen. "Daar konden weer lekker mee aan de gang en als ik het me goed herinner, hebben we toen onder andere het songfestivalnummer 'Slow down' in een iets ander jasje gestoken." Ook al is het toernooi en de feesttent groots opgezet, er is altijd een intiem sfeertje van 'ons kent ons'. Als een geoliede machine wordt alles op professionele wijze geregeld. Je vergeet soms dat het allemaal door vrijwilligers wordt gedaan. Een groot compliment aan de organisatie. En ook de deelnemende teams en de toeschouwers maken er ieder jaar weer een groot feest van. "Wij hebben er alvast weer heel veel zin," aldus Tjoe en Jeroen. "Tot ziens op zondagmiddag!"

ICGT 25 jaar geleden: 1992

Het team Vigri uit Estland, dat meer garantie tot succes bood dan hun jaren oude Scania bus Foto: aangeleverd

Door: René Vermeer

Het deelnemersveld was in het jaar 1992 wederom sterk. Voor het eerst was men er in geslaagd om een Bulgaars team vast te leggen, namelijk Spartak Pleven. Vlak voor hun komst naar Nederland ontstonden er problemen met de inreisvisa. Vervelender was het toen de Bulgaarse bus onderweg naar Nederland kwam vast te staan bij de Bulgaars-Hongaarse grens. Als gevolg van de burgeroorlog in het toenmalige Joegoslavië waren de grenscontroles geïntensiveerd. Daardoor stond er aan de grens een file van zeker twee dagen. Dit betekende vrijwel zeker dat het team niet eerder dan zaterdagavond laat in Nederland zou kunnen zijn. De ploeg besloot daarop maar rechtsomkeert te maken.

"Maar dat was nog niet alles", herinnert Henk Kempers zich nog van dat jaar. "Hadden we net dat akkefietje met die Bulgaren achter onze kiezen, werden we gebeld door de Rijksdienst voor het wegverkeer te Driebergen met de vraag of het klopte dat wij op ons voetbaltoernooi een team uit Estland verwachtte? Nou, dat klopte wel, want we hadden een team uit Vigri in Estland uitgenodigd. Tsja... die bus hadden ze uit veiligheidsoverwegingen maar van de weg gehaald, omdat het vehikel zich met een snelheid van 45 kilometer per uur over de snelweg bewoog. De versnellingsbak bleek in puin te liggen. Na een korte reparatie in Amersfoort kon de bus weer verder."

Cor Jongejans vertelt over zijn avonturen 25 jaar geleden Foto: aangeleverd

Gedurende het toernooi bleek SVW'27 een prima vervanger voor de ploeg uit Bulgarije. Ondanks de korte voorbereiding wisten ze het tot de halve finale te brengen. Daarin kwamen ze uit tegen het sterke Union Berlin. In de halve finale werd SVW'27 overtuigend met 3-1 verslagen. De andere halve finale leverde een strijd op tussen het verrassend sterk voor de dag komende Vigri uit Estland en de winnaars van 1991 namelijk Trudovyye Rezervy. Na de reguliere speeltijd was het 0-0 gebleven. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Daarin waren de Esten beter. Zij gingen dus naar de finale. "Jammer", vond de Russische keeper Alexander Federowitsch in een vraaggesprek met Dagblad Kennemerland na afloop van het toernooi. "Toch heb ik ontzettend genoten van het hele evenement en dan vooral van de gastvrijheid hier. Ik heb vijf toernooien gespeeld in Europa maar zoiets als dit evenement maak je nergens mee."

"Gastvrijheid ging inderdaad ver", aldus Cor Jongejans terugblikkend op de periode, die hij zonder aarzelen ook de mooiste van de geschiedenis van het toernooi noemt. "Zelf was ik in 1992 begeleider van het Russische team. Op zondag organiseerden we een toeristisch uitstapje voor onze buitenlandse gasten. Ik had bedacht om met de Russen een bezoek te brengen aan het toenmalige Ajax stadion 'De Meer'. Komen we daar aan, is alles dicht. Geen mens te bekennen. Ik over een hek klimmen en ja hoor, daar kwam de permanente terreinbewaker aan. Ik had nog mazzel dat ik niet door een grote Duitse herder in mijn bil werd gebeten. Maar die man had ik net nodig. Na enig onderhandelen en vooral het noemen van de juiste prijs, was deze mijnheer ineens zeer bereidwillig om ons het stadion te laten zien. We hebben toen toch nog een fantastische excursie gehad. We zijn in de kleedkamers geweest, hebben de bekers gezien, op de middenstip gestaan en op de tribune gezeten. Voor de Russen was het natuurlijk een onvergetelijke ervaring en eigenlijk voor ons ook."

De finale van 1992 ging tussen Union Berlin en Vigri. Het werd een thriller. Na een mooie wedstrijd en een zinderende verlenging werden er tenslotte strafschoppen genomen. De penaltyreeks werd onderbroken door een even unieke als domme blunder van scheidsrechter van Biljouw. Terwijl de Duitse ploeg zat te wachten op de vijfde en gelijkmakende strafschop van de Esten, bij een stand van 5-4 in het voordeel van de Duitsers, blies hij tot ieders verbijstering af. Volgens hem had Union gewonnen. Duitsers blij en Esten woedend. In de consternatie die volgde, duurde het enige minuten voordat de scheidsrechter na overleg met zijn secondanten tot de conclusie kwam dat er nog een penalty moest worden genomen. Vigri benutte de strafschop en het duurde uiteindelijk tot de achttiende penalty voordat de beslissing viel in Duits voordeel.

Wedstrijden gespeeld, toernooi afgelopen. Zo zou het moeten zijn. Maar dat was in dit jaar vol vreemde gebeurtenissen toch niet helemaal het geval. Hoe was het nu toch met die bus van Vigri? Hun bus, een Scania uit begin jaren zestig, was die vrijdag in Amersfoort provisorisch gerepareerd. Op zaterdag waren twee monteurs van Scania Nederland naar Uitgeest gekomen om de schade definitief te herstellen. Dat bleek echter niet zo eenvoudig omdat men niet beschikte over de juiste onderdelen. Met veel inzet en ouderwets ambachtelijk sleutelwerk, was men uiteindelijk er toch in geslaagd de versnellingsbak te repareren. De bus leek klaar voor de terugreis van maar liefst 3500 kilometer naar Vigri.

Spelers en begeleiders waren intussen voorzien van voldoende proviand. Omdat de terugreis zo lang was en de guldens bij de Estlanders op waren, hadden een paar gulle gevers boodschappen gedaan bij de toenmalige supermarkt De Spar. Van iedereen werd afscheid genomen en op weg waren ze. Nog geen kilometer verderop stond de bus weer stil. De versnellingsbak had het wederom begeven. Wat nu? De kapotte bus werd ten einde raad maar naar de werkplaats van Cor Jongejans gesleept waar hij en Martin van Riessen zelf maar aan het sleutelen sloegen. Gelukkig bleek het euvel minder erg dan was gedacht. Binnen enkele uren hadden ze de bus weer rijklaar. Zo konden de gasten uit Vigri dinsdagmiddag laat eindelijk de reis terug aanvaarden.

Win jij de gesigneerde ICGT bal?

Op het ICGT 2017 zullen ook dit jaar weer jongens meedoen, die misschien over een aantal jaren bekende voetballers zijn. Onze grote helden op het ICGT zijn natuurlijk de jongens van het deelnemende team van FC Uitgeest. Wil jij de bal uit het logo winnen met daarop de handtekeningen van al onze plaatselijke helden? Stuur dan een e-mail naar marketing@uitgeester.nl en vertel waarom jij die bal moet winnen! We maken de winnaar na het ICGT bekend.

ICGT dit jaar sterkste ooit met grote namen "organisatorisch een goed geoliede machine"

Bestuurslid Henk Kempers en coördinator PR en Sponsoring Marloes Jongejans Foto: Anita Webbe

Door: Anita Webbe

UITGEEST - Het grootste gratis voetbalevenement van Nederland staat voor de deur. Het Internationaal Cor Groenewegen Toernooi (ICGT), vernoemd naar de voorzitter van voormalig VVU in de zeventiger jaren, wordt jaarlijks traditioneel georganiseerd in het Pinksterweekend op Sportpark de Koog in Uitgeest. Dit jaar is dat van 2 tot en met 5 juni 2017.

Met nog exact acht dagen te gaan, zijn alle voorbereidingen voor dit grootse evenement klaar en wordt als laatste het puntje nog op de i gezet. Het speelschema met de deelnemende voetbalclubs is bekend, met de openingsknaller Uitgeest - Real Madrid. Dat belooft alvast een spektakel worden! Naast het internationale toernooi, dat gespeeld wordt op zaterdag en maandag, wordt er veel meer georganiseerd. Maar wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het organiseren van dit jaarlijks terugkerend evenement?

Marloes Jongejans (coördinator PR en Sponsoring) vertelt trots: "Het is gebleken dat wij elk jaar het ICGT als een goed geoliede machine voor elkaar hebben. Onze organisatie, die volledig op vrijwilligers draait, wordt door de gemeente zelfs als voorbeeld gebruikt voor andere evenementen!" De planning, rekening houdend met alle regels en veiligheidseisen alsmede de verdeling van taken is in een zorgvuldig opgebouwd draaiboek weergegeven. Wegens aangescherpte regelgeving worden wel alle vergunningen elk jaar opnieuw aangepast in het draaiboek, naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie met onder andere gemeente na afloop van het evenement," aldus Marloes.

Veiligheid
Goede beveiliging is noodzakelijk voor de naar schatting 12.000 bezoekers die het ICGT-terrein bezoeken. Gediplomeerde EHBO'ers zullen niet ontbreken, de lijntjes met het RKZ zijn kort. Qua veiligheid is ook gekozen voor betaling met muntjes (PIN mogelijk). De toegang op het ICGT terrein is vanaf 20.00 uur voor 18 jaar en ouder, in verband met verbod van alcohol onder die leeftijdscategorie. Beveiliging ziet daarop toe zowel bij de ingang, als bij de boog. Henk Kempers (penningmeester van SVP, Stichting Voetbal Promotie, Uitgeest en 25 jaar bestuurslid) vult aan: "Het is onze zorgplicht voor het publiek en sociale controle."

Bedrijventoernooi op vrijdag
Het bedrijventoernooi bestaat uit maar liefst 68 teams. Marloes: "Dit is toch wel rond het maximaal haalbare, ook qua poolindeling en capaciteit aan kleedruimte. De gezelligheid en teambuilding staat hierbij voorop, dat benadrukt wordt door het altijd hilarische 'Rode Draad Spel' en een gezellige barbecue na afloop."

Arie Bonkenburg Toernooi (ABT) op zaterdagavond en zondag
Henk Kempers: "Met zesendertig regionale teams is dit één van de grootste toernooi van Nederland voor het lagere senioren-niveau. Ook hierbij staat het plezier voorop." Dit jaar vindt alweer de 29e editie van het ABT plaats.

Internationaal Toernooi (zaterdag en maandag)
Henk Kempers: "Met de loting van de teams is er wel voor gezorgd dat niet alle buitenlandse teams bij elkaar in één poule zitten, maar voor een gelijke verdeling met twee buitenlandse en twee Nederlandse in één poule. Uitgeest speelt traditioneel altijd de openingswedstrijd. Het ICGT is zo groots geworden, dat ook de scheids- en grensrechters nu zelfs via de KNVB worden aangesteld." Logistiek is het regelen van het toernooi een beste klus. "Vooral de laatste drie dagen zijn hectisch met de vliegtickets en vervoer regelen. Er zijn twaalf teams totaal; zes Nederlandse en zes buitenlandse teams, inclusief FC Uitgeest. Ons team bestaat uit een selectie van de spelers tot 22 jaar: van een goede A-junior tot spelers uit het eerste," aldus Henk. De buitenlandse spelers verblijven in Hotel van der Valk, de Nederlandse teams gaan naar huis. Ajax Capetown verblijven op logeeradressen in Amsterdam. Naast de felbegeerde eerste plaats zijn er nog diverse prijzen te behalen.

Het hele evenement wordt opgeleukt door gevarieerde muziek, verzorgd door dj's, zangers en een coverband. Zowel de droge als de natte horeca zal weer goed vertegenwoordigd zijn! Tijdens de kindermiddag op zaterdag schalt gezellige kindermuziek over het terrein en staan er enkele leuke attracties. Er zal ook een kraam met zoetigheid staan en bij mooi weer zelfs een ijskar. Op zaterdagavond wordt voor het eerst een hilarische Foute Party georganiseerd en kan men lekker uit zijn/haar dak op foute hits uit de jaren negentig. De verkleedkist staat klaar voor wie wil...

Weetjes
De organisatie bestaat uit een bestuur met daaronder vijf commissies, totaal bestaande uit zo'n 22 mensen. Elke commissie heeft zijn eigen eindverantwoordelijkheid. Voetbal, Horeca, Beveiliging, PR en Sponsoring en Algemene Zaken.

Voor de voetballers, scheidsrechters en vrijwilligers worden er maar liefst 4300 kadetten gesmeerd, met 85 kilogram aan vleeswaren, 30 kilogram kaas en 800 stuks fruit als lunch. Daarbuiten voor gasten en medewerkers nog 20 kilogram aardbeien en 200 haringen voor tussendoor. "Fijn dat de hele Uitgeester detailhandel een gulle bijdrage levert ten behoeve van dit evenement," benadrukt Marloes. Ook dankt de organisatie de ongeveer 282 vrijwilligers die van Administratie tot aan het ruimen Zwerfvuil regelen. Het terrein wordt dagelijks tot 03.30 uur met behulp van veegmachines opgeruimd en gaat om 06.00 uur vrijwel naadloos over in de volgende lichting vrijwilligers. Conclusie: vier dagen lang zijn vrijwilligers continue aan het werk op het ICGT terrein. Het opbouwen en afbreken van de tent kost ongeveer 700 manuren.

Voor het volledige ICGT-programma: zie de ICGT-bijlage in deze editie én Facebook of website www.icgt.nl

ICGT vrijwilligers aan het woord "Zonder vrijwilligers geen ICGT"

Stefan Cnossen Foto: aangeleverd

Door: Anita Webbe

UITGEEST - Elk jaar staan er tijdens het ICGT weekend vele vrijwilligers klaar om van het hele weekend een succes en een feestje te maken. Zonder de vele vrijwilligers zou er geen Internationaal Cor Groenewegen Toernooi (ICGT) bestaan. Uit de ruim 282 vrijwilligers laten we er vier aan het woord met hun eigen visie op het ICGT.

Stefan Cnossen (52) doet normaal gesproken het kledingbeheer voor FC Uitgeest en hij is al vijftien jaar vrijwilliger op het ICGT. Stefan: "Ik vind het ICGT een prachtig en uniek evenement, dat Uitgeest op de kaart zet. Uniek ook vooral, omdat het toernooi volledig draait op vrijwilligers. Als lid van FC Uitgeest vind ik het heel normaal dat ik ook een steentje bijdraag tijdens dit evenement. Ik heb diverse jaren geholpen met de tent opbouwen, maar sinds een aantal jaren sta ik met een vaste ploeg achter de bar. Met veel plezier tappen we op zaterdagavond 3 juni van 18.00 tot 01.00 uur grote hoeveelheden alcoholische drankjes. Op vrijdag doe ik ook mee met het bedrijventoernooi en verder kijk ik graag naar de wedstrijden."

Vlnr: Roos Vrouwe, Lotte Smit, Nancy Walsmit Foto: Anita Webbe

Roos Vrouwe (20) Lotte Smit en Nancy Walsmit (19) voetballen samen in Dames 1 van FC Uitgeest. Sinds zij op voetbal zitten, dat is nu al zo'n tien jaar, zijn ze alle drie met erg veel plezier als vrijwilliger betrokken bij het ICGT. Eerst als ballenmeisjes, maar daarvoor vinden ze zichzelf nu 'te oud'. Alweer voor het derde jaar smeren zij voor alle spelers, scheidsrechters, ballenkinderen en vrijwilligers zo'n 4300 broodjes!

Nancy: "Dit jaar heb ik ongeveer 21 meiden uit de MO15, MO17 en mijn eigen team voor deze taak bereid gevonden die op zaterdag- en maandagochtend om 09.00 uur klaarstaan. We werken dan hard door, zodat we voor de openingswedstrijd klaar zijn om FC Uitgeest aan te moedigen!"

Roos: "Dit jaar organiseer ik samen met Lotte Smit voor het eerst de kindermiddag op zaterdagmiddag. Lotte vult aan: "Met optredens, springkussens en een groot pannaveld hopen we dat dit jaar weer een groot succes wordt! Op vrijdagmiddag en -avond doen Lotte en ik mee met het bedrijventoernooi en verder zijn we overdag op het terrein aanwezig en 's avonds natuurlijk te vinden in de tent!"

De drie vriendinnen vinden het ICGT super leuk om als vrijwilliger, samen met andere teamgenoten, hun steentje bij te dragen. Dit maakt het natuurlijk extra gezellig! Roos: "Je komt veel bekenden tegen en de sfeer is top! Samen met de kermis is het ICGT het leukste evenement van het jaar. Ik vind het leuk om als vrijwilliger mijn steentje bij te dragen en om ervoor te zorgen dat evenementen als dit niet verloren gaan. Lotte: "We kijken hier elk jaar weer enorm naar uit. Door alle voorbereidingen begint de voorpret al lekker vroeg. Het ICGT is echt iets van het dorp en ontzettend leuk om hieraan mee te mogen werken! Bovendien geeft het ook daardoor extra voldoening. Vier dagen puur genieten van voetbal en de gezelligheid, juist doordat iedereen elkaar kent! Nancy: "Het is mooi dat er zoveel vrijwilligers zijn, ieder met hun eigen taken, waardoor het ICGT elk jaar weer zo'n enorm succes is. Bovendien vind ik het heel leuk dat er zoveel te doen is. Het hoog-niveau-voetbal, bedrijven- en amateurvoetbal en de feesttent maken het ICGT tot een fantastisch evenement en het leukste weekend van het jaar!"

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

OIT-Cross Triathlon Akersloot onderdeel van de landelijke Cross Series

Foto: OIT Cross Triathlon Akersloot

Bron: OIT Cross Triathlon Akersloot

AKERSLOOT - Op 25 juni wordt voor de derde keer de OIT-Cross Triathlon in Akersloot georganiseerd. De Akerslootse cross triathlon heeft haar naam snel gevestigd in het 'triathlon-wereldje'. Hans Schoolderman, voorzitter van de triathlon: "Onze cross triathlon onderscheidt zich door een mooi en compact parkoers. De massastart in het Alkmaardermeer is een heus spektakel. Ons MTB parkoers is uniek en gaat zelfs door veestallen. Dit kan alleen maar in Akersloot!".

Dit jaar is de OIT Cross Triathlon Akersloot voor het eerst onderdeel van de Cross Series Triathlon 2017. Dit jaar hebben vier wedstrijden zich verbonden aan de Cross Series. Achtereenvolgens de Fusion Beach Challenge op zaterdag 17 juni in Kijkduin, op zondag 25 juni de OIT-Cross Triathlon Akersloot, het Nederlands Kampioenschap Cross Triathlon tijdens de Rijntocht & Crosstriathlon in Renkum op 26 augustus en als laatste de Tri-Ambla op Ameland op zaterdag 9 september.

Schoolderman: "Met onze deelname aan de landelijke Cross Series willen we nog meer deelnemers kennis laten maken met deze mooie sport. Natuurlijk is het ook goede Akersloot-promotie!" Deelnemers, die aan minimaal twee wedstrijden deelnemen, doen mee voor het eindklassement. Aan het eind zijn er prijzen voor de winnaars overall en voor de winnaars in de diverse leeftijdscategorieën.

Deelnemers aan de OIT-Cross Triathlon Akersloot zullen 500 meter zwemmen in het Alkmaardermeer, 5,5 kilometer hardlopen door historische polders en 15 kilometer crossen op een mountainbike over een afwisselend en technisch parcours zoals weilanden, noodbruggen en veestallen. Inschrijven kan via www.ntbinschrijvingen.nl. Meer informatie over de OIT-Cross Triathlon Akersloot is te vinden op www.triathlonakersloot.nl.

F-overnachting bij FC Uitgeest één groot feest

Fanatieke F-jes op het veld Foto: aangeleverd

UITGEEST - Vrijdag 12 mei werd de jaarlijkse F-overnachting gehouden. Deze overnachting is bestemd voor de spelers, die na dit seizoen, afscheid nemen van hun tijd in de F-jes (JO9). Buiten het overnachten, stonden er een heleboel spellen op het programma. Om 15.30 uur kwamen de eerste kinderen zich aanmelden en om 16.00 uur kon de strijd beginnen.

De coördinatie was in handen van clublid Tim Schelvis (onder andere speler van het zesde) en ondersteuning was er van buurtsportcoach Astrid van Baar en Wouter uit den Boogaard. Astrid kon namens de gemeente Uitgeest alle materialen gratis aanbieden. Rond 18.30 uur was er tijd voor diner (patat, frikandellen, kroketten en een ijsje), waarna de spellen weer verder gingen. Helaas begon het toen flink te regenen, maar met dank aan creatieve ouders werd snel een alternatief gevonden. Rond 21.00 uur was de prijsuitreiking, waarna de heren snel in de pyjama's gingen. Dit betekende echter niet dat er tot slapen werd overgegaan (integendeel…); vermoedelijk waren er zelfs kinderen, die niet hebben geslapen. 's-Morgens vroeg werd het ontbijt al weer voorbereid. Vanaf 07.30 uur werden de kinderen moe, maar voldaan, weer opgehaald.

Bij FC Uitgeest worden er, naast het voetballen en trainen, ook diverse andere activiteiten georganiseerd. Heb jij nu ook zin om op voetbal te gaan? Kom dan langs op de Open Dag, op vrijdag 26 mei vanaf 17.30 uur op het sportpark van FC Uitgeest. Meld je hiervoor aan op aanmeldenfcu@gmail.com

Finale Ajax – Manchester United in café de Bonte Vivant

UITGEEST - Vanavond kunt u de grote finale om de UEFA CUP tussen twee legendarische clubs op groot scherm aanschouwen in Fun- en Sportcafé de Bonte Vivant.

Het is alweer 18 jaar geleden, dat voor het laatst een Nederlandse club in de finale stond. Iedereen, incluis Johan Derksen, hield het voor onmogelijk dat dit ooit nog zou gebeuren. Een grootse happening, die de Bonte Vivant met u allen wil vieren. Ongeacht voor welke club u supporter bent. Hier gaat het om de Nederlandse eer en dat is goed voor het Nederlandse voetbal. Vooraf wordt er gezellige, Amsterdamse muziek gedraaid van onder andere André Hazes senior en junior en een Ajax Fan-Quiz. Uiteraard zorgt de Bonte Vivant voor wat hapjes tussendoor. Aanvang: 18.00 uur, aanvang finale: 21.00 uur. Adres: Middelweg 180 te Uitgeest.

Hockeyers kampioen MHCU C1 op onbereikbare hoogte

De jongens van C1 hebben voor het eind van het seizoen de overwinning al op zak Foto: aangeleverd

UITGEEST - De hockeyers van MHCU C1 zijn afgelopen weekend kampioen geworden. Één wedstrijd voor het einde van de competitie werd De Kikkers C2 met 5-2 verslagen. Hiermee is MHCU C1 onbereikbaar geworden voor de andere teams en is het kampioenschap een feit.

Unitas bij Districtkampioenschap

Zoë Guit Foto: aangeleverd

UITGEEST - Afgelopen zaterdag, 20 mei, mochten vijf turnsters van Unitas deelnemen aan het Districtskampioenschap 4e en 5e divisie. Deze wedstrijd werd gehouden in Amsterdam. Voor deze turnsters is dit het hoogst, haalbare in hun niveau.

De wedstrijd begon met jeugd 2 turnster Zoë Guit, die zich via de Regio finale had geplaatst. Zoë begon met vloer en turnde een mooie oefening. Daarna volgde een stabiele oefening op sprong en brug en als laatste turnde Zoë een strakke balkoefening. Ze kan terug kijken op een mooie wedstrijd en eindigde net buiten de top tien op een 11e plaats.

In de tweede wedstrijd mochten de junior turnsters 4e en 5e divisie beginnen aan hun Districtskampioenschap. Elina Muijskens turnde op baan één en Jamie Beentjes en Cleo Schoute op baan twee. Alle drie begonnen ze de wedstrijd op sprong en hebben ze mooie sprongen laten zien. Brug lukte ook helemaal en op balk had Jamie zelfs het tweede cijfer. Cleo viel helaas van de balk. Elina turnde een mooie stabiele balkoefening. Na drie toestellen stond Jamie derde, maar toen volgde vloer nog. Jamie heeft heel erg haar best gedaan om een mooie vloeroefening te turnen en dat is haar gelukt. Helaas kwam ze 0,50 tekort voor een medaille. Jamie werd 6e, Cleo 19e en Elina 24e, maar dit kwam een beetje door haar vrije oefening.

Jamie Beentjes, Elina Muijskens en Cleo Schoute Foto: aangeleverd
Eva Schimmel Foto: aangeleverd

In wedstrijd drie waren de senioren 4e divisie aan de beurt en daar had Eva Schimmel zich voor weten te plaatsen. Eva begon met sprong en maakte twee prachtige overslagen tot stand, maar kreeg twee keer een 0 omdat ze haar sprong gemaakt zou hebben, voordat de jury een teken had gegeven. Als dit de eerste keer gebeurt, moet de jury naar je toe komen en zeggen dat je een 0 hebt gekregen, met de reden erbij. Helaas is dit niet gebeurd en was dit een fout van de jury. Unitas heeft dit aangevochten en na lang praten mocht Eva gelukkig opnieuw springen en kreeg uiteindelijk een 11.20. Op brug en vloer heeft Eva stabiele oefeningen geturnd, maar was wel een keer van balk gevallen. Eva is 19e geworden.

Toch weer een Verdonk

AKERSLOOT - Wim Verdonk uit Egmond aan den Hoef is tot trotse winnaar gekroond, na de door hem gewonnen wekelijkse donderdagavond wedstrijd in Akersloot om de Kids and Parents Bikeschool (KPB) mountainbikecup.

Sportcomplex de Cloppenburgh vormde het decor van een levendige strijd, waar zelfs bij afwezigheid van twee Verdonken, toch nog een Verdonk als winnaar uit de strijd kwam. Latere winnaar, Wim Verdonk, had geen moeite om zijn tegenstanders op afstand te houden. Ben Visser uit Heerhugowaard bleef zwemmen tussen leider Verdonk en het duo Bakkummers Jan Langeveld en Alwin Hes, waarvan de eerste al het kopwerk voor zijn rekening nam en daarvoor als dank de laatste plek op het podium mocht innemen. Veelbelovend was de prestatie van de jonge Akersloter Joey Verhaar, die zich wist te nestelen binnen de top tien.

Uitslag mannen; 1. Wim Verdonk Egmond a/d Hoef, 2 Ben Visser Heerhugowaard, 3. Jan Langeveld Bakkum, 4. Alwin Hes Bakkum, 5. Sietse van der Weijden Heiloo, 6. Jaap Kaan Egmond aan Zee, 7. Marco Wetsteijn Egmond a/d Hoef, 8. Ton Wieringa Akersloot, 9. Joey Verhaar Akersloot, 10. Piet Veldt Akersloot. Uitslag vrouwen; 1. Eva Langeveld Bakkum.

JO12-2 verdiende periodewinnaar Samenwerken en geloof in elkaar loont

JO12-1, op de foto ontbreken Gijs Stellingwerf en Patrick Boyle Foto: Pascal Schipper

UITGEEST - Na een moeizaam verlopen najaarscompetitie in 2016 ging het team tegen het einde van het najaar steeds beter draaien. Vooral beter met elkaar samenwerken was de ommekeer. Dat beloofde wat voor de voorjaarscompetie.

De eerste wedstrijd was tegen Jong Holland. JO12-1 had er zin in. Het verliep goed, maar de tegenstander was taai. Uiteindelijk konden de jongens van FC Uitgeest de winst naar zich toe trekken met een 1-0 overwinning. Dat was de bevrijding, die het team nodig had. Als team winnen, door samen te blijven werken, en in elkaar te geloven. De wedstrijden daarna werden allemaal gewonnen.

De een-na-laatste wedstrijd tegen de nummer twee SVW27 JO-12-2 was belangrijk. Die moest gewonnen worden, want dan was de overwinning in de pocket. Beiden teams gingen goed van start. Gelijkwaardige tegenstanders. De Uitgeester JO12-1 was goed in staat om de SVW vast te zetten, waardoor laatstgenoemde niet aan voetballen toe kon komen. De wedstrijd werd uiteindelijk met 7-3 gewonnen. Het kampioenschap was een feit. Met nog één wedstrijd voor de boeg was het wel duidelijk dat het team van FC Uitgeest deze periode met winst wilde afsluiten. Uit tegen de SV Spartanen JO12-1 verliep makkelijk. Met een mooie combinatie van voetbal en aanmoediging, van de ouders, werd de wedstrijd afgesloten met een ruime 8-1 winst.

Het is een feit, FCU JO12-1 periodekampioen van het voorjaar 2017. Welverdiend!

Feestje op de platte kar Meervogels JO17-2 kampioen

Nog even een foto en dan tijd voor een feestje! Foto: aangeleverd

AKERSLOOT - De jongens van JO17-2 zijn kampioen geworden van de 4e klasse in de najaarscompetitie, gesteund door Supportersvereniging 'M-SIDE'. De JO17-2 stond vrijwel de hele competitie aan kop. De concurrenten hebben er alles aan gedaan om de koppositie over te nemen, maar wisten het niet vol te houden.

Afgelopen week speelde JO17-2 tegen Saenden, de wedstrijd begon evenwichtig en het leek nog niet zomaar een gelopen race. Gelukkig wist JO17-2 al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen en ging de rust in met een 2-2 stand. Na rust drukte Saenden door, maar kon Meervogels niet echt overmeesteren. De mannen van Meervogels kwamen weer op stoom en bouwden de voorsprong langzaam maar zeker verder uit en wisten uiteindelijk de kampioenswedstrijd met 5-3 te winnen.

Met 10 van de 12 winstpartijen, 56 doelpunten voor en 22 doelpunten tegen, een prestatie van formaat en een terecht kampioen. Na de wedstrijd hebben de mannen dit nog even gevierd op de platte kar en zijn daarna de kantine ingegaan voor een hapje en een drankje. Deze wedstrijd was tevens een afscheidswedstrijd voor twee trouwe leiders. SV Meervogels bedankt graag Saskia en Sjaak voor hun jarenlange inzet.

Peter Schellevis pakt eerste twee duiven op de Midfond

Winnaar Peter met zijn vaste supporters: vader en moeder Schellevis Foto: aangeleverd

UITGEEST - Voor zaterdag 20 mei stond de eerste Midfondvlucht van het seizoen op het programma bij Postduivenvereniging De Vliegende Vleugels. Met goede weersvooruitzichten op de vlieglijn hadden we weer eens een redelijk vroege lossing dit weekend. Ditmaal vertrokken de duiven al op donderdagavond voor een ritje naar de Franse losplaats Pont Sint Maxence voor een afstand van 389 kilometer.

Zaterdagmorgen om 08.00 uur een goed vertrek vanaf de losplaats met matige zuidwestelijke wind, met onderweg toch nog een mogelijkheid van een licht regenbuitje. Voor deze vlucht waren er 301 duiven ingekorfd van elf liefhebbers. Ondanks de pittige zijwind meldden de eerste twee duiven van het concours zich bij Peter Schellevis in Uitgeest (Limmerkoog). Zijn eerste duif tikte al aan om 11.50.56 uur met een snelheid van 1689,616 meter per minuut ( ruim 101 kilometer per uur).

De uitslag van zaterdag 20 mei, van de eerste vijf liefhebbers, luidt als volgt: 1-2-11-21-32e Peter Schellevis uit Uitgeest, 3-7-8-9-13e Dirk de Bruin uit Uitgeest, 4-14-20-22-24e Frank Rodenburg uit Uitgeest, 5-16-55e Henk Brondijk uit Uitgeest en 6-12-18-28-34e Wim Rodenburg uit Uitgeest. De taartbon van de week gaat naar Wim Rodenburg met een van zijn duiven op de 50e plaats in de uitslag. De attractieprijs voor de 8e plaats, geschonken door Peter Schellevis, gaat naar Dirk de Bruin. Twee van de elf deelnemers wisten zich dit weekend niet in de uitslag te plaatsen. Deze overwinning van Peter Schellevis was tevens goed voor een 6e plaats in het CC 3/A tegen 61 deelnemers met 1508 duiven en een 11e plaats in de gehele Kring 3, tegen 118 deelnemers met 2573 duiven. Volgende week de eerste Dagfond vlucht vanuit het Franse Châteaudun op circa 550 kilometer.

Duifkampioen over de Vitesse vluchten was Frank Rodenburg met zijn Weduwnaar de NL16-1849604.

Bonte Gremlins 1 pakt de dubbel

Divisiekampioen Bonte Gremlins 1 Foto: aangeleverd

UITGEEST - Op vrijdagavond 19 mei speelde de Bonte Gremlins 1 hun een-na-laatste wedstrijd van het seizoen in Café de Bonte Vivant in Uitgeest. Met een voorsprong van 17 punten wisten de Gremlins, dat zij bij het behalen van één punt kampioen in de eredivisie Darten van Kennemerland zouden zijn. Op plaats één mocht de jarige Dirk (Abraham) Mertens de wedstrijd aanvangen en dat deed hij zo goed met een 3-0 overwinning, dat het kampioenschap en de huldiging gelijk gevierd kon worden. Na het overhandigen van de medailles en de kampioensschaal werd de wedstrijd voortgezet en wederom in een mooie 7-2 overwinning afgesloten.

Ook hadden de Gremlins zich nog geplaatst voor de finale dag beker, die op zaterdag plaatsvond. Op zaterdagmiddag om 14.00 uur mochten de Gremlins aanvangen met hun halve finalepartij tegen de Stiefel uit Castricum. Deze partij gaf al gelijk aan dat de Gremlins hier stonden met een missie, voordat de wedstrijd echt begonnen was, stond het al 5-0, waardoor de finale al was bereikt. De andere halve finale was een stuk spannender en werd pas na acht partijtjes beslist in het voordeel van Carillon uit Beverwijk. De finale mocht Carillon beginnen, maar ondanks dat, stonden de Gremlins al snel op een 2-0 voorsprong voordat Carillon een puntje terug kon pakken. Verder lieten de Gremlins het niet komen, waardoor zij met een 5-1 uitslag ook hier verzekerd waren van het behalen van het bekerkampioenschap. De Gremlins zullen op 11 juni strijden om het landelijk bekerkampioenschap en op 2 juli om de Nederlands kampioenschap in de eredivisie, beide kampioenschappen worden in Nijkerk gespeeld.

De Bonte Gremlins 1 bestaan uit: Piet Putter, Pieter Collijn, Dirk Mertens, Davy Mertens, Wessel Nijman, Rob Berlee, Jeff de Ruijter en speler coach Ruud Ernst.

Internetcafé in buurtcentrum Het Spectrum

HEEMSKERK - Elke donderdag kunt u terecht bij het Internetcafe van 13.00 tot 14.00 uur (behalve in de schoolvakanties). Het internetcafé is bedoeld voor mensen die geen of weinig gelegenheid hebben om met een computer om te (leren) gaan of te gebruiken. Iedereen is van harte welkom in buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1 te Heemskerk.

Op basis van de behoeften van de deelnemers wordt er uitleg gegeven over hetgeen zij willen leren. Zo kunnen taalprogramma's aan bod komen om het Nederlands te verbeteren, leren omgaan met de computer, typeles volgen, de weg vinden op internet, gebruik van facebook etc. Het team vrijwilligers is inmiddels uitgebreid en kunnen daardoor meer vragen aan. De kosten zijn € 1,- per keer. Docente Pauline Snijders en vier vrijwilligers geven les in een gezellige, ongedwongen sfeer.

'Plezier, samenwerken en stofzuigen' sleutelwoorden naar succes FC Uitgeest JO8-5 kampioen

Foto: aangeleverd

UITGEEST - Pas vanaf januari spelen de jongens van JO8-5 voor het eerst competitiewedstrijden, zeven tegen zeven op een half veld. Het werd een succesverhaal met slechts één verliespartij.

Na twaalf wedstrijden stond JO8-5 op een gedeelde eerste plaats maar met een veel beter doelsaldo (+60); met wekelijks aantrekkelijk voetbal zijn zij de terechte kampioen. 'Plezier, samenwerken en stofzuigen' waren de sleutelwoorden naar dit succes. Trotse spelers, trainers, ouders en supporters hebben dit samen gevierd. Een groot applaus voor de allerjongste kampioenen van FC Uitgeest!

28 mei Open dag rijvereniging De Commandeurs

HEEMSKERK - Al decennialang aan de Tolweg te Heemskerk, naast het karakteristieke slot Assumburg, bevindt zich het terrein van rijvereniging de Commandeurs. Wekelijks zijn er diverse activiteiten in de vorm van dressuur-, spring- en menlessen. Jaarlijks worden wedstrijden georganiseerd, waaronder de Trixsportscup. Naast wedstrijden behoren de puzzelrit, Nieuwjaarsrit en diverse clinics tot de vaste onderdelen van jaarlijkse activiteiten.

Om de bezoeker een indruk en de mogelijkheid om vrijblijvend een kijkje te komen nemen, organiseert rijvereniging de Commandeurs zondag 28 mei een open dag. Gedurende het hele programma is Jesse Drent aanwezig. Hij zal een aantal deelnemers met hun pony's onderwijzen in vrijheidsdressuur. De instructrice van de paarden, Leonie Buur, zal een pony- en paardencombinatie voorzien van dressuurinstructie. De instructrice van de pony's, Adrie Duin, gaat met een pony- en paardencombinatie geen hindernis uit de weg. Twee van de menleden laten op spectaculaire wijze zien hoe een kegeltjesparcours gereden wordt. Tot slot laat een viertal pony's met hun amazones op ludieke wijze zien, dat het om samenwerking en vooral het plezier gaat. Nieuwsgierig? Kom langs zondag 28 mei tussen 10.30 en 14.00 uur aan de Tolweg 21. Parkeren is mogelijk bij voetbalvereniging Odin. Voor meer informatie bezoek de website www.decommandeurs.nl

Fietsen door Castricum en Uitgeest nog leuker geworden Fietsroutes aantrekkelijker en veiliger gemaakt

De wethouders De Vink (links) en Rood staan even stil op de hoek Heemstederweg/Uitgeesterweg bij een van de knooppunten van het Fietsroutenetwerk dat ook door Castricum en Uitgeest voert Foto: aangeleverd

REGIO - Met enkele aanpassingen zijn bestaande fietsroutes door Castricum en Uitgeest aantrekkelijker en veiliger geworden. De wethouders Rood van Castricum en De Vink van Uitgeest stonden even letterlijk stil bij deze aanpassingen.

De vele fietsroutes vormen een netwerk, dat weer is aangesloten op andere routes en netwerken. Ideaal voor de toeristische bezoeker, die de omgeving komt verkennen. Maar ook ideaal voor de inwoner zelf, die een korte of lange tocht wil rijden door de natuur, langs interessante plekken of op wegen zonder veel autoverkeer. Drie partijen hebben samengewerkt bij de aanpassingen van de routes: Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM), en de gemeenten Castricum en Uitgeest.

De knooppunten van het Fietsroutenetwerk Laag-Holland zijn aanpast evenals de Pontjesroute. In Uitgeest loopt de Pontjesroute nu langs het Regthuys, door het centrum en langs de historische Westergeest en Langebuurt. Het was een langgekoesterde wens van ondernemers om de route door het centrum te laten lopen en het nieuwe traject is ook voor fietsers interessanter en aantrekkelijker. Zo loopt de Pontjesroute nu langs recreatieterrein Dorregeest. De aangepaste route is te downloaden vanaf www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. Tussen Castricum en Uitgeest loopt de route nu via het in 2011 aangelegde fietspad en niet meer over het Castricumse deel van de Uitgeesterweg. Dat is zowel veiliger als aantrekkelijker.

Succesvol schoolkorfbaltoernooi Beker voor De Binnenmeer

Iedereen heeft zichtbaar genoten van het schoolkorfbaltoernooi Foto: aangeleverd

UITGEEST - Afgelopen zaterdag stond in het teken van het Uitgeester schoolkorfbalkampioenschap. De afgelopen weken verzorgden diverse vrijwilligers van KV Stormvogels een aantal gymlessen bij de basisscholen welke met veel enthousiasme werden ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben zich twaalf teams ingeschreven vanuit de groepen 4, 5 en 6. De Binnenmeer, de Kornak, de Molenhoek en de Wissel werden goed vertegenwoordigd.

De stralende zaterdag werd aangevangen met een spellenochtend voor de allerkleinsten. Onder grote belangstelling werd een spellencircuit afgelegd waar na afloop een diploma kon worden verdiend. Meer dan dertig kinderen gingen de uitdaging aan en uiteindelijk waren alle deelnemers geslaagd. In de middag barstte de strijd los wat betreft de titel scholenkampioen van Uitgeest. In drie poules van vier teams werden er spannende wedstrijden gespeeld, waarbij het spelplezier voorop stond. De kinderen genoten zichtbaar en de oeh's en ah's klonken alom bij het aanwezige publiek.

In de categorie groep 4 was de Molenhoek de sterkste, bij de categorie groep 5 was het de Wissel die won en categorie groep 6 werd ook overtuigend gewonnen door de Wissel. Toch was het uiteindelijk de Binnenmeer, die er met de beker vandoor ging. De organisatie kijkt terug op een succesvolle dag en ziet de scholen volgend jaar graag weer terug komen.

Mike Korver Nederlands kampioen met Houtrak "Dit zijn de momenten waar je het voor doet"

Mike met de oude trofee van de golffederatie NGF, die hoort bij de nationale titel Foto: aangeleverd

UITGEEST – Mike Korver is afgelopen zondag met zijn club Houtrak kampioen van Nederland geworden. De 19-jarige golfer uit Uitgeest sloot in het Drentse Aalden de finale om de landstitel winnend af.

Op de fraaie baan van De Gelpenberg waren, na een bijna twee maanden lange strijd, de twee beste teams uit de poulefase overgebleven. Houtrak stond tegenover de Hoge Kleij uit Leusden, teams die elkaar eerder in de poule ook al waren tegen gekomen. Toen won Hoge Kleij met 13-5, maar dit keer liep het anders.

Na de ochtendsessie, met drie dubbelpartijen, keek Houtrak nog tegen een 4-2 achterstand aan. Die moest worden weggepoetst in de zes singles, die 's middags op het programma stonden. "We wisten precies wat ons te doen stond. Er moesten vier singles worden gewonnen", stelde Mike Korver. "We hebben daarbij nog wel terug gedacht aan de eerdere wedstrijd tegen de Hoge Kleij, toen we zelf halverwege met 4-2 voor stonden. Alles was dus mogelijk."

Dat bleek. In de middag haalde Houtrak al snel de eerste en de zesde single binnen, waarna ook de tweede partij werd gewonnen. Alles kwam neer op de match van Korver tegen Bob Geurts, speler van Jong Oranje. Die was lang in evenwicht, maar op de tweede negen holes trok de Uitgeester het initiatief naar zich toe. Met nog drie holes te gaan had hij ook drie holes voorsprong.

De eerste twee kansen om de winst te pakken liet hij echter onbenut. "Dan weet je dat alles aankomt op die laatste hole. Die moet je minimaal gelijk spelen om de titel te pakken. De druk was enorm", kijkt Korver terug. Dat werd niet beter toen opponent Geurts zijn par veilig stelde en er voor Korver nog een putt van anderhalve meter overbleef. Met een paar honderd toeschouwers rond de green hield de Uitgeester echter zijn zenuwen in bedwang en bezorgde Houtrak de vierde landstitel in de clubhistorie (10-8).

"Er gaat van alles door je heen, en toch ook weer niets. Op de tee wilde ik wat nootjes pakken, maar die trilden gewoon uit mijn hand", vertelde de Uitgeester. "Maar je weet ook dat dit de momenten zijn, waar je het voor doet, waar je al die maanden hard voor hebt gewerkt. Bovendien wilde ik mijn ploeggenoten, de club en de fans geen play-off aan doen. Zoals het nu ging, was geweldig."

'Niemandslied' in Uitgeest

De voorstelling 'Niemandslied' Foto: aangeleverd

UITGEEST - Aha Productions uit Velsen staat zaterdag 3 juni met de muziektheatervoorstelling 'Niemandslied' in dorpshuis 'De Zwaan' aan de Middelweg 5 in Uitgeest. Na een zeer succesvol tournee door het land, sluit Aha de serie voorstellingen van dit stuk af in Uitgeest.

Het verhaal gaat over zes mensen die elkaar treffen in een wachtkamer. Ze voelen zich niemand. Een stem, het zevende personage, vraagt ze om hun niemandslied, waarmee ze zichzelf en elkaar verder helpen. Althans, dat is de bedoeling… 'Niemandslied' is een muzikaal toneelstuk waar tragiek met humor, scherpte en kwetsbaarheid wordt neergezet door een zevental getalenteerde spelers. Een portie poëzie en geestige nuchterheid.

Vorig jaar oktober heeft deze groep met een vorige productie drie nominaties voor een Amateur Musical Award mogen ontvangen: voor beste musical, voor beste vrouwelijk hoofdrol (Judy Kesnar) en voor beste mannelijke hoofdrol (Elbert Kooy, een geboren en getogen Uitgeester). Helaas werden de nominaties niet verzilverd voor een echte award, maar zij waren met de nominaties al heel erg verguld en mochten tijdens het Award Gala optreden in het DelaMar theater dat live werd uitgezonden op TV Noord-Holland!

'Niemandslied' wordt gespeeld door Baris Kirik, Alma Wolfs, Arjan Odijk, Quinten Nobbe, Mieke Koers, Judy Kesnar en Elbert Kooy. Het script is geschreven door Rebecca Bakker die tevens de regie op zich heeft genomen. De muziek is geschreven door Bas Jongsma. Kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar via www.aha-productions.nl en kosten €10,- per stuk.

Vieringen RK Parochie Uitgeest

Woensdag 24 mei: Vervalt in verband met Hemelvaartsdag.
Donderdag 25 mei: Hemelvaartsdag, 10.00 uur H. Eucharistieviering met medewerking van Laus Deo.
Vrijdag 26 mei: 19.00 uur H. Eucharistieviering in Geesterheem met koffiedrinken.
Zaterdag 27 mei: 19.00 uur Kerk in Beweging met medewerking van Sound of Life.
Zondag 28 mei: 09.00 uur H. Eucharistieviering met medewerking van Laus Deo.
19.00 uur Laatste rozenkransgebed van de Mariamaand mei met processie.

Bank Beentjes te gast bij Kerk in Beweging

Zicht op de Katholieke kerk vanaf wat nu de Dokter Brugmanstraat is Foto: Oud Uitgeest

UITGEEST - Zaterdag 27 mei is Bank Beentjes te gast in een woord- en gebedviering van Kerk in Beweging. Bank geeft geregeld presentaties met mooie foto's en verhalen uit de historie van Uitgeest. Deze zaterdagavond staan de Rooms Katholieke kerk en de Langebuurt centraal. Hij neemt hij ons mee terug in de tijd. De viering zal ruim een uur duren en begint om 19.00 uur. Na afloop is er koffie en thee in Parochiehuis De Klop.

Diensten Protestantse Gemeente Uitgeest - Akersloot

Zondag 28 mei: 10.00 uur Akersloot, Dielofslaantje. Voorganger Mw. E.S. ten Heuw.